Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Alla Litovcenco

șef al Direcției asistența contribuabililor, IFPS
30
01 2020
943

Некоторые особенности применения освобождения от НДС основных средств, предназначенных для включения в уставный капитал

Согласно Положению о порядке применения налоговых льгот, предусмотренных в п. 29) ч. (1) ст. 103 Налогового кодекса (НК) и п. q2) ст. 28 Закона № 1380-XIII от 20 ноября 1997 г. о таможенном тарифе, утвержденном Постановлением Правительства №145 от 26 февраля 2014 г. (далее по тексту – Положение), НДС не облагаются осуществляемые на территории республики импорт и поставки основных средств, используемых непосредственно в производстве товаров, оказании услуг и/или выполнении работ, предназначенных для включения в уставный капитал в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством.
Detalii
29
01 2020
643

Aplicarea TVA și accizelor la operațiunile în/din magazinele duty-free

Conform modificărilor aprobate în legislația fiscală în cadrul politicii fiscale pentru anul 2020, au survenit și unele schimbări în aplicarea TVA și accizelor la efectuarea operațiunilor în/din magazinele duty-free (în continuare – operațiuni).

Este de menționat că, aceste operațiuni includ următoarele tipuri de tranzacții:
plasarea mărfurilor în magazinele, barurile şi restaurantele duty-free conform legislației vamale;
– livrarea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova în magazinele, barurile şi restaurantele duty-free;
– comercializarea mărfurilor în magazinele, barurile şi restaurantele duty-free.

Detalii
09
06 2016
1467

Despre completarea în factura fiscală preţului de achiziţie/livrare a mărfurilor social-importante în cazul comercializării acestora la un preț mai mic

Cum se va completa în factura fiscală preţul de achiziţie/livrare a mărfurilor social-importante în cazul comercializării acestora la un preț mai mic decît prețul de procurare?

Potrivit prevederilor Instrucţiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factură fiscală” (Anexa nr. 4 la Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 115 din 6 septembrie 2010), în continuare Instrucțiune, pentru mărfurile social-importante pentru care, potrivit HG nr. 547 din 4 august 1995 cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)
Detalii
08
06 2016
2440

Despre stornarea avansului și a T.V.A. aferente acestuia în cazul în care, livrarea aferentă nu a avut și nu va avea loc

În cadrul activității de întreprinzător plătitorul de T.V.A. a primit un avans din care a fost calculată T.V.A. și inclusă în declarația privind T.V.A. După expirarea termenului de prescripție de 3 ani, în perioada cărui livrarea nu a fost efectuată, cum se va proceda cu avansul primit și suma T.V.A. inclusă în declarația privind T.V.A.?

În conformitate cu prevederile art. 267 alin. (1) din Codul civil nr. 1107 din 06.06.2002, termenul general de prescripţie extinctivă în interiorul căruia persoana poate să-şi apere, pe calea intentării unei acţiuni în instanţă de judecată, dreptul încălcat este de 3 ani.
Detalii
08
06 2016
1150

О сторнировании аванса и сопряженной суммы НДС в случае, когда соответствующая поставка не была осуществлена и не будет осуществлена

В ходе осуществления предпринимательской деятельности плательщик НДС получил авансовый платеж, НДС по которому был исчислен и отражен в декларации по НДС. Как надлежит поступить с полученным авансом и сопряженной суммой НДС, включенной в декларацию по НДС, по истечении трехлетнего срока исковой давности, в течение которого поставка не была осуществлена?

На основании предписаний ч. (1) ст. 267 Гражданского кодекса № 1107 от 06.06.2002, общий срок исковой давности, в течение которого лицо может защитить свое нарушенное право путем подачи иска в судебную инстанцию, составляет три года.
Detalii
07
06 2016
1207

О праве трудоустроенного лица на освобождение на содержание ребенка

Вправе ли трудоустроенное лицо, работающее неполный рабочий день, которое получает пособие по воспитанию ребенка до достижения им возраста трех лет, использовать освобождение на содержание ребенка?

В соответствии с предписаниями ст. 35 НК, налогоплательщик (физическое лицо–резидент) имеет право на освобождение в размере ежегодно устанавливаемой суммы на каждого иждивенца.
Detalii
07
06 2016
2571

Cu privire la dreptul persoanei angajate la scutirea pentru întreținerea copilului

Va avea dreptul persoana angajată în serviciu cu regim de lucru redus și care beneficiază de îndemnizaţie pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani să beneficieze de scutirea pentru întreținerea copilului?

Conform prevederilor art. 35 din CF, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire în mărime anuală stabilită pentru fiecare persoană întreţinută.
În înţelesul articolului menționat
Detalii
25
04 2016
2183

О применении коэффициента в соответствии с ч. (3) ст. 102 НК

Если в течение какого-либо налогового периода (в течение месяца) предприятие осуществляло поставки, облагаемые НДС по ставке 20% и по нулевой ставке, правомерно ли применение условного коэффициента, в соответствии с ч. (3) ст. 102 НК, для определения размера зачета суммы НДС, сопряженной с приобретением товаров, услуг?

На основании лит. с) ст. 96 НК, нулевая ставка НДС применятся на товары и услуги, поставляемые в соответствии со статьей 104 НК.
Detalii
01
04 2016
2605

Unele întrebări frecvente care apar la completarea Declarației privind T.V.A.

Înainte de a începe examinarea situațiilor, care iscă întrebări privind corectitudinea completării Declarației privind T.V.A. (în continuare — declarație), este necesar de menționat că Modului de completare a Declaraţiei privind T.V.A. este aprobat prin ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25.10.2012 (MO nr. 234-236/1375, 09.11.2012), la care se va apela, în primul rînd, la completarea declarației și, desigur, întrebările care rămîn neclare vor fi soluționate bazîndu-se pe prevederile CF.
Detalii
01
04 2016
1445

Dacă într-o oarecare perioadă fiscală (într-o lună) întreprinderea a efectuat livrări impozabile la cota T.V.A. de 20% și la cota zero, mărimea trecerii în cont a T.V.A. de la procurările de mărfuri servicii se va determina prin aplicarea proratei, conform art. 102 alin. (3) al CF?

Potrivit art. 96. lit. c) din CF, la mărfurile şi serviciile livrate în conformitate cu art.104 este stabilită cota zero a T.V.A.

Astfel, livrările de mărfuri, servicii pentru care, conform legislației fiscale, se aplică cota zero a T.V.A., reprezintă livrări impozabile.
Detalii