Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Igor Stavinschi

Șef adjunct al Direcției generale, Direcţia impozite indirecte
31
07 2019
705

E-factura: transportul mărfii în străinătate

Compania noastră prestează servicii de transport international, care se califică drept livrari scute de TVA cu drept de deducere. La momentul transportării marfii din Moldova în străinătate, apar 2 date în facture fiscală – data livrarii când s-a prestat serviciul (de exemplu, 29 martie) și data eliberarii facturii, când ajunge soferul acasă și prezintă documentele (10 aprilie) .Mentionăm că utilizam integral e-Factura. In procesul controlului inspectorul pretinde să ne amendeze pentru neelibearea facturii în termen (art 108 din CF).
Detalii
27
06 2019
1133

Eliberarea facturii fiscale de o reprezentanță permanentă a unui nerezident

Poate o reprezentanță permanentă a unei societăți nerezidente în Republica Moldova să emită facturi fiscale pe teritoriul Republicii Moldova, cu indicarea în factură a rechizitelor bancare ale societății mamă (nerezidentă)? Poate societatea nerezidentă să încaseze plata pentru serviciile prestate de către reprezentanța permanentă pe teritoriul Republicii Moldova?

Detalii
14
05 2019
3653

Dreptul la deducerea TVA pentru procurările documentate în baza avizului de însoțire a mărfii

Ministerul Finanţelor, întru executarea art.12 alin.(1) din Legea contabilităţii şi raportării financiare nr.287 din 15 decembrie 2017 și Hotărârii Guvernului RM nr.294 din 17 martie 1998 “Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” , cu modificările şi completările ulterioare, a emis Ordinul nr. 65 din 18.04.2019 Cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Aviz de însoţire a mărfii” şi a Dispoziţiilor privind modul de operare cu formularul tipizat de document primar cu regim special “Aviz de însoţire a mărfii”. Conform pct. 4 din ordinul menționat, noul formular de strictă evidență cu regim special se aplică începând cu 1 mai 2019.
Detalii

12
10 2018
2739

Contabilizarea operațiunilor privind recuperarea creanțelor de către entitățile specializare în colectarea/recuperarea creanțelor: aspecte contabile și fiscale

În ultimul timp, tot mai frecvent, apar relații între subiecții activității de antreprenoriat care apelează la entități specializate în colectarea/recuperarea creanțelor. Entitățile care întâmpină dificultății privind încasarea sumelor de la debitorii săi, de obicei, angajează o entitate specializată în colectarea/recuperarea creanțelor (în continuare — entitatea colector) sau prin încheierea contractelor de prestare a serviciilor, sau a contractelor de cesiune de creanță.
Detalii
21
05 2013
1810

Необходима ли выписка налоговой накладной в адрес каждого получателя в случае поставки товаров, услуг собственникам сельскохозяйственных земель в счет платы за аренду земли?

Согласно положениям ч. (4) ст. 1171 Налогового ко-декса, в редакции закона № 267 от 13 декабря 2012 г., помимо случаев поставки сельскохозяйственной продукции, при поставках иных товаров, услуг собственниками сельскохозяйственных земель в счет платы за аренду земли, налоговая накладная выписывается арендатором в последний день месяца, в котором имела место поставка, на общий объем поставки.

К налоговой накладной необходимо прилагать информацию о получателях, содержащую показатели, указанные в налоговой накладной, и собственноручную подпись получателей.
Detalii
21
05 2013
3188

Este necesară eliberarea facturii fiscale în adresa fiecărui destinatar în cazul în care livrarea mărfurilor, serviciilor către proprietarii de teren agricol în contul plății pentru arenda pămîntului?

În conformitate cu prevederile alin. (4) al art. 1171 din Codul fiscal, în redacţia Legii nr. 267 din 13 decembrie 2012, pe lîngă cazurile de livrare a producţiei agricole, la livrările a altfel de mărfuri, servicii către proprietarii de teren agricol în contul plăţii pentru arenda pămîntului, factura fiscală se eliberează de arendaş în ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea, la valoarea totală a livrării.

La factura fiscală este necesară anexarea informaţiei despre beneficiari, ce conţine indicatorii specificaţi în factura fiscală şi semnătura olografă a beneficiarilor.
Detalii
21
05 2013
1777

Участвует ли стоимость товаров, услуг, поставляемых безвозмездно в целях продвижения продаж и/или рекламных целях, при расчете порога стоимости поставок в 100.000 леев для аннулирования регистрации в качестве плательщика НДС?

Согласно п. a) ч. (2) ст. 113 НК, Государственная налоговая служба вправе самостоятельно аннулировать регистрацию плательщика НДС в случае, если общая стоимость облагаемых поставок субъекта налогообложения в течение любых 12 следующих друг за другом месяцев не превышала суммы в 100.000 леев.

П. с) ч. (2) ст. 95 НК устанавливает, что поставка товаров, услуг, осуществленная безвозмездно в рекламных целях и/или с целью продвижения продаж, в годовом размере 0,2 процента дохода от продаж, полученного в течение года, предшествующего году, в котором осуществляется поставка, не является объектом обложения НДС. В то же время поставка товаров, услуг в указанных случаях, стоимость которых превышает 0,2 процента от дохода от продаж предыдущего года, подлежит обложению на общих основаниях.
Detalii
21
05 2013
2054

Participă valoarea mărfurilor, serviciilor livrate cu titlul gratuit, în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor, la aprecierea valorii livrărilor în mărime de 100.000 lei pentru anularea înregistrării în calitate de plătitor al T.V.A.?

În conformitate cu litera a) alin. (2) al art. 113 din Codul fiscal, Serviciul Fiscal de Stat este în drept să anuleze de sine stătător înregistrarea contribuabilului T.V.A., în cazul în care valoarea totală a livrărilor impozabile ale subiectului impunerii într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive nu a depăşit plafonul de 100.000 lei.

Litera c) alin.(2) al art. 95 din Codul fiscal stabileşte că livrarea de mărfuri şi servicii, efectuată cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor în mărime anuală de 0,2% din venitul din vînzări, obţinut pe parcursul anului precedent anului în care se efectuează această livrare, nu constituie obiecte impozabile.
Detalii
21
05 2013
1879

Учитывается ли стоимость ранее освобожденных от НДС поставок при определении порога регистрации в качестве плательщика НДС, если они перешли в категорию облагаемых НДС поставок, и период 12 месяцев включает месяцы, когда осуществлялись эти освобожденные поставки?

При обязательной регистрации в качестве плательщика НДС одним из условий является осуществление поставок товаров, услуг, за исключением поставок, освобожденных от НДС, стоимость которых превышает порог обязательной регистрации (600.000 леев) (ч. (1) ст. 112 НК), а при добровольной регистрации – осуществление облагаемых поставок, стоимость которых превышает порог 100.000 леев (ч. (2) ст. 112 НК).
Detalii
21
05 2013
1858

Urmează de luat în considerație valoarea livrărilor anterior scutite de T.V.A., la aprecierea pragului de înregistrare în calitate de plătitor al T.V.A., dacă ele au trecut în categoria livrărilor impozabile cu T.V.A. şi perioada de 12 luni consecutive include luni în care s-au efectuat aceste livrări scutite?

La înregistrarea obligatorie în calitate de plătitor al T.V.A. una din condiţii constituie efectuarea livrărilor de mărfuri, servicii, cu excepţia celor scutite, valoarea cărora depăşeşte pragul de înregistrare obligatorie (600.000 lei) (alin. (1) al art. 112 din Codul fiscal), iar la înregistrarea benevolă – efectuarea livrărilor impozabile, valoarea cărora depăşeşte pragul de 100.000 lei (alin. (2) al art. 112 din Codul fiscal).
Detalii