Catalogul tematic
Тематический каталог

Dobîndă


Articolul 12. Noţiuni
Venit sub formă de dobîndă – orice venit obţinut conform creanţelor de orice fel (indiferent de modul întocmirii), inclusiv veniturile de pe depunerile băneşti, veniturile obţinute în baza unui contract de leasing financiar.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A12

19
06 2017
318

Privind deducerea plății pentru locațiunea unui automobil de la o persoană interdependentă

Va fi în drept agentul economic să atribuie la deduceri plata pentru locațiunea automobilului luat de la o persoană fizică cu care este în grad de rudenie?

Deductibilitatea cheltuielilor se apreciază prin prisma prevederilor art. 24 alin. (1) din CF, conform cărora se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător.
Detalii
12
09 2013
2577

Считается ли облагаемым источником дохода доход, полученный в виде процентных начислений, выплаченный физическим лицам – резидентам, а также физическим лицам – нерезидентам по банковским депозитам, размещенным на территории Республики Молдова?

Доход в виде процентных начислений является налогооблагаемым источником дохода на основании положений п. g) ст. 18 НК. В этом же контексте добавим, что, согласно ч. (7) ст. 24 Закона о введении в действие разделов I и II НК, не облагаются налогом до 1 января 2015 года процентные начисления физических лиц – резидентов, кроме зарегистрированных в одной из организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, по банковским депозитам, корпоративным ценным бумагам в виде облигаций и ценным бумагам, являющимся инструментами денежного рынка, такими как банковские депозитарные сертификаты и банковские векселя, а также по вкладам, находящимся на личных счетах членов сберегательнозаемных ассоциаций граждан, расположенных на территории Республики Молдова.
Detalii
12
09 2013
2332

Se consideră sursă de venit impozabilă venitul obținut sub formă de dobîndă, achitat persoanelor fizice rezidente, precum şi persoanelor fizice nerezidente, aferent depozitelor bancare amplasate pe teritoriul Republicii Moldova?

Venitul obţinut sub formă de dobîndă, conform prevederilor art. 18 lit. g) din Codul fiscal, este sursă de venit impozabilă. Totodată, în acest context, conform prevederilor art. 24 alin. (7) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, nu se impozitează, pînă la 1 ianuarie 2015, dobînzile persoanelor fizice rezidente, cu excepţia celor înregistrate într-o formă de organizare juridică a activităţii de întreprinzător, de la depozitele bancare, valorile mobiliare corporative sub formă de obligaţiuni şi valorile mobiliare, care sînt instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi certificatele bancare de depozit şi cambiile bancare, precum şi de la depunerile membrilor pe conturile de economii personale în asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor, amplasate pe teritoriul Republicii Moldova.
Detalii
19
03 2012
2366

Некоторые аспекты, связанные с заполнением Отчета о сумме выплаченного дохода и о подоходном налоге, удержанном из этого дохода (форма IRV 09), приложение № 2 к Постановлению Правительства № 10 от 19.01.2010 г.

Вниманию территориальных Государственных налоговых инспекций и экономических агентов

Некоторые аспекты, связанные с заполнением Отчета о сумме выплаченного дохода и о подоходном налоге, удержанном из этого дохода (форма IRV 09), приложение
№ 2 к Постановлению Правительства № 10 от 19.01.2010 г.


В связи с изменениями и дополнениями, внесенными в Налоговый кодекс № 1163-XIII от 24 апреля 1997 г. (переопубликован в Мониторул Офичиал Республики Молдова, специальный выпуск от 8 февраля 2007 года) (далее – Кодекс) Законом № 267 от 23 декабря 2011 года, Главная государственная налоговая инспекция сообщает следующее.
Detalii
19
03 2012
1654

Unele aspecte ce ţin de completarea Dării de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (Forma IRV 09), anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 19.01.2010

În atenţia inspectoratelor fiscale de stat teritoriale şi agenţilor economici

Unele aspecte ce ţin de completarea Dării de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (Forma IRV 09), anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului
nr. 10 din 19.01.2010


În legătură cu modificările și completările operate în Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007) (în continuare Cod) prin Legea nr. 267 din 23 decembrie 2011, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat comunică următoarele.
Detalii