Catalogul tematic
Тематический каталог

Dobîndă


Articolul 12. Noţiuni
Venit sub formă de dobîndă – orice venit obţinut conform creanţelor de orice fel (indiferent de modul întocmirii), inclusiv veniturile de pe depunerile băneşti, veniturile obţinute în baza unui contract de leasing financiar.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A12

10
08 2018
989

Deducerea cheltuielilor aferente dobânzilor pentru împrumut

Entitatea X a contractat în anul 2014 de la un nerezident un împrumut în valută pe termen de 3 ani cu o dobândă de 3%. Ulterior, în anul 2017, din cauza că entitatea nu dispunea de mijloace financiare suficiente pentru a rambursa împrumutul, a fost încheiat un contract adițional prin care a prelungit termenul de scadență cu 2 ani cu condiția că rata dobânzii va fi deja de 6%. Va avea dreptul entitatea să atribuie la deducere cheltuielile aferente dobânzilorpentru împrumutul contractat? Cum urmează a fi reflectate acestea în Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economici (forma VEN12)?
Detalii
15
02 2018
450

6. (29.1.6.40)

Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Ordinului Ministerului finanțelor nr.126 din 04.10.2017 (în vigoare 01.01.2018) publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 383-388 art. 1947 din 03.11.2017
15
02 2018
683

5. (29.1.6.41) În care rînd al Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18) urmează să se reflecte veniturile sub formă de dobîndă, precum și impozitul reținut la sursa de plată conform art. 89 din Codul fiscal?

Veniturile persoanei fizice
Detalii
19
06 2017
900

Privind deducerea plății pentru locațiunea unui automobil de la o persoană interdependentă

Va fi în drept agentul economic să atribuie la deduceri plata pentru locațiunea automobilului luat de la o persoană fizică cu care este în grad de rudenie?

Deductibilitatea cheltuielilor se apreciază prin prisma prevederilor art. 24 alin. (1) din CF, conform cărora se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător.
Detalii
12
09 2013
3141

Считается ли облагаемым источником дохода доход, полученный в виде процентных начислений, выплаченный физическим лицам – резидентам, а также физическим лицам – нерезидентам по банковским депозитам, размещенным на территории Республики Молдова?

Доход в виде процентных начислений является налогооблагаемым источником дохода на основании положений п. g) ст. 18 НК. В этом же контексте добавим, что, согласно ч. (7) ст. 24 Закона о введении в действие разделов I и II НК, не облагаются налогом до 1 января 2015 года процентные начисления физических лиц – резидентов, кроме зарегистрированных в одной из организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, по банковским депозитам, корпоративным ценным бумагам в виде облигаций и ценным бумагам, являющимся инструментами денежного рынка, такими как банковские депозитарные сертификаты и банковские векселя, а также по вкладам, находящимся на личных счетах членов сберегательнозаемных ассоциаций граждан, расположенных на территории Республики Молдова.
Detalii