Documente și comentarii

Modificări în mai multe ordine ale Ministerului Finanțelor

În Monitorul Oficial de astăzi, 26 februarie curent, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 34 din 22 februarie 2021 cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor.


În scopul executării prevederilor art. 92 alin. (5) şi art. 133 alin. (8) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 8 februarie 2007, ediţie specială), precum şi a modificărilor operate prin Legea nr. 257 din 16 decembrie 2020 cu privire la modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 353-357, art. 288),


ORDON:


1. La anexa nr.1 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 40 din 9 martie 2020 cu privire la aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă privind impozitul pe venitul agenţilor
economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.87-93, art.300), indicatorul 2.1 se completează cu textul
„sau granturile prevăzute la art.20 lit.z2) şi z12) din Codul fiscal”.


2. Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 08 din 15 ianuarie 2018 privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.27-32, art.94) se modifică după cum urmează:
1) La anexa nr.1, rubrica „Categoria contribuabilului”, după categoria B „Fundația” se completează cu categoria B1 „Instituţia privată”;
2) La Anexa nr.2, punctul 22 se completează cu textul:
„Se completează doar în cazul în care indicatorul este pozitiv, în cazul indicatorului cu indice negativ se indică „0”.”;


3. Anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 146 din 4 noiembrie 2019 privind aprobarea formularului DASS19 - Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătăţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.329-336, art.1852) se modifică după cum urmează:
1) La punctul 33, textul „nr.289 din 14 martie 2007” se substituie cu textul „nr.704 din 27 decembrie 2019”;
2) punctul 48 va avea următorul cuprins:
”48. Începînd cu perioada fiscală de raportare 2021 coloana 8 nu se completează.”;
3) se completează cu punctul 481 cu următorul cuprins:
”481. În coloana 9 se indică suma scutirii soţiei (soţului) utilizată conform art.34 alin.(2) din Codul fiscal.”.


4. Ordinul Ministerului Finanțelor nr .150 din 5 septembrie 2018 „Privind aprobarea formularului CET18 – Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit și a Regulamentului privind modul de completare a acesteia” (Monitorul Oficial al RM, 2018, nr.347-357, art. 1350) se modifică după cum urmează:
1) La Anexa nr.1, la poziția F3, denumirea indicatorului va avea următorul cuprins:
„Constatarea veniturilor sub formă de donație a mijloacelor bănești în scopuri fiscale (se indică valoarea pozitivă obținută din diferența (F2 - Venitul total obținut pe parcursul perioadei fiscale))”;
2) La Anexa nr.2, punctul 40 va avea următorul cuprins:
„40. La poziţia F3 se indică suma veniturilor sub formă de donaţie a mijloacelor băneşti constatate în scopuri fiscale (se indică valoarea pozitivă obţinută din diferenţa (F2 - Venitul total obținut pe parcursul perioadei fiscale))”.


5. Regulamentul privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA şi înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.76 din 16 iunie 2020 (Monitorul Oficial al RM, 2020, nr.152, art. 554) se modifică după cum urmează:
1) La punctul 4:
a) subpunctul 1), după cuvintele ”decembrie 2019” se completează cu textul ”, iar pentru producătorii agricoli afectaţi de calamităţile naturale, ce solicită rambursarea TVA pentru perioadele ianuarie - septembrie 2021 – au înregistrat suma TVA destinată trecerii în cont în perioada ulterioară pentru perioada fiscală decembrie 2020”;
b) subpunctul 5), textul ”IPC18” se modifică cu textul ”IPC18/IPC21”;
2) La punctul 5 subpunctul 2), după textul ”decembrie 2019” se completează cu textul ”, iar pentru producătorii agricoli afectaţi de calamităţile naturale, ce solicită rambursarea TVA pentru perioadele ianuarie - septembrie 2021 – pentru perioada fiscală decembrie 2020”;
3) Punctul 10 se completează cu subpunctul 21) cu următorul cuprins:
”21) în cazul rambursării TVA pentru perioadele ianuarie - septembrie 2021 producătorilor agricoli afectați de calamitățile naturale – diferenţa dintre suma TVA destinată perioadei ulterioare, reflectată în declaraţia privind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2020 şi suma cumulativă a TVA, confirmată spre rambursare, conform prezentului Regulament, pentru perioadele fiscale aferente perioadei de rambursare ianuarie - septembrie 2021;”;
4) La punctul 17:
a) subpunctul 2) litera f) va avea următorul cuprins:
”f) Pentru perioada de rambursare ianuarie - septembrie 2021, pentru producătorii agricoli afectaţi de calamităţile naturale – cumulul sumei impozitului funciar pentru terenurile cu destinaţie agricolă declarat şi achitat pentru anul 2021 şi al sumei declarate şi achitate la buget a impozitului pe venit din salariu, reflectat la rîndul cu codul 11 col.5 ce corespunde codului sursei de venit SAL, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală datorate de angajați, reflectate în rîndul cu codul 11 col.6 din Tabelul nr.1 al Dării de seamă Forma IPC21, precum şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, reflectate în rîndul 1.1 litera b) col.11 și rîndul 1.4 litera b) col.11 din Tabelul nr.2 al Dării de seamă Forma IPC21, pentru perioada fiscală şi/sau perioadele fiscale ce corespund perioadei respective.”;


b) subpunctul 4) va avea următorul cuprins:
”4) Se determină suma TVA destinată deducerii în perioada fiscală ulterioară:
- reflectată în boxa 21 a declaraţiei privind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2019. La determinarea sumei respective, se va lua în calcul suma TVA, reflectată în declaraţia privind TVA pentru această perioadă, depusă pînă la momentul intrării în vigoare a Legii privind instituirea unor măsuri de susţinere a activităţii de întreprinzător
şi modificarea unor acte normative nr.60/2020. În cazul modificării sumei TVA destinate deducerii în perioada ulterioară, specificate în boxa 21 a Declaraţiei privind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2019, drept urmare a rezultatelor controlului fiscal, la aprecierea limitei maxime a rambursării în cadrul Programului de rambursare a TVA se va lua în consideraţie valoarea actualizată a sumei TVA destinate deducerii în perioada fiscală ulterioară din decembrie 2019;
- reflectată în boxa 21 a declaraţiei privind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2020 – în cazul rambursării TVA producătorilor agricoli afectați de calamitățile naturale pentru perioadele de rambursare ianuarie - septembrie 2021. La determinarea sumei respective, se va lua în calcul suma TVA, reflectată în declaraţia privind TVA pentru această perioadă, depusă pînă la momentul intrării în vigoare a Legii cu privire la modificarea unor acte normative nr.257/2020. În cazul modificării sumei TVA destinate deducerii în perioada ulterioară, specificate în boxa 21 a Declaraţiei privind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2020, drept urmare a rezultatelor controlului fiscal, la aprecierea limitei maxime a rambursării în cadrul Programului de rambursare a TVA se va lua în consideraţie valoarea actualizată a sumei TVA destinate deducerii în perioada fiscală ulterioară din decembrie 2020.”

c) subpunctul 5:
- la liniuța întâi, după cuvintele ”subpunctul 4)” se completează cu textul ”liniuța întâi”;
- la liniuța a doua, după cuvintele ”subpunctul 4)” se completează cu textul ”liniuța a doua”.


6. La Anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.94 din 30 iulie 2020 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC21) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.199-204, art.687), la indicatorul „în rând.1.5” textul „se regăsesc în una dintre situaţiile: fondatori ai întreprinderilor individuale, notari, executori judecătoreşti, avocaţi, administratori autorizaţi, în cazul în care aceste persoane au calitatea de angajator” se substituie cu cuvintele „sunt stabiliți în calitate de fondatori
ai întreprinderilor individuale”.


7. Ordinul Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală şi a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.383-388, art.1947), se modifică după cum urmează:
1) La Anexa nr.6, textul de la pct.5 „avocaţi, notari, executori judecătoreşti, administratori autorizaţi” se substituie cu texul „persoanele fizice care exercită activităţi
în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal”, iar textul de la pct.7„birourilor asociate de avocaţi”, se exclude;
2) Anexa nr.9 se modifică și se expune conform anexei la prezentul ordin.

8. Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova cu excepția pct. 2 sbpct. 2), pct.3 sbpct. 1) și pct. 4 care se pun în aplicare pentru perioadele fiscale de declarare începînd cu 2020, și prevederile pct. 1, pct. 2 sbpct. 1), pct.3 sbpct. 2) și 3), pct.6 și pct. 7 care se pun în aplicare începînd cu perioada fiscală de declarare 2021.


SECRETAR DE STAT                                                         Tatiana IVANICICHINA


Nr. 34. Chişinău, 22 februarie 2021.

Anexa nr.9
la Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 126 din 4 octombrie 2017

Приложение Н.9

к Приказу Министерство финансов 

Н. 126 от 4 октября 2017 г.


Categorii utilizate la completarea Dării de seamă (Forma CAS18-AN)

Категории используемые при заполнении формы CAS18-AN

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

4082 vizualizări

Data publicării:

26 Februarie /2021 09:12

Catalogul tematic

Impozitul pe venit | Administrare fiscală | Dare de seamă fiscală | Legislație fiscală | Ordine MF

Etichete:

IMM | IPC21 | contribuabil | Ordin MF | impozit pe venit | donatie

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon