07
12 2018
5868

Care contribuabili vor fi obligați să utilizeze în exclusivitate factura fiscală electronică

Serviciul Fiscal de Stat a aprobat criteriile de selectare a agenților economici care, find înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA, pot fi incluși în Lista privind utilizarea obligatorie a facturii fiscale electronice (e-Factura), la efectuarea livrării impozabile pe teritoriul ţării. Direcția generală conformare va asigura identificarea subiecților pasibili a fi incluși în Lista indicate, iar propunerea va fi înaintată conducerii SFS, care, după adoptarea deciziei respective, aprobă Lista prin ordin. Aceasta va fi publicată pe portalul SFS, la compartimentul ”Contribuabili”, categoria ”Lista contribuabililor care au obligația utilizării facturii fiscale electronice”. Totodată, contribuabilul va fi informat despre includerea în Lista respectivă printr-o metodă de informare care confirmă recepționarea mesajului, inclusiv va fi notificat la e-mail asupra faptului necesității utilizării în exclusivitate a facturii fiscale electronice pentru documentarea faptelor economice. În cazul în care cutia poștală electronica a contribuabilului este inactivă, data înștiințării va fi considerate data publicării ordinului, iar agentul economic este obligat să utilizeze e-Factura în termen de trei zile calendaristice din momentul publicării. Efectuând analiza de risc, autoritatea fiscală apreciază activitatea agenților economici ca fiind una cu riscuri de neconformare fiscală în cazul în care aceștia întrunesc concomitent cel puțin trei indicatori dintre cei enumerați în continuare. Astfel, entitatea va fi inclusă în lista pentru utilizarea obligatorie a e-Facturii dacă: 1. Pe perioada de activitate pentru ultimele 3 luni înregistrează livrări de mărfuri/ servicii la valori semnificative (cel puţin 500 mii lei lunar) fără a dispune de active materiale/umane, pentru asigurarea desfăşurării activităţii de întreprinzător, cum ar fi lipsa subdiviziunilor, înregistrând doar adresa juridică, nu dispune de angajaţi (mai puțin de 2 salariați). 2. Pe perioada de activitate pentru ultimele 12 luni au documentat procurări de la contribuabili, care, în rezultatul verificărilor, au infirmat livrarea de mărfuri. Semnificaţia indicatorului respectiv se va aprecia reeşind din valoarea procurărilor documentate în totalul procurărilor înregistrate de către agentul economic. Se consideră semnificativ cazul în care ponderea depăşeşte 20%, pentru perioada examinată. 3. Salariul mediu lunar calculat pentru un angajat pentru perioada de cel puțin un trimestru anterior perioadei de examinare este mai mic decât cuantumul salariului minim garantat al salariului în sectorul real stabilit de către Guvern pentru anul de referință. 4. Conducătorul/fondatorul agentului economic este cetățean străin și/sau care nu are relaţii fiscale cu sistemul bugetar al RM și/sau nu poate fi identificat. 5. Desfășoară activității de comercializare a mărfurilor cu ridicata, fără a dispune de subdiviziuni declarate ca depozit. 6. În perioada ultimilor 3 ani anteriori perioadei examinate înregistrează o pondere mai mică sau egală cu 2% a impozitelor şi taxelor achitate din volumul de livrări realizat. 7. Persoanele cu funcţii de răspundere ale agentului economic au deţinut anterior funcţii în întreprinderile care, fiind citate de către SFS, nu au prezentat documentele de evidență contabilă și primare pentru efectuarea controlului fiscal, nu au prezentat careva explicații privind motivul lipsei acestora sau deținerii parțiale a documentelor de evidență contabilă și primare, de către SFS fiind aplicate metodele și sursele indirecte de estimare a obligațiilor fiscale. 8. Pe o perioadă de cel puțin 24 de luni sunt documentate livrări/procurări cu întreprinderi apreciate cu risc pentru administrarea TVA (întreprinderile care, la citațiile emise de SFS, nu au prezentat documentele de evidență contabilă și primare pentru efectuarea controlului fiscal, nu au prezentat careva explicații privind motivul lipspei acestora sau deținerii parțiale, de către SFS fiind aplicate metodele și sursele indirecte de estimare a obligației fiscale, întreprinderile anulate ca subiect al impunerii cu TVA în conformitate cu prevederile art. 113 alin. 2 lit. b) și c) din Codul fiscal). La ultimul criteriu nivelul de semnificaţie se va considera semnificativ la înregistrarea unei ponderi ce depăşeşte 20% și se va aprecia prin determinarea ponderii livrărilor/ procurărilor documentate cu întreprinderile menţionate, în totalul livrărilor/procurărilor înregistrate pe parcursul perioadei examinate, inclusiv importul de mărfuri și servicii. Lista aprobată poate fi completată și modificată. Odată inclus în Listă, contribuabilul poate fi exclus din Listă la cererea motivată a acestuia sau la inițiativa SFS, în cazul în care se stabilește că agentul economic nu corespunde criteriilor descrise mai sus, se spune în anexa la Ordinul SFS nr. 645 din 30 noiembrie 2018, publicat în MO astăzi, 7 decembrie 2018. Prin acest document este aprobată Instrucțiunea privind modul de determinare și aprobare a listei contribuabililor obligați de a utiliza factura fiscală electronica.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.