23
08 2017
1093

Contabilitatea ANSA nu corespunde cerinţelor minime aprobate

Politicile de evidență contabilă ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și entitățile subordonate, în anul 2016, nu corespund cerințelor minime aprobate de Ministerul Finanțelor, se menționează în Hotărârea Curții de Conturi privind Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale ANSA și unor instituții din subordine pe anul 2016 și Raportul de audit privind conformitatea activității ANSA și a unor entități din subordine în anul 2016, publicat în MO, din 18 august curent. Potrivit auditului, valoarea totală a neconformităților cuantificabile a constituit 77,8 mil. lei, din care 14,7 mil. lei au fost remediate. Valoarea celor neremediate este de 63,1 mil. lei, 53,6 mil. lei reprezintă neconformitățile aferente situațiilor patrimoniale. Misiunea de audit a constatat o abordare neuniformă privind utilizarea sistemelor informaționale destinate asigurării evidenței contabile în sistemul bugetar. O parte din entități utilizează sisteme automatizate, iar altele – evidența manuală sau cu ajutorul aplicației Excel, ceea ce sporește apariția riscurilor de neintegritate. Totodată, s-a identificat nereflectarea a 2,8 mil. lei în evidența contabilă a stocurilor de medicamente și a unor datorii pentru mărfurile livrate de către furnizori. Curtea mai menționează în Raport aplicarea neconformă de către ANSA și instituțiile subordonate a conturilor contabile din Planul de conturi în valoare de 6,3 mil. lei. O altă constatare a misiunii de audit se referă la neântreprinderea măsurilor impuse de cadrul regulator privind casarea bunurilor deteriorate sau care se află în stare dezastruoasă. Cât privește situațiile patrimoniale, aici Curtea a identificat prezentarea nereală a acestora prin nereflectarea integrală în evidența contabilă a bunurilor proprietate publică a statului, neânregistrarea drepturilor patrimoniale asupra unor bunuri care fac parte din patrimoniul public, neevaluarea bunurilor, neajustarea valorii acestora la valoarea lor cadastrală, ținerea evidenței bunurilor demolate și vândute, nerespectarea prevederilor Regulamentului privind inventarierea activelor și pasivelor, întocmirea neregulamentară a Listelor de inventariere, prezentarea nereală a rezultatelor inventarierii etc. Alte nereguli depistate în cadrul misiunii de audit se referă la : • aplicarea neconformă a cadrului regulator aferent retribuirii muncii • prezența neconformităților la efectuarea cheltuielilor aferente întreținerii mijloacelor de transport • nerespectarea prevederilor cadrului regulator aferent la eliberarea documentelor permisive de către laboratoarele de expertiză sanitar-veterinară, precum și la casarea vaccinelor și medicamentelor. Agenția și instituțiile vizate, de asemenea, nu au utilizat, în unele cazuri, aparatele de casă și de control cu memorie fiscală la încasarea plăților aferente prestării serviciilor sanitar-veterinare. Totodată, în Hotărâre este menționată și opinia contrară a Curții privind Raportul financiar consolidat. În opinia Curții, dată fiind importanța subiectului prezentat în compartimentul Baza opiniei contrare, rapoartele financiare consolidate ale ANSA nu oferă o imagine reală și fidelă a situației financiare și patrimoniale consolidate întocmite la data de 31 decembrie 2016 în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 216 din 28.12.20151 și ale Legii contabilității, se menționează în document. Menționăm că ANSA a fost creată la 16 ianuarie 2013, în baza reorganizării prin fuziune și în scopul optimizării structurale a mai multor instituții cu funcţii de control şi supraveghere în domeniul siguranţei alimentelor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.