23
07 2018
4695

Impozitul pe bunurile imobiliare: Forma ISCITL 19 va fi prezentată pentru perioada fiscală 2018

Din anul 2019, informația privind impozitul pe bunurile imobiliare, impozitul funciar și taxele locale administrate de către SCITL va fi prezentată de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor conform Formei ISCITL 19, aprobate de Serviciul Fiscal de Stat prin Ordinul nr.376 din 10 iulie 2018. Forma ISCITL 19 prevede indicarea denumirii impozitului (impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă cu excepția gospodăriilor țărănești (de fermier); pe terenurile cu destinație agricolă de la gospodăriile țărănești (de fermier); pe pășuni și fânețe; pe terenurile cu altă destinație decât cea agricolă; impozitul funciar încasat de la persoane fizice pentru terenurile pe care este amplasat fondul de locuințe, loturile de pe lângă domiciliu; pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice și taxele de la posesorii de câini, pentru parcaj și pentru salubrizare), clasificația economică, soldul la începutul anului, suma calculată și cea achitată de contribuabil pe parcursul anului. Totodată, în Formă este necesară indicarea sumei mijloacelor bănești percepute în numerar de către SCITL și soldul lor la sfârșitul anului. Informația privind înlesnirile acordate persoanelor fizice conform art. 283 (Scutirea de impozit), 284 (Scutirea de impozit acordată de autorităţile administraţiei publice locale) și 296 (Scutirea de taxe locale şi înlesnirile acordate de autoritatea administraţiei publice locale) din Codul fiscal va fi prezentată de către SCITL conform formularului aprobat drept anexa nr.1 la Forma ISCITL 19. Aici se vor indica descrierea facilității și codul acesteia, temeiul acordării, numărul contribuabililor care au beneficiat de facilitatea respectivă și suma totală. Anexa nr.2 la ordinul nr.376 este Instrucțiunea cu privire la modul de completare şi prezentare a Informației privind impozitul pe bunurile imobiliare, impozitul funciar și taxele locale calculate de către SCITL (Forma ISCITL 19) și a Informației privind înlesnirile acordate persoanelor fizice conform art. 283, 284 și 296 din Codul fiscal. Aceasta indică expres că Forma ISCITL 19 se va prezenta de către Serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor anual, în termen de până la data de 25 martie a anului următor celui de gestiune, SFS, cu utilizarea, în mod obligatoriu, a metodelor de raportare electronică. Conform instrucțiunii, în conturile personale ale primăriilor datele indicate în Forma ISCITL 19 nu se vor reflecta, iar forma va fi utilizată pentru coordonarea, analiza și controlul activității SCITL privind executarea sarcinilor prevăzute de Codul fiscal și a prevederilor aprobate de către consiliile locale prin regulamentul-tip, elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 998. Documentul prevede modul de completare a Formei ISCITL 19 și a anexei privind prezentarea informației ce include facilitățile acordate persoanelor fizice. Prima perioadă fiscală pentru care serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor vor prezenta Forma ISCITL 19 este cea a anului 2018. Respectiv, perceptorii fiscali din cadrul APL au la dispoziție suficient timp pentru a lua cunoștință cu prevederile noului document ce urmează a fi prezentat începând cu anul 2019. Odată cu intrarea în vigoare a Ordinului SFS nr.376, publicat în Monitorul Oficial vineri, 20 iulie curent (nr. 267-275), a fost abrogat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 24 din 06.02.2006 cu privire la aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă fiscale la impozitele funciar şi pe bunurile imobiliare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.