Știri

Independența și transparența Curții de Conturi

Mandatul, organizarea, atribuțiile, împuternicirile, garanțiile de independență a Curții de Conturi, dar și raporturile juridice ce apar în procesul auditului public extern vor fi reglementate de o nouă Lege privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova. Conform acesteea, Curtea de Conturi este instituția supremă de audit a Republicii Moldova, care exercită controlul asupra modului de formare, administrare şi întrebuințare a resurselor financiare publice şi a patrimoniului public prin realizarea auditului public extern în conformitate cu standardele internaționale , fiind persoană juridică de drept public, finanţată integral din bugetul de stat și dispune de independență organizațională, funcțională, operațională și financiară. Bugetul Curții de Conturi pentru anul următor va fi aprobat de către Parlament până la 1 iunie a anului în derulare și urmează a fi prezentat Legislativului nu mai târziu de 10 mai. De asemenea, proiectul bugetului propriu al Curții va fi prezentat Ministerului Finanțelor în procesul consultărilor organizate pentru cadrul bugetar pe termen mediu pentru anul următor și pentru doi ani ulteriori. Bugetul aprobat al Curții de Conturi se include în bugetul de stat ca un compartiment separat. Conform prevederilor noii legi, Curtea are misiunea evaluării legalității, regularității, conformității, economicității, eficienței, eficacității gestionării resurselor financiare și a patrimoniului public, promovarea standardelor de transparență și responsabilitate în domeniul managementului finanțelor publice, dar și informarea autorităților publice și a societății despre constatările și recomandările sale. Actul mai stabilește relaţiile Curţii cu autorităţile publice şi alte instituţii, modul de planificare a activității de audit , structura și atribuțiile instituției și a organelor de conducere, precum și condiţiile pentru a candida la funcţia de membru al Curții. Modul de convocare și desfășurare a ședințelor, de adoptare a deciziilor, drepturile, obligaţiile și restricțiile membrului Curții de Conturi de asemenea se regăsesc în document. Astfel, Curtea de Conturi va efectua trei tipuri de audit: audit financiar, audit al conformității și auditul performanței. La efectuarea auditului financiar anual, Curtea va verifica situațiile financiare, sistemele financiare și operațiunile entității auditate în scopul determinării dacă rapoartele sunt întocmite corect și dacă conturile sunt prezentate veridic și fidel, precum și respectarea cerințelor de raportare financiară, va evalua sistemul de management financiar și de control și auditul intern ale entității auditate. Curtea poate realiza misiuni intermediare de audit pe parcursul exercițiului financiar, inclusiv monitorizarea implementării recomandărilor de audit anterioare și analiza măsurilor întreprinse pe baza acestor recomandări. În cadrul auditului conformității, Curtea urmează să stabilească dacă activitatea entității este conformă cu legislația și cu regulile stabilite de autorități, finalitate a acestuia fiind concluzia sau opinia auditorului cu privire la conformitate. Auditul performanței va permite evaluarea economicității, eficienței și eficacitătii unui anumit aspect al operațiunilor desfășurate de entitate sau de o parte a acesteia în cadrul unui program sau al unei activități. De asemenea, misiunile de audit pot fi combinate (comprehensive), cu îndeplinirea standardelor pentru fiecare tip de audit. Suplimentar, Curtea de Conturi evaluează indicatorii de fraudă și corupție la efectuarea oricărei misiuni. În cazul constatării abaterilor de la prevederile legislației, încălcările și cauzele care au provocat aceste prejudicii se comunică conducerii entității auditate, care este obligată să întreprindă măsuri pentru recuperarea prejudiciului constatat. În cadrul Curții de Conturi este prevăzută stabilirea unui sistem de control și de asigurare a calității pentru asigurarea eficientizării proceselor de audit și de îmbunătățire a rezultatelor auditului. Legea nr.270 din 7 decembrie 2017 a fost publicată în Monitorul oficial din 5 ianuarie curent.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Curtea de Conturi a Republicii Moldova

1763 vizualizări

Data publicării:

10 Ianuarie /2018 08:01

Domeniu:

Noutăți | Legi ale Republicii Moldova | Sistemul bugetar

Etichete:

Audit | curtea de conturi | auditul situațiilor financiare | performante | sistem de control | lege

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon