Știri

Întreprinderile municipale și cele de stat vor deveni societăți pe acțiuni

Guvernul a aprobat, în ședința din 10 iulie curent, proiectul de lege cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, elaborat cu scopul stabilirii condițiilor juridice, organizatorice și economice de înființare, funcționare și încetare a activității întreprinderilor municipale. Este vorba de o redacție actualizată a legii existente care, de fapt, vine să implementeze recomandările Curții de Conturi, precum și să introducă un șir de alte îmbunătățiri a cadrului juridic, astfel încât să responsabilizăm, pe de o parte, membrii consiliilor de administrare, pe de altă parte, să eficientizăm activitatea acestor întreprinderi, a specificat Ministrul Economiei, Octavian Calmâc. Elementele de bază cu care vine acest proiect ține de introducerea obligativității efectuării auditului anual de către companiile specializate, precum și lansarea procedurii de reorganizare a întreprinderilor de stat și municipale în societăți pe acțiuni, astfel încât să excludem toate riscurile activității pe bugetul de stat, a mai adăugat Ministrul. Potrivit proiectului, întreprinderea de stat va fi înființată prin hotărâre de Guvern, la propunerea autorității administrației publice centrale de specialitate, în baza unei fundamentări economice, bugetare, sociale și juridice, iar cea municipală - prin decizia autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale, care va exercita funcția de fondator, la fel, în baza unei fundamentări menționate. Fondatorul nu va purta răspundere pentru obligațiile întreprinderii, iar întreprinderea, la rândul său, nu va purta răspundere pentru obligațiile fondatorului. Statutul întreprinderii, atât de stat, cât și municipală trebuie să conțină :
  • Denumirea, inclusiv abreviată, a întreprinderii
  • Data și numărul hotărârii sau deciziei prin care a fost fondată
  • Genurile de activitate
  • Durata de activitate
  • Capitalul social și procedura de modificare a acestuia
  • Componența și lista bunurilor transmise întreprinderii cu drept de administrare
  • Planul geometric/cadastral și suprafața terenului aflat în folosința întreprinderii
  • Organele de conducere și control : consiliul de administrație, administratorul și comisia de cenzori
  • Modul de repartizare și utilizare a profitului net și de acoperire a pierderilor
  • Modul de organizare și dizolvare a întreprinderii.
Conform documentului, capitalul social al întreprinderii, atât de stat, cât și municipale nu poate fi mai mic de 5 000 lei, iar sursele de formare a capitalului sunt bunurile și numerarul fondatorului, cu excepția acelor bunuri care sunt atribuite domeniului public. În același timp, la capitalul social nu pot fi atribuite creanțele întreprinderii, bunurile imobile neânregistrate, bunurile instituțiilor de învățământ, medicale, patrimoniului cultural, precum și cele din sfera locativ-comunală. Documentul reglementează și profitul net al întreprinderii, care poate fi îndreptat pentru acoperirea pierderilor anilor precedenți, formarea rezervei pentru dezvoltarea întreprinderii, defalcări în bugetul de stat sau local și pentru plata recompenselor către membrii organelor de conducere și de control. Defalcările la bugetul de stat sau local se vor transfera pâna la data de 30 iunie a anului imediat următor de gestiune. Proiectul conține atribuțiile organelor de administrare ale întreprinderilor – fondator, consiliul de administrație, administratorul și comisia de cenzori. Astfel, fondatorul este cel care va aproba statutul întreprinderii, regulamentul consiliului de administrație și al comisiei de cenzori, va putea decide privind modificarea capitalului social al întreprinderii, va desemna președintele, membrii consiliului și ai comisiei, va autoriza comercializarea activelor neutilizate ale întreprinderii. Fondatorul are dreptul să autorizeze achiziționarea bunurilor ale căror valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale întreprinderii, conform ultimei situații financiare anuale sau costul cărora depășeşte 400 mii lei, precum și alte atribuții stipulate. Documentul mai conține prevderi ce țin de reorganizarea sau dizolvarea întreprinderilor, conflictul de interese, dezvăluirea informației de către întreprinderea de stat/municipală etc. Potrivit datelor, autorităţile publice locale gestionau 550 de întreprinderi municipale, iar autorităţile publice centrale – 250 de întreprinderi de stat, în anul 2016. Imediat după intrarea în vigoare a acestei legi propunem să nu mai fie create întreprinderi de stat și municipale -– ca formă organizatorică, nu ca esență. Să fie formate societăți pe acțiuni, a sugerat Președintele Centrului de Implementare a Reformelor, Iurie Ciocan.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Economiei

5218 vizualizări

Data publicării:

12 Iulie /2017 13:15

Catalogul tematic

Noutăți | Persoană juridică | Reorganizare

Etichete:

intreprindere municipala | societate pe acţiuni | fondatori | lichidare | reorganizare

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon