Știri

Proceduri mai simple pentru unele organizații scutite de TVA

Un regulament ce stabilește cerinţele obligatorii pentru organizaţiile şi întreprinderile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor în scopul beneficierii de scutirea de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie şi de scutirea de vărsarea la buget a TVA la livrarea mărfurilor produse şi la prestarea serviciilor, a fost susținut de Guvern. Documentul prevede proceduri simplificate de examinare și selectare a întreprinderilor și organizațiilor menționate, ce vor contribui la diminuarea gradului de birocrație la nivelul instituțiilor de stat și la stimularea activității agenților economici. Astfel, pentru a fi incluse în Lista întreprinderilor şi societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor scutite de TVA, organizațiile trebuie să corespundă unor condiții: • întreprinderea are în calitate de fondator una dintre societăţile orbilor, societăţile surzilor sau societăţile invalizilor; • societăţile orbilor, societăţile surzilor sau societăţile invalizilor fondatoare deţin certificatul de înregistrare a organizaţiei necomerciale, eliberat de către Ministerul Justiţiei; • societăţile deţin certificatul de stat eliberat de către Comisia de certificare de pe lângă Ministerul Justiţiei, care atestă utilitatea publică; • numărul salariaţilor cu dizabilităţi, angajaţi ai organizaţiei sau întreprinderii, pentru fiecare lună calendaristică în parte pentru întreprinderile incluse în Liste sau pe o perioadă de cel puţin 3 luni anterioare pentru întreprinderile şi organizaţiile care doresc a fi incluse în Liste, corespunde cuantumului stabilit de Legea nr.837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti; • salariul mediu lunar calculat salariaţilor cu dizabilităţi constituie cel puţin cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, stabilit de Guvern pentru anul de referinţă, calculat indiferent de numărul de ore efectiv lucrate • întreprinderea deţine în proprietate şi folosinţă temporară, în baza unui contract de leasing financiar, utilajul şi tehnica necesare procesului de producţie/prestare a serviciilor în proporţie de minimum 50% din totalul utilajului şi al tehnicii necesare; • pentru întreprinderile producătoare, costul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor autohtone şi/sau importate, utilizate în procesul propriu de producţie, nu depăşeşte 90% din consumurile de producţie. În componenţa consumurilor de producţie intră următoarele elemente: consumuri directe de materiale, consumuri directe privind retribuirea muncii şi consumuri indirecte de producţie, cu excepţia pierderilor de materii prime şi materiale; • materia primă, materialele, articolele de completare şi accesoriile importate sunt destinate în exclusivitate procesului propriu de producere, stabilit în baza raportului de expertiză eliberat de către Camera de Comerţ şi Industrie. Este nevoie ca organizaţiile să depună o cerere la Serviciul Fiscal de Stat, cu prezentarea, în copie, a documentelor confirmative, la care se anexează, în copie, certificatul de înregistrare a organizaţiei necomerciale, certificatul privind atribuirea statutului de utilitate publică, decizia de înregistrare a întreprinderii sau organizaţiei, eliberată de către Instituţia publică Agenţia Servicii Publice sau Ministerul Justiţiei, extrasul eliberat de către Agenţia Servicii Publice, care atestă faptul că întreprinderea are în calitate de fondator una dintre societăţile orbilor, societăţile surzilor au societăţile invalizilor. De asemenea, se va anexa ultimul raport financiar prezentat Biroului Naţional de Statistică, documentul care confirmă deţinerea în proprietate sau în posesiune şi folosinţă temporară a utilajului şi tehnicii necesare procesului de producţie în proporţie de minimum 50% din totalul utilajului şi al tehnicii necesare, conform formularului stabilit de către SFS, documentul care confirmă mărimea costului materiei prime, utilizate în procesul propriu de producţie. Mai este nevoie de actul de confirmare a prelucrării suficiente, conform formularului stabilit de către Serviciul Vamal în cazul beneficierii de scutirea prevăzută la art.103 din Codul fiscal, documentul care confirmă calcularea salariilor persoanelor cu dizabilităţi în cuantumul stabilit pentru perioada a 6 luni anterioare datei depunerii cererii și actul care confirmă angajarea persoanelor cu dizabilităţi în cuantumul stabilit, cu indicarea persoanelor cu dizabilităţi angajate. Cererea şi documentele anexate la aceasta se examinează de către Serviciul Fiscal de Stat în termen de 30 zile lucrătoare de la data depunerii acestora. În cazul în care SFS, în cadrul controlului fiscal, sau SV, în cadrul controlului ulterior, constată neconcordanțe pentru anumite perioade anterioare datei efectuării controlului, care în timpul controlului au fost înlăturate, acestea vor aplica regimul general de impozitare cu TVA pentru perioadele de necorespundere, dar fără a înainta propuneri de modificare a Listelor. Odată cu intrarea în vigoare a hotărârii date, se va abroga Hotărîrea Guvernului nr.124 din 15 februarie 2013 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA conform prevederilor art.103 alin.(7) din Codul fiscal şi art.4 alin.(18) lit.a) şi lit.b) din Legea nr.1417- XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal”.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Serviciul Vamal al Republicii Moldova | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1752 vizualizări

Data publicării:

12 Octombrie /2017 11:30

Domeniu:

T.V.A. | Noutăți | Legislație fiscală

Etichete:

Codul fiscal | Guvern | serviciul fiscal de stat | Serviciul Vamal | persoane cu dizabilitati | persoana juridica | fondatori | scutire | TVA

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon