29
03 2019
1512

Regulamentul cu privire la depunerea petițiilor la SFS

La 1 aprilie 2019 va intra în vigoare Regulamentul cu privire la depunerea și recepționarea petițiilor, aprobat prin Ordinul nr.93 al Serviciul Fiscal de Stat din 1 martie curent. Documentul stabilește o procedură clară de depunere, recepționare și examinare a petițiilor, indicând drepturile și obligațiunile părților implicate în proces. Astfel, prin petiție se subînțelege orice cerere, sesizare sau propunere, inclusiv o cerere prealabilă depusă de către petiționar, prin care acesta solicită emiterea unui act administrativ individual sau efectuarea unei operațiuni administrative, semnalează o problemă de interes personal sau public și se urmărește realizarea de către SFS a unor acțiuni de interes public. Ordinul prevede câteva modalități de depunere a petițiilor. Acestea pot fi depuse organului fiscal în scris, expediate prin poștă sau fax și se consideră a fi depuse odată cu înregistrarea lor în cadrul SFS. În cazul celor depuse în formă electronică, Direcția gestionare documente și arhivare va comunica petiționarului, în cel mult 2 zile, prin aceleași mijloace, numărul de înregistrare a petiției. Dovada depunerii petiției în formă electronică, respectiv, a comunicării numărului de înregistrare, este mesajul salvat în dosarul ,,Primite”, ,,Trimise” al contului de poștă electronică mail@sfs.md. Petiție depusă verbal se consideră cea formulată în cadrul programului de audiență cu publicul. Aceasta va fi consemna într-un proces-verbal de persoana desemnată responsabilă, care va prezenta petiția pentru înregistrare subdiviziunii responsabile de înregistrarea corespondenței. Cerințele față de procesul-verbal, de asemenea, sunt aprobate prin Ordinul nr.93. Indiferent de modul de depunere, toate petițiile vor fi înregistrate în Registrul electronic de evidență al petițiilor, care va conține și termenul de rezolvare al acestora. Documentul prevede și elementele obligatorii care trebuie să le conțină o petiție. De rând cu datele de identificare ale petiționarului, vor fi indicate obiectul petiției și motivarea petiției, cu indicarea probelor și expunerea faptelor pe care se întemeiază adresarea în mod clar, concis și cu bună-credință, fiind semnată de persoană sau de reprezentantul legal sau împuternicit al acesteia. Totodată, petiționarul poate anexa alte documente sau dovezi care le consideră utile pentru susținerea petiției. Nu vor fi examinate petițiile anonime, cele depuse fără indicarea adresei poștale sau electronice a petiționarului, expuse într-un limbaj ofensator, amenințări la securitatea națională, la ordinea publică, la viața și sănătatea persoanei oficiale, precum și a membrilor familiei acesteia. Vor fi înregistrate, cu oferirea termenului pentru suplinire și corectare, petițiile cu unele omiteri, printre care sunt necorespunderea cerințelor legale stabilite pentru un document electronic; neindicarea denumirii autorității publice, a obiectului petiției și motivării acesteia sau lipsa semnăturii petiționarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit, iar în cazul petiției transmise în formă electronică – semnătura electronică. Conținutul deplin al Ordinului nr.93 poate fi consultat în ediția MO nr. 111-118 de astăzi, 29 martie 2019.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.