15
01 2019
749

Regulamentul privind procedura de emitere a soluției fiscale individuale anticipate, pe agenda Guvernului

Regulamentul privind procedura de emitere a soluției fiscale individuale anticipate (SFIA) va fi examinat în cadrul ședinței Guvernului din 18 ianuarie curent. Documentul stabilește procedura de emitere de către Serviciul Fiscal de Stat a actului administrativ în vederea soluționării cererii unei persoane fizice sau juridice care desfășoară activitate de întreprinzător, referitoare la aplicarea legislației fiscale asupra unei situații sau tranzacții viitoare specifice – soluție fiscală individuală anticipată. Astfel, potrivit proiectului Regulamentului, persoana fizică sau persoana juridică care intenționează să solicite Serviciului Fiscal de Stat emiterea unei soluții fiscale anticipate, va trebui să depună o cerere către organul fiscal. Cererea va conține: • datele de identificare ale contribuabilului solicitant – denumirea completă, codul fiscal, adresa juridică, date de contact (telefon, email); • prezentarea activităţii contribuabilului, care se desfăşoară la momentul depunerii cererii, respective, descrierea modalităţii de derulare a acesteia în viitor; • prezentarea detaliată a situaţiei/tranzacției viitoare specifice, pentru care se solicită emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate, și a documentelor deținute de solicitant aferent situației viitoare; • specificarea tipului impozitului/ taxei pentru care se solicită emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate; • dovada achitării taxei de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate; • prezentarea informaţiilor şi datelor conţinute în cererea de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate care fac obiectul sau ar putea conduce la divulgarea secretului comercial, industrial şi/ sau profesional; • declaraţia pe propria răspundere a solicitantului referitoare la faptul că nu există nici o procedură fiscală, administrativă în curs sau o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă pentru situaţia şi/ sau tranzacţia viitoare pentru care este solicitată emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate; • declaraţia pe propria răspundere a solicitantului privind realitatea şi corectitudinea informaţiilor furnizate prin cererea şi documentaţia prezentată; • declaraţia pe propria răspundere a solicitantului privind faptul că nu există alte acte administrative, care au legătură cu situaţia/tranzacția viitoare specifică ce face obiectul soluţiei fiscale individuale anticipate solicitate, și, respectiv, că tratamentul fiscal ce face obiectul cererii nu a fost anterior clarificat prin intermediul acestora; • prezentarea altor date/informaţii sau documente, considerate relevante de către solicitant pentru emiterea SFIA. Regulamentul oferă solicitantului posibilitate ca, anterior depunerii cererii de solicitare a SFIA și până la admiterea cererii spre examinare de către SFS, să solicite în scris Serviciului Fiscal de Stat o discuție preliminară, care va fi gratuită, în vederea stabilirii existenței obiectului pentru emiterea soluției fiscale individuale anticipate. În conformitate cu Regulamentul, obiectul SFIA constituie aplicarea legislației fiscale asupra unei situaţii/ tranzacții viitoare specifice. Regulamentul mai stipulează că SFS poate respinge cererea pentru emiterea soluției fiscale în cazul în care în cerere nu vor fi indicate toate datele obligatorii sau dacă se constată faptul că cererea şi actele depuse conţin informaţii eronate sau care ascund o altă situaţie de fapt. De asemenea, cererea poate fi respinsă și atunci când contribuabilul nu a transmis informațiile, explicațiile, documentele sau probele suplimentare solicitate de către SFS sau dacă solicitantul a pretins emiterea soluției fiscale individuale anticipate aferent altor aspecte decât cele reglementate de legislația fiscală. Proiectul regulamentului mai prevede că, în cazul în care obiectul soluției fiscale individuale anticipate este administrat de Serviciul Vamal, SFS va solicita în procesul de examinare și aprobare a SFIA opinia autorității vamale pe marginea obiectului cererii solicitantului. Termenul pentru emiterea SFIA este de până la 90 de zile de la data recepţionării cererii. În cazul necesităţii obţinerii unor informaţii suplimentare, curgerea termenului de 90 de zile se suspendă de la momentul solicitării acestora. După încetarea condiţiilor care au generat suspendarea, curgerea termenului va fi reluată. Soluția fiscală individuală conține următoarele elemente: 1. datele Serviciului Fiscal de Stat; 2. data la care a fost emisă şi data de la care SFIA îşi produce efectele; 3. datele de identificare ale contribuabilului beneficiar al soluţiei fiscale; 4. obiectul soluţiei fiscale 5. obligaţia fiscală ce face obiectul soluţiei fiscale individuale anticipate; 6. motivul de fapt; 7. temeiul de drept; 8. referinţe la completările documentaţiei/solicitările de clarificări care au intervenit în perioada de emitere a SFIA; 9. interpretarea SFS cu privire la tratamentul fiscal aplicabil situaţiei/ tranzacției viitoare specifice prezentate în cererea de emitere a soluţiei fiscale; 10. menţiunea că soluţia fiscală emisă produce efecte numai faţă de contribuabilul solicitant şi pentru situaţia/ tranzacția viitoare specifică pentru care a fost emisă; 11. mențiunea că SFIA produce efecte numai pentru perioada în care prevederile legislaţiei fiscale, în baza cărora aceasta a fost emisă, nu se modifică. Regulamentul prevede că SFIA se emite contra plată. Astfel, pentru contribuabilii deserviţi de Direcţia generală administrarea marilor contribuabili, aceasta constituie 60 mii lei, iar pentru celelalte categorii de contribuabili – 30 mii lei. Plata se achită până la depunerea cererii privind emiterea soluției fiscale individuale anticipate și reprezintă venit al bugetului de stat. Soluția fiscală individuală anticipată nu se va răsfrânge asupra solicitanților care s-au reorganizat. Notă: Emiterea soluției fiscale individuale anticipate ține de competența Colegiului Serviciului Fiscal de Stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.