Întrebări și răspunsuri

7. (29.1.3.5.13) Cum urmează a fi determinate durata de funcţionare a unui mijloc fix pentru calcularea amortizării în scopuri fiscale, în cazul în care aceasta nu se regăsește în Catalogul mijloacelor fixe și activelor nemateriale?

Conform art.261 din Codul fiscal, evidenţa mijloacelor fixe în scopuri fiscale se ţine pentru fiecare obiect separat. Modalitatea de determinare a amortizării mijloacelor fixe este prevăzută în Regulamentul, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 289 din 14 martie 2007. Potrivit prevederilor pct.81 din regulamentul menţionat, amortizarea mijloacelor fixe se efectuează prin utilizarea metodei liniare de amortizare. Amortizarea se calculează lunar începînd cu luna următoare celei în care mijlocul fix se pune în funcţiune. Mărimea lunară a amortizării mijloacelor fixe ce urmează a fi dedusă se determină prin înmulţirea bazei valorice a mijloacelor fixe cu norma de amortizare respectivă şi raportarea la 12 luni. Norma amortizării pentru fiecare mijloc fix se determină ca raportul dintre 100% şi durata de funcţionare utilă a acestuia stabilită în Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.338 din 21.03.2003. Durata de funcţionare se utilizează pentru mijloacele fixe nou-procurate de către entităţile care aplică prevederile art.261 din Codul fiscal. Pentru mijloacele fixe a căror amortizare a fost calculată conform art.26 din Codul fiscal, durata de funcţionare reprezintă diferenţa dintre durata stabilită în Catalogul menţionat şi numărul perioadelor fiscale în care a fost calculată amortizarea potrivit art.26 din Codul fiscal. Astfel, conform prevederilor pct. 84 din Catalogul menționat, pentru argumentarea duratei de funcționare utilă a activelor care nu sunt indicate în Catalog se poate utiliza experiența proprie a întreprinderii sau organizației de exploatare a activelor similare, experiența altor întreprinderi sau pot fi atrași în aceste scopuri specialiști competenți. [Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.288 din 15.12.2017, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 464-470 din 29.12.2017, în vigoare 01.01.2019]

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon