Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.
Nr. 2(65) Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale Comandă revista aici
22
02 2021
2527

Руководство по исчислению и уплате местных налогов и сборов в 2021 году

Налог на недвижимое имущество 2021


Основными нормативными актами, используемыми в процессе администрирования налога на недвижимое имущество/земельного налога, являются:
1) для объектов недвижимого имущества, оцененных территориальными кадастровыми органами: раздел VI Налогового кодекса (НК);
2) для объектов недвижимого имущества, не оцененных территориальными кадастровыми органами: Закон о введении в действие раздела VI НК и ст. 277, 283, 284 раздела VI НК.

Detalii
22
02 2021
683

Консолидированный баланс: порядок составления для группы, состоящей из материнского, дочернего предприятий и ассоциированного субъекта

При консолидации финансовой отчетности материнское предприятие, в первую очередь, должно определить состав группы, в которую могут входить как все ее дочерние предприятия, так и ассоциированные субъекты. Это необходимо для того, чтобы определить способ оценки ее инвестиций в процессе консолидации финансовой отчетности. Как правило, инвестиции материнского предприятия в дочернее предприятие должны быть оценены по методу приобретения. Что касается инвестиций в ассоциированного субъекта, то они не дают материнскому предприятию право контроля, а только возможность влиять на его финансовую и хозяйственную политику.
Detalii

19
02 2021
1216

Comitetul de audit: particularități de constituire și atribuții

Odată cu intrarea în vigoare a Legii privind auditul situațiilor financiare nr. 271/2017 (în continuare - Legea nr. 271/2017), în legislația națională a fost introdus un nou concept, cel de comitet de audit.

 

Deși prevederile legale referitoare la această noțiune sunt în vigoare deja al doilea an (începând cu 01.01.2019), pentru unii manageri activitatea comitetului de audit este considerată puțin abstractă, pentru alții, nu sunt clare responsabilitățile acestuia. Având în vedere importanța constituirii unui comitet de audit eficient, am considerat necesară o examinare, care să cuprindă atât aspecte teoretice, cât și practice, referitoare la activitatea acestui comitet.


Detalii
18
02 2021
1054

Baza valorică a imobilului realizat după reparație

În anul 2020 o persoană fizică a înstrăinat un imobil (apartament), care nu a servit ca locuință de bază la prețul de 600 000 lei. Imobilul a fost procurat anterior în anul 2015 la prețul de 450 000 lei, iar după procurare persoana fizică a efectuat reparația capitală a acestuia în suma de 100 000 lei, dispunând de documentele confirmative (facturi fiscale, bonuri de casă) eliberate de întreprinderea ce a prestat serviciile de reparație. Astfel, la determinarea obligației fiscale privind impozitul pe venit și, respectiv, la determinarea bazei valorice a imobilului se vor lua în considerare cheltuielile legate de reparația imobilului?


Detalii
18
02 2021
895

Reprezentanța entității nerezidente/nerezidenților: particularitățile contabilității și raportării financiare

Prima parte

 

Situațiile financiare

 

Reprezentanța/nerezidentul întocmește situaţii financiare în baza informaţiilor contabile după reflectarea rezultatelor inventarierii și prezintă situaţii financiare conform prevederilor Legii nr. 287/2017 și Indicaţiilor metodice.

În cazul modificării datei de raportare și prezentării situaţiilor financiare pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă de un an, reprezentanța/nerezidentul va dezvălui:


Detalii
18
02 2021
1240

Reprezentanța entității nerezidente/nerezidenților: particularitățile contabilității și raportării financiare

În conformitate cu modificările operate la art. 5 din Codul fiscal (CF) prin Legea nr. 257 din 16.12.2020 cu privire la modificarea unor acte normative (Legea nr. 257/2020), începând cu 1 ianuarie 2021, noțiunile de reprezentanță permanentă și reprezentanța entității nerezidente au următorul conținut: pct. 15) din art. 5 al CF definește noțiunea de reprezentanţă permanentă ca loc fix de afaceri prin care nerezidentul desfășoară, integral sau parţial, activitate de întreprinzător în RM, fie direct, fie printr-un agent cu statut dependent, inclusiv:


Detalii
05
02 2021
1539

„CET-Nord trece printr-un amplu proces de modernizare”

Vă propunem un interviu realizat cu Liliana Mosorete, directorul financiar „CET-Nord” SA, care a fost publicat în nr. 2(65), în care ne vorbește despre ultimele rezultatele ale companiei, provocări și planuri de viitor.

 

- În ultimii ani CET-Nord SA a trecut printr-un proces amplu de reorganizare. Ce presupune acest proces?

- „CET-Nord” este o entitate de interes public care prestează un serviciu social important de asigurare a municipiului Bălți cu agent termic. Totodată, compania produce energie electrică în cogenerare. Eficiența activității întreprinderii este asigurată și depinde, în mare parte, de modul de organizare a proceselor. Din acest motiv ne-am determinat să recurgem la reorganizarea întreprinderii, lucru care ne-a permis să reducem cheltuielile operaționale și să creștem veniturile.


Detalii
18
02 2021
4424

Ghid privind amortizarea mijloacelor fixe: aspecte contabile și fiscale

(Continuare. Partea I în nr. 7 (62), partea II în nr. 8 (63) 2020))

Determinarea rezultatului fiscal la ieșirea mijloacelor fixe

Potrivit pct. 31 din SNC „INC” imobilizările se derecunosc la ieșirea acestora în cazul transmiterii (înstrăinării, cedării) prin vânzare, în baza unui contract de leasing financiar, schimb, donaţie etc., lichidării din motivul uzurii fizice și/sau învechirii morale, distrugerii în urma calamităţilor naturale etc.


Detalii
17
02 2021
938

Particularitățile contabilității tranzacțiilor efectuate de către AEÎ în calitate de agent de plată al unui prestator de servicii de plată nebancar

Conform prevederilor art. 4 alin. (1) al Legii asociaţiilor de economii și împrumut nr. 139/2007 (Legea nr. 139/2007), asociaţia de economii și împrumut (AEÎ) are drept scop sprijinirea activităţilor legale ale membrilor săi în vederea îmbunătăţirii condiţiilor economice și sociale ale acestora prin acordarea serviciilor specificate la art. 7 din Legea nr. 139/2007.12 Art. 7 alin. (1) din Legea nr. 139/2007 stabilește lista serviciilor prestate de asociație membrilor săi, în funcţie de categoria licenţei deținute, după cum urmează:


Detalii
15
12 2021
4253

Правомерность оформления графика ежегодных оплачиваемых отпусков

При составлении графика оплачиваемых отпусков на каждый календарный год с учетом требований национального законодательства возникает множество сопутствующих вопросов в отношении правовых последствий предоставления работнику ежегодного оплачиваемого отпуска вне утвержденного работодателем графика отпусков на текущий год. Правом на ежегодный оплачиваемый отпуск пользуется каждый работник, работающий на основании индивидуального трудового договора (ИТД). При этом не допускается замена неиспользованного ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией, кроме случаев прекращения ИТД работника, не использовавшего свой отпуск. В связи
Detalii