Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 4 (38)2017

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
24
07 2017
1194

Privind utilizarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală în activitatea caselor de amanet

Activitatea caselor de amanet (lombardurilor) este reglementată de Regulamentul cu privire la modul de organizare şi funcționare a caselor de amanet (lombardurilor), aprobat prin HG nr. 204 din 28 martie 1995.

Lombardurile sunt instituții creditare care oferă populației posibilitatea de a-şi păstra obiectele de uz personal şi casnic, precum şi de a primi împrumuturi cu amanetarea acestor obiecte.
Detalii
18
07 2017
961

Modalitatea de examinare a contestațiilor creanțelor în cadrul procesului de insolvabilitate

Conform prevederilor art. 140 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (în continuare – Lege), dacă are o creanță față de debitor născută anterior datei deschiderii procedurii, creditorul înaintează în scris creanța, indiferent de tipul ei, printr-o cerere de admitere a creanțelor adresată instanței de judecată care examinează cauza de insolvabilitate a debitorului. Cererile de admitere a creanțelor se consemnează într-un registru, care se păstrează în instanță.
Detalii
19
07 2017
1374

Consecințele pentru contribuabil şi persoanele cu funcții de răspundere în cazul pierderii şi nerestabilirii în termen a evidenței contabile

Conform art. 7 alin. (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, entitatea este obligată să țină contabilitatea şi să întocmească situațiile financiare în modul prevăzut de prezenta lege, de standardele de contabilitate, de planul de conturi contabile şi de alte acte normative aprobate în conformitate cu art. 11 alin. (2) lit. a).

Potrivit art. 13 din Legea contabilității, răspunderea pentru ținerea contabilității şi raportarea financiară revine:
Detalii
17
07 2017
1136

Cu privire la deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor aferente perioadei de suspendare a activității

Activitatea profesională în sectorul justiției, conform art. 5 pct. 362) din CF, este activitatea permanentă desfăşurată în cadrul formelor de organizare a activității prevăzute de lege de către avocat, avocat-stagiar, notar public, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator, expert judiciar în cadrul biroului de expertiză judiciară, traducător/interpret autorizat.

Activitatea executorului judecătoresc, conform art. 18 din Legea privind executorii judecătoreşti nr. 113 din 17 iunie 2010 (în continuare Lege), se suspendă în temeiul ordinului ministrului justiției sau al deciziei Colegiului disciplinar.
Detalii
17
07 2017
1212

Unele aspecte aferente comercializării cu amănuntul a principalelor produse petroliere

Pot fi comercializate cu amănuntul produsele petroliere principale prin intermediul stațiilor de alimentare de tip container?

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) promovează politica unitară a statului pe piața produselor petroliere prin licențierea, reglementarea şi controlul activității participanților la această piață în conformitate cu Legea privind piața produselor petroliere nr. 461-XV din 30 iulie 2001 şi cu alte acte normative (a se vedea Regulamentul de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere, aprobat prin HG nr. 1117 din 22 august 2002).
Detalii
13
07 2017
1232

Reținerea impozitului pe venit din plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice prin executare silită de către executorii judecătoreşti

Întreprinderea a luat în locațiune un bun imobil şi un mijloc de transport de la o persoană fizică, fără să achite conform termenului specificat în contract plata pentru locațiune.

Persoana fizică s-a adresat în instanța de judecată şi, ca urmare, a fost emisă o hotărâre definitivă şi irevocabilă prin care s-a dispus încasarea de la întreprindere în favoarea persoanei fizice a datoriilor privind plata de locațiune atât pentru bunul imobil, cât şi pentru mijlocul de transport.
Detalii
14
07 2017
1518

Privind declararea disponibilului de mijloace bănești și estimarea venitului impozabil al persoanei fizice

În anul 2012, când a fost perioada de declarare a disponibilului de mijloace bănești deținute, eu nu am depus declarația la organul fiscal. În anul 2016 a fost inițiată verificarea fiscală a corectitudinii declarării venitului. Controlul se efectuează prin metode indirecte, și s-au stabilit cheltuieli mai mari decât venitul declarat la fisc. Dar eu am avut bani în conturi bancare, depuși în 2006, 2008 și 2011. Se vor lua în considerare acești bani la estimarea venitului impozabil?

În 2012 a fost perioada de declarare a disponibilului de mijloace bănești, pe care le deținea persoana fizică la situația din 1 ianuarie 2012.
Detalii
12
07 2017
1208

Referitor la modul de calculare și achitare a accizelor pentru tutun brut folosit la producerea tutunului aromatizat

Firma „X” produce tutun aromatizat (poziția tarifară 2403). Conform standardelor, pentru producerea 1 kg de tutun aromatizat e necesar de 150 grame de tutun simplu, în rest se folosesc diferite siropuri, glicerine etc. Cum corect se calculează și se achită accizele pentru tutunul simplu folosit la producerea tutunului aromatizat?

În condițiile acțiunii art. 123 alin. (1) lit. b) din titlul IV din Codul fiscal, obligația de achitare a accizelor de către subiecții impunerii specificați la art. 120 lit. a) din CF apare la momentul expedierii (transportării) mărfurilor supuse accizelor din încăperea de acciz, conform cotelor stabilite în anexa nr. 1 la prezentul titlu.
Detalii
13
07 2017
1933

Referitor la modul de completare a facturii fiscale la acordarea discontului

Care este modalitatea de completare a facturii fiscale ca urmare a ajustării valorii impozabile a livrării impozabile în urma acordării discontului?

În cazul ajustării valorii impozabile a livrărilor impozabile în urma acordării discontului, prevăzută la art. 98 din CF, valoarea impozabilă a livrării impozabile a mărfurilor, serviciilor, după livrarea sau achitarea lor, urmează a fi ajustată, cu condiția prezentării documentelor de confirmare.
Detalii
13
07 2017
2208

Despre obligația de ajustare, în scopuri fiscale, a veniturilor și cheltuielilor în Declarația cu privire la impozitul pe venit

În ce cazuri apare necesitatea ajustării în scopuri fiscale a veniturilor și cheltuielilor în Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) suportate de către o organizație necomercială?

Conform art. 5 pct. 14) din CF, organizația necomercială este persoana juridică a cărei activitate nu are drept scop obținerea venitului şi care nu foloseşte vreo parte din proprietate sau din venit în interesele vreunui membru al organizației, ale unui fondator sau ale unei persoane particulare.
Detalii