29
09 2017
3941

Dreptul organelor de control să aplice sechestru pe bunuri şi să le confişte în cazul în care au constatat comiterea unei contravenţii

Pentru a asigura eventuala confiscare a bunurilor care au contribuit la săvârşirea contravenţiei, precum şi pentru a garanta executarea, la Codul contravenţional prin Legea nr. 208 din 17 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Codului contravențional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (în continuare – CC) au fost operate completări care stabilesc măsurile procesuale de constrângere aplicate în cadrul procesului contravenţional:
  1. Amenda judiciară;
  2. Punerea sub sechestru.
Aceste măsuri procesuale de constrângere au intrat în vigoare la 16 martie 2017. Astfel, punerea sub sechestru este o măsură procesuală de constrângere care poate fi aplicată de către judecătorul de instrucție sau de către instanța de judecată, la solicitarea agentului constatator sau a procurorului, pentru a asigura eventuala confiscare specială, precum şi pentru a garanta executarea sancțiunii amenzii (art. 4393 alin. (1) din CC). Punerea sub sechestru a bunurilor pentru a asigura eventuala confiscare specială şi pentru a garanta executarea sancțiunii amenzii poate fi aplicată asupra bunurilor persoanei în privința căreia s-a pornit proces contravențional. Punerea sub sechestru pentru a asigura eventuala confiscare specială poate fi aplicată şi asupra bunurilor altor persoane care le-au acceptat, ştiind despre dobândirea ilegală a acestora (art. 4393 alin. (2) din CC). Astfel, organele de control în cazul în care au statut de agent constatator al contravenţiei sunt în drept în cadrul procedurilor contravenţionale să solicite instanţei de judecată punerea sub sechestru a bunurilor contravenientului, inclusiv şi cele care se află la terţi, pentru a asigura eventuala confiscare specială, precum şi pentru a garanta executarea sancțiunii amenzii. Totodată, prin Legea nr. 208 la 16 martie 2017 au intrat în vigoare completările la CC prin care se stabilesc măsurile de siguranţă pentru înlăturarea consecinţelor contravenţiei. Astfel, conform prevederilor art. 4394 din CC, în procesul contravențional, în scopul înlăturării consecințelor faptei, a unui pericol ori pentru prevenirea săvârşirii faptelor contravenționale prevăzute de cod, chiar dacă nu sunt întrunite condițiile de tragere la răspundere contravențională, se poate aplica una sau mai multe din următoarele măsuri de siguranță:
  1. expulzarea;
  2. demolarea construcțiilor neautorizate şi/sau defrişarea arborilor şi arbuştilor;
  3. confiscarea specială
. Conform art. 4397 din CC, confiscarea specială constă în trecerea forțată şi gratuită în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin. (2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora. Conform art. 4397 alin. (2) din CC, sunt supuse confiscării speciale bunurile:
  1. utilizate sau destinate pentru săvârşirea unei contravenții;
  2. rezultate din săvârşirea contravenției, precum şi orice venituri generate de aceste bunuri;
  3. date pentru a determina săvârşirea unei contravenții sau pentru a-l răsplăti pe contravenient;
  4. deținute contrar regimului stabilit de legislație şi depistate pe parcursul desfăşurării procesului contravențional;
  5. convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din contravenții sau din veniturile generate de aceste bunuri.
Confiscarea specială se aplică de către instanța de judecată la demersul agentului constatator. În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 79 alin. (3), art. 287 confiscarea specială se aplică de către reprezentantul Serviciului Vamal abilitat să examineze cauza contravenţională. Până la pronunțarea hotărârii cu privire la confiscarea specială, agentul constatator dispune restituirea către proprietar sau către posesorul legal al bunurilor uşor alterabile, în acest caz confiscându-se contravaloarea lor. Dacă bunurile rezultate din săvârşirea contravenției şi veniturile de la aceste bunuri au fost comasate cu bunurile dobândite legal, se confiscă acea parte din bunuri sau contravaloarea acestora care corespunde valorii bunurilor rezultate din săvârşirea contravenției şi a veniturilor de la aceste bunuri. Dacă bunurile indicate la art. 4397 alin. (2) lit. a) și b) din CC aparțin sau au fost transferate oneros unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea bunurilor, se confiscă contravaloarea acestora. Și în cazul când bunurile respective au fost transferate cu titlu gratuit unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea acestora, bunurile de asemenea se confiscă. Confiscarea specială se poate aplica chiar dacă făptuitorul este eliberat de răspundere contravențională. Astfel, organele de control în cazul în care au statut de agent constatator al contravenţiei sunt în drept în cadrul procedurilor contravenţionale să solicite instanţei de judecată punerea sub sechestru a bunurilor contravenientului şi să solicite confiscarea acestora şi a contravalorii lor şi doar instanţa de judecată este competentă să dispună aplicarea sechestrului şi confiscarea bunurilor şi a contravalorii acestora, cu excepţia contravenţiilor prevăzute la art. 79 alin.(3), art. 287 din CC unde confiscarea specială se aplică de către reprezentantul Serviciului Vamal abilitat să examineze cauza contravenţională
Au fost aprobate termenele limită pentru prezentarea rapoartelor financiare
Ministerul Finanțelor, prin Ordinul nr. 104 din 4 iulie 2017, care a fost publicat în Monitorul Oficial la 14 iulie curent, a aprobat termenele de prezentare a rapoartelor financiare pentru semestrul I și 9 luni ale anului 2017 de către autoritățile publice centrale și direcțiile finanțe. Este vorba de 31 autorități publice centrale și de 35 direcții finanțe raionale, municipale și alte 18 instituții (Consiliul Concurenței, Serviciul de Informații și Securitate, Procuratura Generală, Academia de Științe și altele).Potrivit documentului, termenul limită stabilit pentru prezentarea situațiilor financiare aferente lunilor ianuarie-iunie 2017 este de 28 iulie – 4 august, în funcție de instituție, iar pentru primele 9 luni ale anului 2017 – între 30 octombrie şi 3 noiembrie 2017.În cazul neprezentării în termenele stabilite a rapoartelor şi a informațiilor solicitate, neînlăturării în termenele stabilite a încălcărilor şi neajunsurilor depistate, Ministerul Finanțelor, conform prevederilor pct. 7 subpct. 4) al Regulamentului privind organizarea şi funcționarea Ministerului Finanțelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1265 din 14 noiembrie 2008, va suspenda temporar finanțarea de la buget a autorităților corespunzătoare ale administrației publice centrale sau locale.Verificarea rapoartelor prezentate de către autoritățile publice centrale cu privire la executarea bugetelor, precum și de către direcțiile finanțe privind executarea bugetelor unităților administrativ-teritoriale, urmează să fie asigurată de direcțiile și secțiile Ministerului Finanțelor în decurs de 10 zile de la data depunerii acestora

sursa: www.monitorul.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.