11
08 2017
1388

Mecanism funcţional de aplicare a impozitului unic

Agenții economici care pe parcursul anului fiscal obțin titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informației nu au dreptul la deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor privind uzura mijloacelor fixe în anul fiscal respectiv. Ca urmare a completării Codului fiscal cu Titlul X ce va reglementa impozitarea contribuabililor cu statut de rezident al parcurilor pentru tehnologia informației, Ministerul Finanțelor a elaborat și propune spre consultare un proiect de lege ce are drespt scop racordarea la cadrul normativ secundar conceptul impozitului unic datorat de rezidenții parcurilor IT și particularitățile acestuia. Proiectul conține amendamente la 5 acte normative din domeniul fiscal, precum și cel al asigurărilor sociale și medicale obligatorii și sunt propuse pentru aducerea acestora în concordanță cu prevederile Legii cu privire la parcurile pentru tehnologia informației și asigurarea unui mecanism funcțional de aplicare a impozitului unic datorat de rezidenții acestor parcuri și actelor ce reglementează aplicarea impozitului unic. Cele 5 acte normative propuse spre completare sunt: 1. Regulamentul cu privire la modul de constituire și administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală 2. Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii 3. Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă 4. Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări 5. Regulamentul privind evidența și calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale. Astfel, se propune ca agenții economici cărora le-a fost retras titlul de rezident al parcului IT, pentru perioada aplicării regimului de impozitare stabilit în Titlul II al Codului fiscal, valoarea de intrare a mijloacelor fixe pe fiecare categorie de proprietate, în scop fiscal, să fie egală cu valoarea contabilă a acestor active la începutul lunii următoare celei în care a fost retras titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informației. Proiectul mai prevede că angajații, care pe parcursul perioadei fiscale, au obținut venituri impozitate conform cap.1 Titlul X din Codul fiscal, vor fi privați de dreptul de a folosi scutirile conform art.33, 34 şi 35 din Codul fiscal. Scutirile neutilizate în acest caz nu vor putea fi transmise către soţie. Totodată, se propune ca scutirile de care a beneficiat angajatul rezidentului parcului în perioada de aplicare a regimului standard, să fie anulate începând cu luna următoare celei în care angajatorul a obținut titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informației. Impozitul pe venit aferent venitului salarial al angajaților rezidentului parcului va fi inclus în impozitul unic datorat de rezidentul parcului și, respectiv, nu va genera obligații adiționale de calculare, reținere, achitare și raportare pentru rezidentul parcului. O altă prevedere mai menționează că veniturile salariale calculate angajaților în perioada de aplicare a regimului standard, dar achitate acestora în perioada de aplicare a regimului special, vor fi impozitate la data plății acestora. Veniturile salariale calculate angajaților în perioada de aplicare a regimului reglementat de cap.1 Titlul X al Codului fiscal, dar achitate acestora în perioada de aplicare a regimului standard, nu vor fi supuse impozitării la data plății acestora întrucât impozitul pe venit aferent este inclus în impozitul unic. Proiectul conține și completări ce se referă la baza de calcul a indemnizațiilor de asigurări sociale. În acest sens, pentru perioada de activitate în baza unui contract individual de muncă încheiat cu un rezident al parcului, venitul lunar asigurat al angajatului va constitui 60% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul respectiv. În sensul aplicării acestei prevederi, vor fi considerate lunile în care persoana a lucrat cel puțin o zi pe parcursul unei luni. În cazul în care angajatul a activat pe parcursul lunii atât în cadrul unui parc pentru tehnologia informației, cât și în afara acestuia, venitul lunar asigurat va fi constituit din venitul din care au fost calculate contribuții individuale de asigurări sociale și 60% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul respectiv. Tot aici se propune ca rezidenții să aibă dreptul la restituirea din bugetul de asigurări sociale de stat a prestațiilor de asigurări sociale prevăzute în Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, achitate de către aceștia salariaților săi, a căror sursă de finanțare este bugetul de asigurări sociale de stat. Restituirea va putea fi solicitată în termen de 3 ani de la achitarea acestor indemnizații și se va efectua de la un cont trezorerial deschis special pentru efectuarea restituirii sumelor ce constituie sumele indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă plătite de către rezidenții parcului IT. Cererea rezidentului parcului pentru restituire din bugetul de asigurări sociale de stat se va înainta la structura teritorială de asigurări sociale în deservirea căreia se află acesta. Reamintim că Codul fiscal este completat cu Titlul X, care prevede că rezidenții parcurilor IT vor fi impozitați cu un impozit unic, care va conține: impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător, impozitul pe venit din salariu, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajați și angajatori, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală datorate de angajați și angajatori, taxele locale, impozitul pe bunurile imobiliare și taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.