16
10 2017
1022

Nu ratați penultimul număr al P.P. „Monitorul fiscal FISC.MD” din anul 2017!

Stimați cititori, în numărul din octombrie (6) al Publicației Periodice „Monitorul fiscal FISC.MD”, vă propunem, ca de obicei, o serie de articole cu tematică fiscală, contabilitate, audit etc., care, cu siguranță, vă sunt necesare în activitatea Dvs. Începem actualul număr al revistei cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118 din 28 august 2017 Cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia. Autorii Dorel Noroc și Anastasia Eremeeva ne propunun un material ce se referă la Particularitățile impozitării rezidenților parcurilor IT (Impozitul unic). Tot acești autori, în rubrica Întrebări-răspunsuri, ne informează:
 • Cu privire la reţinerea impozitului pe venit din plata în favoarea avocatului stagiar
 • Об исчислении льгот для ИТ сектора
 • Privind diferența la deducerea dobânzilor în cazul creditelor obținute de la instituțiile de microfinanțare sau bănci și celor luate de la persoane fizice sau juridice
 • О вычете расходов, понесенных в связи с импортом услуг
 • О вычете в целях налогообложения суммы спонсорской поддержки в пользу больницы
Igor Lazari, pentru aceeași rubrică a pregătit următoarele materiale:
 • Privind refuzul la eliberarea certificatului de rezidenţă (Forma 1-DTA17)
 • О сроке подачи заявления о предоставлении личного освобождения
 • Referitor la lipsa obligației de reflectare în Declarația privind TVA a serviciilor prestate de către un nerezident, locul livrării cărora, în conformitate cu art. 111 din Codul fiscal, nu este teritoriul Republicii Moldova
Avem pentru Dvs o serie de articole semnate de Marina Cravcenco, pe care le găsiți tot în rubrica Întrebări-răspunsuri. Astfel, vă invităm să citiți:
 • О налоговых обязательствах юридического лица при выплатах в пользу физического лица– наймодателя в виде компенсации за ущерб, причиненный нанятому автомобилю
 • О представлении Отчета о сумме выплаченного дохода и о подоходном налоге, удержанном из этого дохода (форма IRV 14) с нулевыми показателями
 • Об отнесении к вычету в налоговых целях расходов по организации питания для работников
 • О предоставлении ГНС информации о выплачен­ных физическому лицу доходах и установлении достоверности данных в налоговом отчете (фор­ма IALS 14)
 • О заполнии приложения к отчету форма IRV14 в части, касающейся распределения по подразделениям подоходного налога, удержанного у источника выплаты
 • Despre regimul fiscal pentru ajutorul material achitat în folosul persoanelor fizice angajați ai asociației obștești
 • О декларировании юридическим лицом сумм в виде роялти и уплате подоходного налога
 • Referitor la deducerea cheltuielilor suportate pentru repararea unei clădiri
Daniela Gulea, în rubrica menționată, ne propune mai multe material ce țin de unele scutiri, unele obligații ale entității, proceduri de solicitare a scutirii personale etc:
 • Cu privire la obligațiile entității care procură acțiuni aferente diferenței dintre valoarea nominală a acțiunilor și prețul lor de achiziție
 • Об удержании налога из выплат, осуществленных в пользу пайщика – физического лица
 • Privind declararea de către persoana fizică a venitului sub formă de salariu obținut peste hotarele Republicii Moldova
 • Despre dreptul persoanei fizice la unele scutiri de impozite
 • Об условиях передачи личного льготного освобождения супругу
 • Referitor la procedura de solicitare și beneficiere de scutirea personală a soției și scutirea pentru copilul nou-născut
 • О недекларировании автором дохода в виде роялти
 • Despre reţinerea impozitului la sursa de plată pentru operele literale acordate de către un nerezident
 • Privind impozitarea unor plăți în favoarea angajaților și deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor menționate
 • О подтвердительных документах для разрешения вычета в налоговых целях спонсорских расходов
 • Об обязательствах физических лиц – сторон дарения
Diana Rusu propune materialele:
 • Об уплате подоходного налога в рассрочку
 • О некоторых налоговых обязательствах, возникающих при заключении с нерезидентом договора займа
Autorul Anderi Nevreanschi, prezintă în ediția actuală a P.P. „Monitorul fiscal FISC.MD” o serie de articole, cu tematică variată referitor la TVA și accize, de la depunerea timbrelor de acciz distruse, până la particularități ale comerțului de consignație. Materialele semnate de autor sunt:
 • Privind depunerea timbrelor de acciz deteriorate sau distruse
 • Despre necesitatea de calculare a TVA pentru bonusurile acordate
 • Referitor la regimul de impozitare cu TVA a unui comision
 • Cu privire la cotă a TVA la vânzarea produsului în curs de execuție creat din costuri aferente produselor agricole
 • Referitor la transmiterea băncii a unui mijloc fix gajat
 • Despre reflectarea în Declarația privind TVA a unor servicii acordate de nerezident
 • Referitor la aplicarea TVA pentru prestarea serviciilor de coordonator de proiect de către o persoană fizică din Transnistria unui rezident al Republicii Moldova
 • Privind impozitarea cu TVA a serviciilor prestate de către nerezident
 • Despre condițiile pentru înregistrare în calitate de plătitor de TVA a unei întreprinderi, a cărei activitate constituie comerțul de consignație
 • Despre termenul de eliberare a facturii fiscal în cazul când plata pentru serviciul acordat a fost primită în avans
 • Despre unele cazuri de lipsa necesității de calculare a proratei
 • Referitor la eliberarea mărfurilor cu titlu gratuity în scopuri de publicitate și întocmirea facturii fiscale la aceasta
 • О случаях невозникновения обязательства по регистрации в качестве плательщика НДС и начислению НДС по авансовым платежам
 • Despre completarea Registrelor de livrări și procurări și Declarația privind TVA la prestarea serviciilor de expediție
 • О расчете общей суммы НДС по налоговой накладной и списании налоговой накладной, содержащей ошибку
 • Privind scutirea de accize a unor distillate obținute pe bază de vin
 • Despre documentele confirmative necesare unui întreprinzător neînregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize pentru a beneficia de restituire a accizelor
 • Privind dreptul la facilitatea la importul de imobilizări corporale aduse ca aport la capitalul social privind scutirea de achitare a TVA la import
 • О необложении НДС передачи денежных средств взаймы между экономическими агентами
 • Despre achitarea TVA la posturile vamale care sunt instalate la intrarea pe teritoriul țării din partea Transnistriei
 • Об условиях возмещения НДС по приобретению оборудования в связи с техническим переоснащением производства
 • Unele explicații cu privire la prezentarea declarației POLMED17
 • О праве предприятия на возмещение НДС на основании ч. (3) и (5) ст. 101 Налогового кодекса.
Olga Babanschi este autoarea articolului cu genericul Cu privire la unele condiții pentru beneficierea de scutire de la plata impozitului pentru casa de locuit şi lotul de pământ de pe lângă locul de trai, pe care vă îndemnăm să-l citiți în rubrica Întrebări-răspunsuri. Petru Griciuc și Roman Vieru, tot în rubrica data au elaborate următoarele articole:
 • О санкциях за недекларирование торговых складов
 • Privind înregistrarea unei asociații obștești ca plătitor de TVA
 • Despre unele consecințe fiscale pentru angajat și angajator
 • О санкциях за неиспользование ККМ и продажу сигарет по ценам ниже установленных законодательством минимальных цен
 • Об уплате подоходного налога в рассрочку.
Autorul Anatol Gogu ne propune să citim:
 • О санкциях при обнаружении в ККМ недостатка денежных средств
 • Cu referire la dreptul organului fiscal să extindă perioada supusă verificării cu mai mult de patru ani
 • О некоторых полномочиях налогового служащего
 • О наказании за отказ от предоставления письменных объяснений налоговому служащему, направленному на проверку
 • О неприменении некоторых санкций при повторном контроле
 • Desprere calcularea indemnizației de maternitate.
Marin Morcov este cel care încheie rubrica Întrebări-răspunsuri cu materialul О декларировании дохода, полученного от отчуждения недвижимого имущества – объекта общей совместной собственности супругов. În rubrica Practica fiscală, găsim, ca de fiecare dată informații practice, ce ar putea să ne ajute la soluționarea problemelor cu care ne confruntăm, conform unui precedent deja înregistrat. Victoria Belous ne aduce mai multe detalii Privind dreptul organelor de stat să efectueze controale în primii 3 ani de activitate a agentului economic, iar Victor Sârbu împreună cu Oxana Gonța ne informează О мерах по обеспечению погашения налогового обязательства. Tot aici, Alexei Sochircă ne propune materialul intitulat Общее положение о ведении кассовых операций на предприятии. Irina Cebaniuc este cea care deschide rubrica Consultații juridice și ne propune să citim despre Unele aspecte ale vânzării afacerii debitorului în cadrul procedurii de insolvabilitate. Anatol Gogu, de această data, în rubric menționată, ne oferă următoarele trei materiale:
 • Cu privire la remiterea organelor de urmărire penală conform competenţei a materialelor de control fiscal care întrunesc semnele componenței ale infracţiunii
 • Об особенностях представления налогового отчета в случае отклонения искового заявления налогоплательщика
 • Detalii privind reprezentarea persoanelor juridice în procesul civil în baza procurii și termenul de valabilitate al mandatului emis în baza procurii.
Expertul economic, Liliana Agarcova, în rubrica Expert, a semnat articolul Налогообложение природных ресурсов, iar Svetlana Slobodeanu, precum și Lev Gorenștein, în rubrica Microfon, ne propun să ne informăm despre Modul de completare a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12) de către instituțiile de învățământ și, respectiv, К вопросу о легитимности операции по оплате наличными из кассы молдавского предприятия украинскому предприятию. Marcela Dima și Tamara Andrușca, în Contabilitate practică, rubrica cu care încheiem acest număr, vin cu un material intitulat Principiul continuității activității: responsabilitatea conducerii versus responsabilitate a auditorului. Ludmila Lapițcaia, tot în rubrica dată, ne propune materialul Некоторые особенности отражения в бухгалтерском учете доходов, iar Natalia Zlatina și Ecaterina CechinaIntrările de bunuri în Zona economică liberă: aspecte juridice, contabile și fiscale. Noi vă mulțumim pentru loialitate, fidelitate și interesul cu care ne citiți și vă promitem, şi în anul 2018, informații cât mai practice și cât mai actuale, ca să construim împreună un viitor mai bun, pentru că, după cum spunea scriitorul Tudor Mușătescu, “viitorul unui om, ca și al unei lumi, se construiește, nu se visează„!

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.