19
02 2018
801

P.P. „Monitorul fiscal FISC.MD” – alături de tine și în 2018

Stimați cititori, a ieșit din tipar ediția a doua din acest an a Publicației Periodice „Monitorul Fiscal FISC.MD”. Publicația noastră este alături de Dvs în aplicarea noilor prevederi și ajustări în legislația fiscală, tema principală a ediției din luna februarie fiind Politica fiscală și vamală pentru anul 2018 – principalele aspecte. Începem ediția cu un interviu realizat cu directorul Serviciului Fiscal de Stat, Serghei Pușcuța, în care ne convinge că „Plata impozitelor este incontestabilă în Republica Moldova”. În rubrica Documente și comentarii, secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Veronica Vragaleva, împreună cu șeful Direcției Politică fiscală și Vamală, Dorel Noroc, ne dezvăluie principalele aspecte ale politicii fiscale și vamale pentru anul 2018. Este un material totalizator și foarte util despre documentul care joacă un rol deosebit în ansamblul politicilor macroeconomice ale statului, de funcționare si dezvoltare de ansamblu a economiei. Tot la Documente și comentarii citiți încă un material semnat de Dorel Noroc, intitulat – ”Prevederi noi aferente taxei pentru poluarea mediului”. De asemenea, în această rubrică vă propunem două materiale elaborate de Victoria Belous:
 • Изменения, внесенные в процедуру налогового контроля документом о налоговой политике на 2018 год și
 • Уменьшение налогового штрафа на 50 процентов: новые условия, внесенные документом о налоговой политике на 2018 год.
Rubrica Întrebări-răspunsuri, așteptată cu nerăbdare de toți cititorii, pentru că conține răspunsuri la întrebările parvenite din partea contribuabililor cu privire la implementarea corectă și unică a legislației fiscale în vigoare debutează cu trei articole semnate de Igor Lazari:
 • Referitor la aplicarea scutirii de TVA faţă de serviciile medicale incluse în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală aprobat de Guvern
 • О налоговых последствиях при дарении жилья, не являющегося для дарителя основным жильем
 • О праве независимого предпринимателя на осуществление деятельности посредством онлайн магазина
Daniela Gulea oferă răspunsuri la întrebări ce țin de:
 • Cu privire la impozitarea unor categorii de câștiguri
 • Despre necesitatea impozitării venitului unui nerezident în cazul acordării serviciilor de transport internațional
 • Об удержании у источника выплаты, связанном с поставкой продукции животноводства, с учетом изменений, внесенных Законом № 288 от 15.12.2017 г.
 • О подтверждающих документах для вычета понесенных транспортных расходов
 • Despre obligația persoanei fizice de a prezenta declarația cu privire la impozitul pe venit
 • О налогообложении экономических агентов – субъектов сектора малых и средних предприятий с учетом изменений, внесенных Законом № 288 от 15.12.2017 г.
 • Об обязательстве по регистрации в качестве плательщика НДС
Autorul Andrei Nevreanschi a elaborat pentru Dvs un șir de materiale interesante și actuale:
 • Cu privire la locul livrării unor servicii
 • Despre trecerea în cont a sumei TVA aferente imobilului procurat și demolat
 • Об отражении возврата товара с учетом изменений, внесенных в Приказ ГГНИ № 1164 от 25 октября 2012 года
 • Privind nereflectarea facturilor emise și procurărilor efectuate în baza acestora în Registrul de procurări, în Registrul de livrări și în Registrul general electronic al facturilor fiscale
 • О порядке заполнения налоговых накладных образца, утвержденного Приказом № 115, имеющихся в остатке у экономического агента
 • Об отсутствии необходимости в отметке «Non livrare» в налоговой накладной по рефактурированию компенсируемых расходов
 • Despre obligația agentului economic de a indica în factura fiscală toate elementele obligatorii
 • Privind înregistrarea în anexa la Declarația privind TVA a facturilor fiscale primite de la un agent economic neplătitor de TVA
 • Despre neînregistrarea facturilor cu mențiunea „Non livrare” în registrul de procurări
 • О некоторых случаях неуказания количества экземпляров налоговой накладной
 • Despre utilizarea formularelor tipizate de document primar cu regim special „Factura fiscală” și „factura” imprimate până la epuizarea totală a stocurilor
 • О применении нулевой ставки НДС для товаров и услуг, поставляемых в рамках проекта
 • Cu privire la unele modificări legislative aferente utilizării formularelor facturilor fiscale tipărite centralizat
 • Privind metoda de declarare și achitare a TVA la unele operațiuni
 • Despre perioada de declarare a sumelor TVA
 • Cu referire la Modul de completare a Declarației privind TVA
 • Об отражении в Декларации по НДС и в приложениях к ней налоговых накладных по рефактурированным услугам
 • О невозникновении обязательства по доначислению НДС до величины примененного таможенными органами
 • Despre neachitare a TVA la postul vamal instalat din partea Transnistriei pentru mărfurile scutite de TVA în baza art. 103 din Codul fiscal
 • О праве на возмещение НДС, начисленного таможенными органами по некоторым видам поставок
 • Cu privire la neeliberarea facturii fiscale pentru operațiuni de acordare a contribuției financiare
Tot în rubrica Întrebări-răspunsuri avem câteva articole scrise de Ludmila Mițova și anume:
 • Despre obligația proprietarului unui centru comercial să depună în adresa autorităților administrației publice locale notificarea privind inițierea activității de comerț și să achite taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii
 • Об обязательстве Администрации зоны свободного предпринимательства рассчитывать и уплачивать налог на недвижимое имущество
 • Despre impozitarea suprafețelor de terenuri amplasate în Întovărășirea pomicolă și ocupate de drumuri
 • Despre unele cazuri când nu apare necesitatea de a calcula și achita taxa pentru dispozitivele publicitare
 • О некоторых обязательствах при использовании киоска в качестве склада и витрины
Veți afla mai multe lucruri necesare despre arenda terenurilor din materialul – ”О некоторых аспектах аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения”, la care a muncit Olga Babanschi. Autorii Petru Griciuc și Valeriu Severin ne propun mai multe materiale elaborate împreună. Este vorba despre:
 • Despre amenda pentru neaplicarea MCC de către o agenție turistică
 • Privind sancţiunile aplicate companiei turistice pentru reflectarea în contabilitate a unor prețuri mai mici decât valoarea de facto a pachetului turistic
 • О прекращении деятельности предприятия
 • Privind aplicarea amenzii pentru neprezentarea informației despre sediul unei entități
 • О некоторых налоговых обязательствах крестьянских хозяйств и граждан
 • Despre aplicarea amenzii în mărime de 50 000 lei în baza art. 257 alin. (5) din Codul fiscal
 • О налоговых обязательствах физического лица, относящихся к выигрышу в азартной online-игре
 • О налогообложении процентных начислений, полученных от финансовых учреждений
Încheiem rubrica Întrebări-răspunsuri cu articolul intitulat „Unele aspecte ce țin de achitarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii”, semnat de Valeria Nedelea. Rubrica Practica fiscală, în care vă oferim precedente din practica Serviciului Fiscal de Stat, asemănătoare situației mai multor întreprinderi, ceea ce v-ar putea ajuta la rezolvarea problemelor cu care vă confruntați, vine și de data aceasta cu exemple relevante. În primul rând, Victor Sârbu și Sandra Dolghii ne prezintă „Unele aspecte ce țin de activitatea executorilor judecătorești”. Tor Victor Sârbu, de data aceasta, împreună cu Oxana Gonța, au elaborat articolul „О некоторых вопросах налогового администрирования”. Victoria Nedelea ne propune, tot în această rubrică, materialul „Последствия неисполнения работодателем обязательства по исчислению и уплате взносов обязательного государственного социального страхования”. În Practica fiscală din acest număr mai citiți materialul lui Alexei Sochirca, intitulat „Despre folosirea mașinii de casă și de control cu memorie fiscală la încasarea plăţilor de închiriere” și cel al Irinei Cebaniuc cu genericul „Уплата налога на недвижимое имущество и получение уведомления”. În rubrica Consultații juridice vă propunem: „Detaliile procedurii de executare silită. Subtilităţile apărării drepturilor creditorului în procedura de executare silită și utilizarea tuturor mijloacelor posibile pentru încasarea sumelor datorate de către debitori”, scris de Victoria Belous, „Competența instanțelor de judecată în cadrul procesului de insolvabilitate și Efectele juridice și consecințele fiscale în cazul decesului întreprinzătorului individual”, autor - Irina Cebaniuc și materialul intitulat „Dacă a apărut un litigiu fiscal, el poate fi rezolvat”, elaborat de Mihail Gramandir. În rubrica Expert, în care vă oferim opinii ale experților naționali şi internaționali în domeniul administrarii fiscale și economiei naționale, vorbim „Еще раз о налоговой политике”, cu Liliana Agarcova. În Microfon, avem următoarele trei materiale:
 • О необходимости информирования налогоплательщика о принятых решениях по выставлению инкассо – Marina Cravcenco
 • Cu privire la declararea categoriilor persoanelor asigurate în Forma IPC 18 – Clara Sorocean
 • Налоговые последствия превышения таможенной стоимости импортируемых товарно-материальных ценностей над фактической стоимостью, уплаченной или подлежащей уплате поставщику, и облагаемой стоимостью облагаемой поставки – Lev Gorenștein
Nu lipsește din această ediție nici Contabilitatea practică. Vă propunem aici materialul intitulat „Tratamentul contabil aplicat de entitatea care practică activitate de dezmembrări auto”, semnat de Șefa Directiei reglementarea contabilitatii si auditului în sectorul corporativ din cadrul Ministerului Finanțelor - Lidia Foalea. În rubrica respectivă, veți mai găsi și „Особенности зачета подоходного налога, уплаченного за рубежом юридическим лицом – резидентом Молдовы”, pe care l-a elaborat Ludmila Lapițcaia, precum și „Contabilitatea provizioanelor pentru pierderi din împrumuturi acordate și dobânzile aferente”, semnat de autorii Vasile Bucur și Valeriu Iașan. În rubirca Panorama, unde oferim, de obicei, informații ce țin de administrarea fiscală și legislația fiscală internațională din alte țări, în numărul actual vom citi despre „Позитивное отношение к новой эре автоматизации”, de Christopher Pissarides și Jacques Bigen. În Editorial vă propunem un interviu cu Şeful Secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, Ion Lupan, în care se referă la reformele și așteptările mediului de afaceri din Republica Moldova, rolul platformei Consiliului Economic în facilitarea dialogului dintre mediul de afaceri şi formatorii de politici în domeniul economic, obiectivele stabilite pentru anul 2018 etc. Mai multe detalii interesante veți citi în interviul „Ion Lupan: Mediul de afaceri este în aşteptarea reformelor”. În rubrica servicii.fisc.md veți avea ocazia să aflați mai multe despre lansarea Ghișeului unic de raportare electronică. Vă dorim lectură plăcută și vă mulțumim pentru ați ales și în 2018 Monitorul fiscal ca sursă veridică de informare. Nu vă vom dezamăgi!

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.