Întrebări și răspunsuri

1. (37.39) Au obligația întreprinderile individuale care nu au angajați, rezidenți ai parcului pentru tehnologii informaționale, să prezinte Declarația cu privire la impozitul unic (forma IU 17) în cazul în care pe parcursul perioadei fiscale nu înregistrează venituri?

Obiect al impunerii cu impozit unic îl reprezintă venitul din vânzări, înregistrat lunar în evidenţa contabilă. Mărimea venitului respectiv se determină în conformitate cu prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate sau, după caz, ale IFRS, în condiţiile legislaţiei în vigoare (art.369 alin.(1) din Codul fiscal) Potrivit prevederilor art. 370 din Codul fiscal, cota impozitului unic constituie 7 % din obiectul impunerii, dar nu mai puţin decît 30 % din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul la care se referă perioada fiscală, pentru fiecare angajat. În conformitate cu art. 373 alin. (1) din Codul fiscal, calculul şi raportarea impozitului unic se efectuează de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei lunar, prin prezentarea unei dări de seamă către Serviciul Fiscal de Stat, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune. Formularul dării de seamă menţionate (forma IU 17) a fost aprobat prin Ordinul MF nr. 135/2017 cu privire la aprobarea formularelor dărilor de seamă ce vizează impozitul unic datorat de rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei. Rezident al parcului pentru tehnologii informaționale poate fi și o întreprindere individuală care nu are angajați, în acest caz fondatorul întreprinderii care este concomitent şi conducător al unităţii respective nu are calitatea de salariat, deoarece nu activează în baza contractului individual de muncă. Astfel, dat fiind faptul că acesta nu are calitatea de angajat, la determinarea obligaţiei privind impozitul unic, fondatorul întreprinderii individuale ce activează în cadrul acesteia nu se va include în calculul sumei minime a impozitului unic, determinate conform art. 370 alin. (2) din Cоdul fiscal. Totodată, legislația în vigoare nu stabilește excepții privind prezentarea dării de seamă menționate. Prin urmare, întreprinderea individuală – rezidentă a parcului pentru tehnologii informaționale care nu are angajați şi nu a înregistrat venituri din vânzări într-o perioadă fiscală, va prezenta darea de seamă în cauză cu indicii "0".

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

995 vizualizări

Data publicării:

04 Decembrie /2019 10:56

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon