Monitorul Fiscal FISC.md Nr.1

Mai 2011

Etichete:

нет в наличии
Cuprinsul revistei
Cuvint de Introducere la Publicatia Periodica "Monitorul Fiscal FISC.md"
Введение в журнал «Monitorul fiscal FISC.md»
icon Журнал должен быть помощником, в первую очередь, для налогоплательщиков, а не только для работников Налоговой службы
icon Veaceslav Negruța: "...este binevenită decizia IFPS de a constitui o revistă informativ-explicativă a Serviciului Fiscal de Stat"
icon Вячеслав Ионицэ: "Я очень рад, что в Молдове появится специализированный журнал по налогообложению"
icon Veaceslav Ciobanu: „într-un ceas bun”
icon Леонид Череску: "Задача журнала – говорить о планах на будущее..."
icon Александр Муравский:"Журнал должен быть помощником не только для самих работников Налоговой службы, а, в первую очередь, для простых налогоплательщиков."
icon Адриан Штирбу: "Что касается зарубежного опыта в налоговой сфере, то для сравнения с нашим и расширения кругозора он необходим всем."
icon American Chamber of Commerce in Moldova: "Искренне надеемся, что журнал станет эффективным инструментом для интерактивного диалога с бизнесом"
icon Scrisoarea IFPS nr. (26-08/2-02/1/2539) 12 din 27.04.2011 privind termenii obligaţiei fiscale a TVA la importul de servicii
Письмо № (26-08/2-02/1/2539) 12 от 27 aпреля 2011 О сроках налогового обязательства по НДС по импортируемым услугам.
Scrisoarea IFPS Nr. (26-08/2-02/1/2484)9 din 26.04.2011 privind aplicarea TVA pentru livrările de mărfuri şi servicii în cadrul unui contract de leasing
Письмо № (26-08/2-02/1/2484)9 с 26 апреля 2011 О применении НДС при поставке товаров и услуг по договору лизинга (финансового и/или операционного) и порядок уплаты НДС при выпуске в свободное обращение объекта лизинга
Scrisoarea IFPS № 26-08/3-15-536/6276 din 07.10.2010 Unele aspecte ce ţin de plata de către angajatori a 25% din salariul net al persoanelor care sunt în drept de a înlocui serviciul militar în termen cu serviciul civil (de alternativă)
Письмо ГГНИ № 26-08/3-15-536/6276 с 07.10.2010 Некоторые аспекты, касающиеся перечисления работодателями 25% чистого заработка работника, которому предоставлено право на замену срочной военной службы на гражданскую (альтернативную) службу.
Scrisoarea IFPS Nr. 26-2/3-15-61/629 din 05.02.2010 Particularităţile aplicării impozitului pe bunurile imobiliare
Письмо № 26-2/3-15-61/629 оcобенности применения налога на недвижимое имущество
Scrisoarea IFPS Nr. 26-08/1-10-237/2245/4 din 16.04.2011 Privind modul de aplicare a prevederilor lit. o 1 ) art. 20 al Codului fiscal la înstrăinarea terenurilor, care aparţin membrilor întovărăşirilor pomicole
Письмо № 26-08/1-10-237/2245/4 от 16.04.2011 О порядке применения положений п. о1 ) ст. 20 Налогового кодекса при отчуждении земельных участков, принадлежащих членам садоводческих товариществ
Ministerul muncii, protecției sociale și familiei al Republicii Moldova nr. 01-1252 din 01.04.2011 către IFPS
icon Ministerul Sănătății al Republicii Moldova la nr. (26-08/4-11/5-355/1714) din 23.03.2011
Ministerul Sănătății al Republicii Moldova la nr. (26-08/4-11/5-276/1779 din 25.03.2011
Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova nr. IX-03/13-1-292 din 27.01.2010
Ordin IFPS Nr. 218 din 18 mai 2010 cu privire la respectarea termenilor de restituire a TVA
Scrisoarea IFPS nr. 26-08/3-15-116/1512 din 16.03.2011 privind unele aspecte ce ţin de administrarea taxei pentru apă
icon Письмо № 26-08/3-15-116/1512 din 16.03.2011 со ссылкой на некоторые аспекты, касающиеся администрирования сбора за воду
icon Stela Guțu: "Aplicarea unor prevederi ale legislației privind taxele locale"
Igor Stavinschi: "Unele aspecte ce ţin de restituirea TVA aferentă investiţiilor (cheltuielilor) сapitale, destinate pentru efectuarea livrărilor scutite de TVA şi livrărilor mixte"
Corneliu Prisăcaru: "Condiţii de beneficiere de scutirea TVA conform prevederilor art. 103 alin. 7 din Codul Fiscal"
Корнелиу Присэкару: "О применении освобождения от уплаты НДС согласно статье 103 (7) Налогового кодекса"
icon Unele aspecte privind aplicarea amenzii pentru efectuarea decontărilor în numerar peste limitele stabilite
icon La determinarea limitei egale cu 100 mii de lei lunar în calcul se include şi TVA sau nu?
icon Amenda în mărime de 10% se aplică cumpărătorului sau furnizorului?
Se aplică amendă întreprinderilor în cazul în care acestea procură mărfuri (servicii) de la persoane fizice-cetățeni, gospodării țărăneşti şi/sau deținători ai patentei de întreprinzător?
icon Întreprinderea „Omega” S.R.L. achiziționează producție agricolă de la gospodării țărăneşti (de fermier) şi se achită în numerar.
icon Agentul economic „Alfa-M” SRL pe parcursul lunii aprilie 2011 benefciază de serviciile întreprinderilor individuale pentru care s-a achitat în numerar suma totală fiind egală cu 130000 lei.
icon Cum se aplică prevederile Legii nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 în cazul efectuării decontărilor în numerar în folosul nerezidenților atît persoane fzice, cît şi persoane juridice ?
icon O întreprindere, a cărei gen de activitate este transportarea de mărfuri, efectuează transportarea de mărfuri pe rute internaționale.
icon În art. 10 pct. 5 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 s-a stabilit că termenul de prezentare a raportului referitor la utilizarea numerarului primit pentru achiziționarea producției agricole, ambalajului şi bunurilor de la populație, precum şi pentru cheltuielile de deplasare, nu va depăşi 30 de zile calendaristice de la data primirii acestuia.
icon Care este modalitatea de reînregistrare a Certifcatului TVA, dacă persoana juridică şi-a schimbat denumirea, precum şi a operat modifcări în statut?
icon Ce obligații privind TVA apar la anularea calitătii de plătitor al TVA în partea ce ține de stocurile existente?
Pentru fidelitate clienților le sunt oferite bonusuri sub formă monetară. În acest context, apare necesitatea de calculare a TVA pentru bonusurile oferite?
icon Reprezintă livrare impozabilă, transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor care au caracter de sponsorizare?
icon Are dreptul agentul economic la trecerea în cont a sumei TVA, achitate pentru importul mărfurilor transmise cu titlu gratuit de nerezident (pixuri, chipiuri, etc.) şi producția cu caracter publicitar (broşuri, pliante, etc), care urmează a f distribuită gratis pe teritoriul RM în cadrul acțiunilor publicitare?
icon Un nerezident acordă servicii de marketing unui rezident al Republicii Moldova. Serviciile date se vor califca ca import? Care sunt obligațiile aferente TVA?
icon Sunt scutite de TVA felicitările, invitațiile, calendarele şi cărțile poştale?
icon Care urmează a fi acțiunile cumpărătorului (contribuabil al TVA), în cazul în care furnizorul refuză de a elibera factura fiscală?
icon Cum se va refecta în Registrul livrărilor suma TVA calculată de la avansul primit, dacă a avut loc schimbarea obiectului livrării?
icon Care este suma T.V.A. trecută în cont în cazul în care valorile materiale produse sau procurate sunt utilizate pentru efectuarea livrărilor atît impozabile cât şi neimpozabile?
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon