Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.
Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
11
02 2022
3035

(ro/ru) Увольнение по причине наличия у работника статуса пенсионера по возрасту

В нижеследующей статье представлены правовые нормы, в которых отражены правильное оформление срочного и бессрочного индивидуального трудового договора с лицами, достигшими пенсионного возраста, его расторжения, а также оповещения лица  об увольнение по причине наличия у работника статуса пенсионера по возрасту.


Detalii

11
02 2022
2893

Răspunderea juridică a salariatului pentru prezentarea la lucru în stare de ebrietate

Pentru prezentarea la lucru în stare de ebrietate pot fi concediaţi salariaţii care s-au aflat în starea respectivă la locul de muncă în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu. În tabelul de mai jos găsiţi norme legale în vigoare cu privire la răspunderea juridică a salariatului pentru prezentarea la lucru în stare de ebrietate alcoolică. Starea de ebrietate poate fi confirmată numai prin certificatul eliberat de instituţia medicală competentă sau prin actul comisiei formate dintr-un număr egal de reprezentanţi ai angajatorului şi ai salariatului, alte probe fiind inadmisibile.


Detalii

11
02 2022
671

Порядок составления отчета о движении денежных средств косвенным методом

В отечественной практике все субъекты публичного интереса в соответствии с положениями ст. 5 п. (4) Закона № 287/2017 о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (далее - Закон № 287/2017), составляют финансовые отчеты в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Это означает, что при составлении отчета о движении денежных средств данные субъекты должны руководствоваться положениями IAS 7 «Отчет о движении денежных средств» (IAS 7). Стоит отметить, что этот отчет является одним их
Detalii

11
02 2022
1301

Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности предприятия в схемах. Частно-государственное партнерство

Частно-государственное ПАРТНЕРСТВО - договор, заключенный между государственным и частным партнерами на длительный период времени для осуществления деятельности ПУБЛИЧНОГО интереса (любая выгода, форма и ценность которой определяются решением государственного партнера, полученная в пользу государственного партнера, а также лиц, проживающих и/или работающих на территории РМ), основанный на способности каждого партнера распоряжаться соответствующим образом ресурсами, рисками и доходами. 


Detalii

11
02 2022
3149

Оценочные резервы: некоторые аспекты бухгалтерского и налогового учета

Данная статья знакомит читателей с основными правилами формирования, признания и учета оценочных резервов1. Их формируют в соответствии с правилами бухгалтерского учета вне зависимости от финансового результата деятельности предприятия. На практике предприятия очень осторожно подходят к их формированию и, соответственно, к их указанию в учетных политиках. Это связано с необязательностью их формирования, а также с необходимостью подтверждения методик расчетов, применения профессионального суждения бухгалтером, а также с появлением разниц в бухгалтерском и налоговом учете.  


Detalii

10
02 2022
743

Verificarea anuală a activității rezidenților parcului IT: aspecte problematice și perspectiva anului 2022

(Continuare. Partea I în nr. 7 (70), 2021)

Pentru anul 2021, Administrația Moldova IT Park a emis  Decizia nr. 1 din 12.01.2022 cu privire la stabilirea indicatorilor în vederea efectuării verificării anuale a activității rezidenților Parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT Park” pentru anul 2021. În același timp, a fost abrogată Decizia Administrației „Moldova IT Park cu privire la stabilirea indicatorilor în vederea efectuăriiverificării anuale a activității rezidenților Parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT Park” nr. 7 din 31 decembrie 2020.


Detalii

11
02 2022
406

Contabilitatea pierderilor agricole spre recuperare provenite din atribuirea unui teren agricol ocupat cu culturi de câmp pentru extracția resurselor minerale

 Dacă în aria terenului din care urmează a fi extrase minerale utile nimerește un lot ce aparține unei entități agricole ocupat cu culturi de câmp, atunci prin hotărâre de Guvern sau prin decizia administrației publice locale, poate fi atribuit entității cu activitate extractivă pentru a extrage resursele minerale aferente. Această atribuire este posibilă cu condiția recuperării pierderilor agricole pe care le suportă proprietarul terenului atribuit. Perioada pe parcursul căreia este atribuit terenul din care entitatea  respectivă intenționează să extragă resurse minerale poate să cuprindă:
Detalii

11
02 2022
1042

Исчисление и уплата местных налогов и сборов в 2022 году

Налог на недвижимое имущество
Основными нормативными актами, используемыми в процессе администрирования налога на недвижимое имущество/земельного налога, являются:
1) для объектов недвижимого имущества, оцененных территориальными кадастровыми органами - раздел VI Налогового кодекса (НК);
2) для объектов недвижимого имущества, не оцененных территориальными кадастровыми органами - Закон о введении в действие раздела VI Налогового кодекса и ст. 277, 283, 284 раздела VI Налогового кодекса


Detalii

10
02 2022
1020

Perfecționarea contabilității unor costuri de materiale directe din fitotehnie

Economia modernă se deosebește prin interesul de a crea sau produce valoare prin utilizarea rațională şi eficientă a resurselor. În condițiile Republicii Moldova, care dispune de resurse naturale minime, realizarea acestei sarcini este de o importanţă majoră. Gestionarea şi folosirea eficientă a resurselor și potenţialului de producţie impune crearea unui cadru organizațional la agenții economici din sfera de producţie (inclusiv entitățile care desfășoară activitate agricolă).
Detalii

10
02 2022
1064

Veniturile și cheltuielile anticipate: modalitatea de contabilizare

Veniturile reprezintă creșteri ale beneficiilor economice înregistrate în cursul perioadei de gestiune, sub forma intrărilor de active sau majorării valorii acestora, sau a diminuării datoriilor care au drept rezultat creșteri ale capitalului propriu, cu excepția creșterilor legate de contribuțiile proprietarilor. Venitul cuprinde numai afluxul global de avantaje economice obținute sau care urmează să fie obținute de entitate în conturile acesteia.


Veniturile anticipate reprezintă sumele primite (calculate) în perioada de gestiune, dar care urmează a fi atribuite la veniturile curente ale perioadelor viitoare.


Detalii