Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.
Nr. 3(66) Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale. Conținutul revistei Comandă revista aici
15
04 2021
990

Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности предприятия в схемах


Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md” предлагает ознакомиться с нижеследующей схемой, отражающей специфику учета курсовых валютных разниц по дебиторской и кредиторской задолженности предприятия.  
Авторы статьи:  Жоржетта Ковалев - Русу, обладатель международного сертификата CAP, диплома АССА DipIFR(rus.),председатель Совета директоров ACAP и Ольга Дончу -  сертифицированный бухгалтер-практик (обладатель международного сертификата CAP), магистр права, консультант в финансово-экономической области.
14
04 2021
1601

10 norme în cadrul raporturilor juridice de muncă individuale și colective/10 норм в рамках индивидуальных и коллективных трудовых правоотношений

În cadrul raporturilor juridice de muncă acționează principiul egalității în drepturi a tuturor salariaților.

În schema de mai jos găsiți 10 norme în cadrul raporturilor juridice de muncă individuale și colective în conformitate cu prevederile Codului muncii (CM), adoptat prin Legea nr. 154-XV din 28.03.2003 (Lege nr. 154/2003).


Detalii

15
04 2021
1007

Contabilizarea și repartizarea costurilor indirecte de producție

Un aspect important în calcularea costului produselor fabricate și serviciilor prestate îl constituie contabilizarea și repartizarea costurilor indirecte de producție (CIP).  Potrivit pct. 5 din Indicațiile metodice, aprobate prin OMF nr. 118/20131 (Indicații metodice), astfel de costuri includ costurile aferente gestiunii și deservirii subdiviziunilor de producție ale entității.

Altfel spus, acestea sunt legate de fabricarea mai multor tipuri de produse (servicii) și urmează a fi incluse în costul lor prin repartizare, în modul stabilit de entitate și, după caz, prevăzut în politicile contabile ale acesteia.


Detalii

13
04 2021
1689

Restricţii legale privind efectuarea muncii suplimentare

Efectuarea muncii suplimentare nu poate avea ca efect majorarea duratei zilnice a timpului de muncă peste 12 ore. În tabelul de mai jos găsiţi norme juridice în vigoare cu privire la limitarea efectuării a muncii suplimentare. În cazul în care solicită prestarea muncii suplimentare, angajatorul este obligat să asigure salariaţilor condiţii normale de muncă, inclusiv cele privind securitatea și sănătatea în muncă.


Detalii

14
04 2021
348

Răspunderea contravențională a persoanelor juridice și fizice pentru una și aceeași faptă

Codul contravențional (CC) reglementează principiul individualizării răspunderii contravenţionale și sancţiunii contravenţionale prin faptul că nimeni nu poate fi supus de două ori răspunderii contravenţionale pentru una și aceeași faptă.


Totodată, CC prevede sancțiuni care se aplică atât persoanelor juridice, cât și persoanelor fizice sau persoanelor cu funcție de răspundere. Întrebarea care apare este dacă aplicarea pentru aceeași faptă a sancțiunii contravenționale atât persoanei juridice, cât și persoanei fizice este posibilă și dacă astfel se încalcă sau nu principiul non bis in idem (dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori pentru aceeași faptă).


Detalii

13
04 2021
613

Conținutul și modul de întocmire a notei explicative la situațiile financiare consolidate

Începând cu perioada de gestiune 2020, entitățile-mamă ale grupurilor mari de entități, precum și ale celor mici și mijlocii în cazul în care una dintre entitățile afiliate este entitate de interes public, în conformitate cu prevederile stipulate în art. 27 din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 (Legea nr. 287/2017) și pct. 12 din Standardul Național de Contabilitate (SNC) „Prezentarea situațiilor financiare consolidate” (Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 93/2019 cu modificările ulterioare) sunt obligate să întocmească și să prezinte bilanțul consolidat, situația consolidată de profit și pierdere și nota explicativă la situațiile financiare consolidate.


Detalii

14
04 2021
299

Activitatea independentă și desemnarea procentuală

Este în drept persoana fizică care desfășoară activitate independentă și a achitat impozit pe venit pe parcursul anului să beneficieze de dreptul de a desemna 2% în baza art. 152 din CF din suma impozitului achitat pentru anul 2020?

Reieșind din prevederile art. 152 alin. (1) din CF și pct. 15 din Regulamentul cu privire la mecanismul desemnării procentuale (HG nr. 1286/2016), de dreptul privind desemnarea procentuală de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual pot beneficia contribuabilii persoane fizice rezidente care dispun de venituri impozabile ce se reflectă în CET18 și care se depune pentru perioada fiscală respectivă.


Detalii

12
04 2021
137

Desemnarea procentuală în adresa mai multor beneficiari

Poate persoana fizică să desemneze 2% în baza art. 152 din CF din impozitul achitat pe parcursului anului 2020 mai multor beneficiari (organizații necomerciale prevăzute de art. 52 din CF)?

Nu este posibil, deoarece art. 152 alin. (1) din CF prevede expres că contribuabilul persoană fizică rezidentă care nu are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare este în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către unul dintre beneficiarii indicaţi la art. 152 alin. (4) din CF.


Detalii

14
04 2021
333

Экологические сборы, платежи, ответственность

«Каждый человек имеет право на экологически безопасную для жизни и здоровья окружающую среду, а также на безопасные продукты питания и предметы быта» (ст. 37 Конституции РМ «Право на благоприятную окружающую среду).


Бюджетно- налоговая политика на 2021 г., широко обсуждаемая экспертами и обществом, предусматривает стандартизацию ставок налога на прибыль; увеличение льгот для физических лиц, в частности, льгот для иждивенцев на 50%; снижение с 18% до 12% ставки подоходного налога для лиц, работающих в сфере юстиции; продление срока применения льгот по налогу на прибыль для ИТ-сектора;
Detalii

12
04 2021
269

Rambursarea persoanei fizice a impozitului pe venit achitat în plus

 Urmare prezentării de către cetățeanul X a Declarației cu privire la impozitul pe venit (forma CET18) pentru anul 2020 la data de 25 martie 2021 s-a constatat o sumă a impozitului reținută în plus în mărime de 1500 lei și, respectiv, cetățeanul dat a înaintat SFS la aceeași dată o cerere de rambursare a impozitului achitat în plus. În ce termen va putea beneficia persoana respectivă de restituire a impozitului pe venit?

Termenul-limită de prezentare a Declarație persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET18) pentru anul 2020 pentru persoanele care au această obligație este de 30 aprilie 2021.


Detalii