02
03 2018
1560

8. (28.15.31) Care este modul de eliberare a facturilor fiscale la livrarea energiei electrice de către întreprinderea producătoare şi reţelele de distribuţie?

Potrivit prevederilor art.1171 alin.(2) din Codul fiscal, la efectuarea livrărilor regulate de mărfuri, servicii (energie electrică, termică, apă, gaz etc.) pe parcursul unei perioade, furnizorii eliberează factura fiscală pentru perioada în care a fost efectuată livrarea, odată cu prezentarea către cumpărător a contului. Totodată, în conformitate cu pct.11 subpct.1) al Instrucțiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, în cadrul livrărilor de mărfuri în rândul „Data eliberării/data livrării” din factura fiscală, furnizorul indică respectiv ziua, luna, anul eliberării facturii fiscale şi efectuării livrării. În acest sens, conform prevederilor art.117 alin.(2) pct.3) şi pct.4) din Codul fiscal, factura fiscală eliberată pentru livrarea energiei electrice va include informaţia despre data eliberării facturii fiscale şi data livrării, dacă ea nu corespunde cu data eliberării acesteia. Astfel, întreprinderea producătoare, pentru energia electrică livrată reţelelor de distribuţie, şi reţelele de distribuţie pentru livrarea de energie electrică consumatorilor, vor reflecta facturile fiscale în Registrul de evidenţă a livrării de mărfuri, servicii la data livrării indicată în factura fiscală. Concomitent, în temeiul art.118 alin.(3) al Codului fiscal, reţelele de distribuţie vor reflecta în Registrul de evidenţă a procurărilor facturile fiscale recepţionate. Referitor la determinarea volumelor de energie electrică livrată cu aplicarea diferitor cote ale TVA, în cazul livrărilor efectuate prin reţelele de distribuţie, se vor întocmi acte de verificare cu întreprinderea producătoare în baza informaţiei despre livrările efectuate de către reţelele de distribuţie consumatorilor, modalitate stabilită şi în Regulamentul privind restituirea TVA aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.93 din 1 februarie 2013. Dat fiind faptul că, forma actului de verificare nu este aprobată prin careva act normativ, acesta se va perfecta în formă liberă. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor art.117 din Codul fiscal și în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017].

     Согласно ч.(2) ст.1171 Налогового кодекса, при регулярных поставках товаров, услуг (электрическая энергия, тепловая энергия, вода, газ и т.д.) в течение определенного периода поставщики выписывают налоговые накладные за тот период, в котором осуществлялась поставка, одновременно с предъявлением счета покупателю.  
   В соответствии с п.11 пп.1) Инструкции по заполнению типовой формы первичного документа строгой отчетности налоговая накладная, утвержденной Приказом Министерства финансов № 118 от 28 августа 2017 г., при осуществлении поставок товаров, в строке «Дата выписки/дата поставки» налоговой накладной, поставщик отражает соответственно день, месяц, год выписки налоговой накладной и осуществления поставки.
    Согласно положениям ст.117 ч.(2) п.3) и 4) Налогового кодекса, при осуществлении поставок электроэнергии, выписанная налоговая накладная должна содержать сведения о дате выписки налоговой накладной и дате поставки, если она не совпадает с датой выписки налоговой накладной.
  Таким образом, выписанные налоговые накладные на электрическую энергию, поставляемую предприятием производителем распределительным сетям, и электрическую энергию, поставляемую распределительными сетями потребителям, следует отражать в Журнале учета поставок товаров, услуг на дату поставки.
   Одновременно, согласно ст.118 ч.(3) Налогового кодекса, распределительные сети, должны регистрировать в Журнале учета приобретения товаров на дату получения налоговую накладную от предприятия производителя.
    Относительно определения объема поставок электрической энергии с указанием различных ставок, в случаях поставок электрической энергии через распределительные сети, составляются акты сверки с предприятием производителем, на основании информации об осуществленных поставках распределительными сетями потребителям. Данный порядок предусмотрен и в Регламенте о возмещении НДС, утвержденном Постановлением Правительства № 93 от 1 февраля 2013.   Так как форма акта сверки не утверждена каким-либо нормативным актом, данный документ составляется в свободной форме.
    [Изменение в Обобщенную базу налоговой практики в соответствии с положениями Приказа Министерства Финансов № 188 от 28.08.2017 г.].

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.