Monitorul Fiscal FISC.md Nr.4 (20)

Iulie 2014

Versiune tipar:

120.00 MDL

Etichete:

Cuprinsul revistei
icon Apare oare necesitatea reţinerii impozitului pe venit din plăţile îndreptate în favoarea persoanei fizice – rezidente a Republicii Ungare, în cazul în care acesta a furnizat servicii de training în cadrul unui contract de prestări servicii pe parcursul unei săptămîni pe teritoriul Republicii Moldova?
icon Необходимо ли удерживать подоходный налог из выплат, направленных в пользу физического лица – резидента Венгерской Республики, в случае предоставления последним ( в рамках договора об оказании услуг) услуг по тренингу в течение недели на территории Республики Молдова?
icon Cum urmează a fi aplicate prevederile Titlului II al CF, în cazul în care un agent economic, fiind subiect al impunerii cu IVAO, achită, în prealabil, dividende fondatorilor săi, unul din care fiind rezident al Republicii Armenia şi deţine circa 30% din capitalul statutar al companiei moldoveneşti?
icon Каким образом надлежит применять положения раздела II НК, если хозяйствующий субъект, будучи субъектом обложения IVAO, предварительно выплачивает дивиденды своим учредителям, один из которых является резидентом Республики Армения и владеет долей в размере около 30% уставного капитала молдавской компании?
icon Există necesitatea achitării impozitului pe venit din dividende de către întreprinderile de stat sau municipale?
icon Необходимо ли государственным или муниципальным предприятиям уплачивать подоходный налог из дивидендов?
icon Cum urmează să se aplice impozitul pe venit asupra venitului persoanei juridice – rezident al Republicii Moldova, care activează în cadrul unui proiect de asistenţă tehnică finanţat de Guvernul Statelor Unite ale Americii, listat în HG nr. 246 din 08 aprilie 2010?
icon Каким образом надлежит применять подоходный налог в отношении дохода резидента Республики Молдова, осуществляющего деятельность в рамках проекта технической помощи, финансируемого правительством Соединенных Штатов Америки, включенного в ПП № 246 от 8 апреля 2010 года?
icon Care este regimul fiscal cu privire la impozitul pe venit aplicat unei instituţii de învăţămînt, dacă aceasta este în totalitate la autofinanțare? Cum se schimbă situaţia în cazul în care aceasta este la finanţare integrală de la bugetul de stat?
icon Какой налоговый режим, в части, касающейся подоходного налога, применяется в отношении учебного заведения, если оно полностью находится на самофинансировании? Каким образом меняется ситуация в случае, когда учреждение частично финансируется за счет средств государственного бюджета?
icon Cum urmează a fi efectuate deducerile cheltuielilor ce țin de achiziționarea vizei pentru angajatul delegat în interes de serviciu, dacă durata pentru care se eliberează viza depășește perioada aflării nemijlocite a angajatului peste hotare în interes de serviciu? Cum se vor impozita la persoana delegată aceste venituri?
icon Каким образом надлежит осуществлять вычет расходов, сопряженных с приобретением визы для работника, откомандированного в служебных целях, если срок, на который выдается виза, превышает период непосредственного нахождения работника за границей в служебных целях? Каким образом облагаются эти доходы откомандированного лица?
icon Cum urmează a fi aplicată scutirea de la impozitul pe venit în cazul în care persoana fizică, care este angajată în cadrul unei companii a cărei activitate de bază este realizarea de programe, a lucrat prima jumătate de an în cadrul unei companii, ce nu beneficiază de o astfel de facilitate?
icon Каким образом следует применять освобождение от уплаты подоходного налога, если трудоустроенное на предприятии физическое лицо, основная деятельность которого состоит в разработке программного обеспечения, работало в течение первого полугодия в компании, на которую подобная льгота не распространяется?
icon Va avea oare dreptul la deducerile prevăzute în art. 36 din CF persoana fizică, care este angajată în cadrul unei companii a cărei activitate de bază este realizarea de programe?
icon Имеет ли право физическое лицо – работник хозяйствующего субъекта, основная деятельность которого состоит в разработке программного обеспечения, на вычеты, предусмотренные ст. 36 НК?
icon Urmează a fi deduse în scopuri fiscale cheltuielile suportate de agentul economic pentru florile şi cadourile oferite partenerilor, salariaţilor cu ocazia zilelor de naştere, aniversărilor companiilor, primele oferite salariaţilor cu ocazia zilelor de naştere şi sărbătorilor?
icon Подлежат ли отнесению на вычеты в налоговых целях расходы, понесенные экономическим агентом с целью приобретения цветов и подарков для работников ко дню рождения, юбилею предприятия, а также премии, выделяемые работникам в связи с празднованием дня рождения и другими праздниками?
icon Pot fi calificate drept deductibile în scopuri fiscale cheltuielile privind calculul uzurii unui mijloc fix, care nu a fost utilizat într-o perioadă fiscală, totodată fiind supus reparaţiei în aceiaşi perioadă?
icon Могут ли быть квалифицированы как не вычитаемые в налоговых целях расходы, связанные с начислением износа по активу, не использованному в налоговом периоде и подлежащему ремонту в этом же периоде?
icon Urmează a fi deduse în scopuri fiscale cheltuielile aferente taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii achitate de către entitate în cazul neobținerii venitului în perioada fiscală respectivă?
icon Подлежат ли вычету в налоговых целях расходы по уплате сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг в случае неполучения дохода в соответствующем налоговом периоде?
icon Cum urmează a fi calificate cheltuielile de deplasare pe teritoriul Republicii Moldova deductibile sau nedeductibile în cazul lipsei ştampilelor pe legitimaţia de deplasare a părţii primitoare?
icon Как должны быть квалифицированы расходы по командировке на территории Республики Молдова в случае отсутствия печати в командировочном удостоверении: как вычитаемые или как не подтвержденные документально?
icon Cum urmează a fi calificate cheltuielile aferente sponsorizării efectuate în formă nebănească, în cazul lipsei contractelor respective: ca cheltuieli nedeductibile sau cheltuieli neconfirmate documentar?
icon Cum urmează a fi reflectate în Declaraţia cu privire la impozitul pe venit, donaţiile şi sponsorizările în formă bănească, efectuate în scopuri filantropice şi donaţiile efectuate în adresa persoanelor fizice şi organizaţiilor comerciale?
icon Pot fi calificate ca cheltuieli deductibile în scopuri fiscale cheltuielile aferente pregătirii profesionale a salariaţilor, efectuate de către întreprinderea mamă pentru lucrătorii din filiale?
icon Как квалифицируются расходы по спонсорству, произведенные в неденежной форме, в отсутствие соответствующих договоров: как невычитаемые или как не подтверждённые документально?
icon Как следует отражать в Декларации юридического лица о подоходном налоге сумму расходов, связанных с пожертвованиями на благотворительные и спонсорские цели в пользу физических лиц и коммерческих организаций?
icon Могут ли считаться вычитаемыми в налоговых целях расходы, понесенные головным предприятием в связи с профессиональным образованием работников филиала?
icon Un agent economic, rezident al Republicii Moldova, a încheiat un contract de obţinere a dreptului de autor cu o persoană fizică nerezidentă (rezident al României). Care va fi regimul fiscal al veniturilor achitate persoanei fizice nerezidente ca urmare a contractului încheiat?
icon Экономический агент – резидент Республики Молдова заключил договор о получении авторских прав с физическим лицом – нерезидентом (резидент Румынии). Каким будет налоговый режим в отношении дохода, выплачиваемого физическому лицу – нерезиденту в результате заключенного договора?
icon Entitatea a încheiat cu o persoană fizică - rezidentă a RM un contract privind acordarea serviciilor ce ţin de elaborarea unui site. Cum urmează a fi impozitate şi documentate veniturile persoanei fizice menţionate?
icon Организация заключила с физическим лицом – резидентом Республики Молдова договор о предоставлении услуг, связанных с разработкой веб-сайта. Как должны быть подтверждены документально доходы физического лица и как они будут облагаться?
icon Agentul economic suportă cheltuielile ce ţin de procurarea semnăturii digitale, în scopul prezentării electronice a declaraţiilor. Se permit la deducere, în scopuri fiscale, cheltuielile menţionate?
icon Экономический агент несет расходы, связанные с приобретением электронной подписи для представления электронных отчетов. Разрешен ли в целях налогообложения вычет этих расходов?
icon Persoana fizică-cetățean este tutela copilului în vîrstă de 10 ani care are dizabilități accentuate din copilărie. Va avea această persoană dreptul la unele scutiri suplimentare pe parcursul unei perioade fiscale la calcularea și determinarea obligațiilor sale privind impozitul pe venit?
icon Имеет ли право физическое лицо – гражданин, являющееся опекуном ребенка в возрасте 10 лет с выраженным ограничением возможностей с детства, на какие-либо дополнительные освобождения в течение налогового периода при исчислении и определении своих обязательств по подоходному налогу?
icon Persoană fizică-cetățean a dat în arendă în baza contractului persoanei juridice „Macron” S.R.L. terenul agricol pe care îl avea în posesie. Care va fi regimul de impozitare a veniturilor primite de către persoana fizică-cetățean pentru arenda terenului agricol?
icon Физическое лицо – гражданин на основании контракта сдал в аренду юридическому лицу ООО «Macron» сельскохозяйственную землю, находящуюся в его владении. Какой режим налогообложения применяется в отношении доходов, полученных физическим лицом – гражданином от сдачи в аренду сельскохозяйственной земли?
icon Contribuabilul are la întreținere doi părinți pensionari. Poate acesta să beneficieze de scutire pentru persoana întreținută, luînd în considerație faptul că părinții primesc pensie pentru bătrînețe? Care documente vor servi drept confirmare că contribuabilul este un descendent al persoanei întreținute, în condițiile în care numele de familie nu este identic?
icon Agentul economic, în perioada anului 2013, în baza actului de achiziție a procurat de la persoană fizică-cetățean producție din fitotehnie și horticultură, dar din lipsă de bani achitarea a fost efectuată la începutul anului 2014. Care regim de impozitare urmează a fi aplicat asupra sumelor îndreptate spre achitare pentru achiziționarea producției din fitotehnie și horticultură, dacă achiziționarea și achitarea au fost efectuate în două perioade diferite ?
icon Хозяйствующий субъект в 2013 году получил на основании акта закупки продукцию растениеводства и садоводства у физического лица – гражданина. Однако из-за отсутствия денег оплата за данную продукцию была произведена в начале 2014 года. Какой режим налогообложения применяется в отношении сумм, направленных на выплату за приобретенную продукцию растениеводства и садоводства, если закупка и оплата были произведены в течение двух разных периодов ?
icon Persoana fizică-cetățean a beneficiat de restituirea contribuției individuale de asigurări sociale, reținută de către angajator și virată în plus la bugetul asigurărilor sociale de stat. Se va considera suma primită drept venit impozabil obținut de către persoana fizică-cetățean pe parcursul perioadei fiscale sau nu?
icon Физическому лицу – гражданину была возмещена сумма индивидуальных взносов обязательного государственного социального страхования, излишне удержанных работодателем и перечисленных в бюджет государственного социального страхования. Считается ли сумма возмещения налогооблагаемым доходом, полученным физическим лицом – гражданином в течение налогового периода?
icon Persoana fizică-cetățean este proprietar de teren cu destinație agricolă. Va fi obligată aceasta să încheie contract individual cu Casa Națională de Asigurări Sociale și să achite contribuția de asigurări sociale de stat, precum și prima de asigurare obligatorie de asistență medicală?
icon Физическое лицо – гражданин является собственником земли сельскохозяйственного назначения. Возникает ли у данного лица обязательство заключить индивидуальный договор с Национальной кассой социального страхования и уплачивать взносы государственного социального страхования и обязательного медицинского страхования?
icon Persoana fizică nerezident a decis să înstrăineze un apartament, obținut prin moștenire, însă nu are posibilitate de a veni în Republica Moldova pentru a înregistra tranzacția. Cum urmează să procedeze persoana fizică nerezident, reieșind din prevederile legislației în vigoare?
icon Физическое лицо – нерезидент намеревается продать квартиру, полученную в результате наследования, однако не может прибыть в Республику Молдова для регистрации сделки. Каким образом, согласно действующему законодательству, надлежит поступить физическому лицу – нерезиденту?
icon Conform rezultatelor activităţii întreprinderii noastre, valoarea activelor nete este mai mică decît capitalul social şi, astfel, în vederea respectării prevederii Legii nr. 135 din 14.06.2007 cu privire la societăţile cu răspundere limitată, a fost luată decizia privind reducerea capitalului social. Atrage oare aceasta după sine careva consecinţe fiscale, în condiţiile în care capitalul social a fost format din diferite surse, nu a fost obţinut venit şi nici nu s-au efectuat plăţi?
icon По результатам деятельности нашего предприятия стоимость чистых активов меньше уставного капитала. В целях соблюдения Закона об обществах с ограниченной ответственностью № 135-XVI от 14.06.2007 года было принято решение об уменьшении уставного капитала. Возникнут ли какие-либо налоговые последствия, учитывая, что уставный капитал был сформирован из разных источников, не был получен доход, а также не были осуществлены какие-либо выплаты?
icon Este oare în drept entitatea să efectueze deducerea în scopuri fiscale a plăţilor aferente locaţiunii automobilului, efectuate în interesul persoanei interdependente, dacă, totodată, entitatea are obligaţii faţă de persoane interdependente privind împrumutul primit fără dobîndă, deconturi de avans (cheltuieli aferent facturilor fiscale achitate furnizorilor)?
icon Вправе ли субъект осуществлять в налоговых целях вычет выплат, сопряженных с имущественным наймом автомобиля и произведенных в пользу взаимозависимого лица, если у субъекта есть обязательства перед взаимозависимыми лицами, связанные с предоставлением беспроцентного займа, авансовыми отчетами (расходы по налоговым накладным, оплаченным поставщикам)?
icon Se permite agenţilor economici deducerea cheltuielilor suportate la achitarea taxei de stat, avînd cîştig de cauză şi neavînd cîştig de cauză?
icon Разрешается ли хозяйствующим субъектам вычет понесенных расходов, связанных с уплатой государственной пошлины, в случае выигрыша дела и в случае, когда дело было проиграно?
icon În cazul achitării primelor în formă monetară de ziua profesională (Ziua bibliotecarului) a entităţii în folosul angajaţilor, a persoanelor angajate prin cumul, precum şi persoanelor terţe (bibliotecari din cadrul primăriilor săteşti), ce impozit urmează a fi reţinut la sursa de plata?
icon Какой налог следует удержать у источника в случае выплаты субъектом премий в денежной форме по случаю профессионального праздника (День библиотекаря), произведенной в пользу работников, лиц, работающих по совместительству, а также третьих лиц (библиотекари сельских примэрий)?
icon La începutul anului 2012, entitatea nefiind plătitoare de T.V.A., conform politicii de contabilitate, era stabilită cu regimul general de impozitare, întrucît corespundea art. 541 alin. (3) din CF, în vigoare la acea dată. Astfel, entitatea a calculat şi a achitat impozitul pe venit. Odată cu schimbările operate la data de 14.09.12 prin Legea nr. 178 din 11.07.2012, nefiind înregistrată în calitate de plătitor T.V.A., ea pierde dreptul de a aplica regimul general stabilit...?
icon В начале 2012 г. субъект, не являясь плательщиком НДС, согласно учетной политике, применял общеустановленный режим налогообложения, поскольку соответствовал положениям ч. (3) ст. 541 НК, действовавшим на тот момент. Так, субъектом был исчислен и уплачен подоходный налог. Однако вследствие изменений, внесенных 14 сентября 2012 года Законом № 178 от 11.07.2012, не будучи зарегистрированным в качестве плательщика НДС, он потерял право применять общеустановленный режим... ?
icon La angajarea la serviciu, în anul 2010, persoana fizică a prezentat patronului cererea privind acordarea scutirii personale și ulterior scutirea se acorda anual. Totodată, dat fiind faptul că, în anul în curs plăţile salariale calculate, comparativ cu perioadele anterioare s-au micşorat, este în drept persoana fizică să nu utilizeze scutirea sa personală, ultima fiind transmisă în favoarea soţiei sale, întrucît aceasta activează la trei locuri de muncă și, concomitent...
icon При устройстве на работу в 2010 году физическое лицо подало работодателю заявление о предоставлении личного освобождения, и впоследствии освобождение предоставлялось ежегодно. Однако в текущем году начисленная заработная плата сократилась по сравнению с предыдущими периодами. В этой связи, имеет ли право физическое лицо не использовать свое личное освобождение, а передать освобождение супруге, так как она работает на трех работах одновременно... ?
icon Întreprinderea individuală, cu un număr mediu anual de salariaţi ce nu depăşeşte 3 unităţi, a devenit plătitoare de T.V.A. din 01 aprilie 2014. Apare întrebarea, din care perioadă întreprinderea este obligată de a prezenta dările de semă fiscale pentru toate tipurile de impozite şi taxe, ţinînd cont de faptul că pînă la înregistrare ca plătitor de T.V.A., se prezenta o dare de seamă fiscală unificată cu privire la impozitul pe venit... ?
icon Индивидуальное предприятие со среднегодовой численностью работников, не превышающей трех единиц, зарегистрировалось в качестве плательщика НДС 1 апреля 2014 года. Начиная с какого периода предприятие обязано представлять налоговые отчеты по всем видам налогов и сборов, учитывая то, что до регистрации в качестве плательщика НДС им представлялся единый налоговый отчет по подоходному налогу? ...
icon Agentul economic, neînregistrat ca plătitor de T.V.A., a acordat servicii de reparaţie a unui mijloc fix, fără perfectarea actului de primire-predare a serviciilor prestate/lucrărilor executate. În ce cazuri agentul economic va perfecta acest document primar, cu anexarea acestuia la completarea facturilor?
icon Хозяйствующий субъект, не зарегистрированный в качестве плательщика НДС, оказал услуги по ремонту основного средства без составления акта приема–передачи оказанных услуг/выполненных работ. В каких случаях хозяйствующему субъекту надлежит составлять данный первичный документ и, соответственно, прилагать его при заполнении накладных?
icon Eu, ca persoană fizică, pot să fiu verificat de fisc? Care este procedura de inițiere a controlului fiscal la persoana fizică, care nu practică activitatea de întreprinzător?
icon Могу ли я, являясь физическим лицом, быть проверенным налоговым органом? Какова процедура инициирования налогового контроля физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность?
icon Care este modul de impozitare a banilor, care-i transmite soțul din Germania pentru întreținerea familiei? El este plecat de mai mult timp, are loc de lucru oficial în orașul Munchen.
icon Каков порядок налогообложения денег, высылаемых супругом из Германии на содержание семьи? Он официально трудоустроен в городе Мюнхен и находится в отъезде уже длительное время.
icon De curînd am aflat, că, în calitate de simplu cetățean, care nu am careva activitate profesională, sunt dator la buget cu ceva bani. Ce risc pentru neachitarea datoriilor la buget?
icon Недавно я узнал, что, являясь рядовым гражданином, не осуществляющим какую-либо профессиональную деятельность, я задолжал бюджету определенную сумму денег. Что мне грозит за неуплату задолженности перед бюджетом?
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon