22
02 2019
5629

Colectarea informației din surse indirecte pentru întreprinzători (în continuare –SIA CISI)

Publicația periodică ”Monitorul Fiscal FISC.md” amintește utilizatorilor că data de 25 februarie este termenul-limită de prezentare de către persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător (cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător și a persoanelor ce practică activitate independentă) a Informației privind cheltuielile efectuate de către persoanele fizice la procurarea mijloacelor de transport, art. 22611 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal. Și de această dată venim cu un suport informațional, care poate simplifica completarea și prezentarea noului formular. Întrebări și răspunsuri: 1.Cine sunt subiecții obligați de a prezenta informația? - Subiecții nominalizați în art. 22611 din Codul fiscal1 al RM. 2.Care este modul, structura și termenii de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 22611 din Codul fiscal al RM? - ORDIN al Serviciului Fiscal de Stat nr. 427 din 21.08.2018 3.Cum accesăm SIA CISI? - Autentificarea pe portalul www.servicii.fisc.md și acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare. Accesăm SIA Colectarea informației din surse indirecte de pe pagina principală sau din rubrica Persoane Juridice și selectăm rolul. În cazul dacă apare doar un singur rol, și anume Întreprinzător, selectați acesta. * În cazul dacă lipsește posibilitatea alegerii rolului, este necesar să apelați la Centrul unic de apel al SFS 080001525. 4.Întreprinderea X a acordat un împrumut angajatului. Apare obligațiunea de a prezenta informația în SIA CISI? - În conformitate cu prevederile pct. 10 din Ordinul SFS nr. 427 din 21.08.2018, întreprinzătorul prezintă doar informația privind împrumuturile contractate de la persoane fizice în perioada anului fiscal şi cele rambursate persoanelor fizice, conform Anexei nr. 11 la Ordin. Reieșind din punctul menționat, întreprinzătorul nu este obligat să prezinte această informație. 5.Cum este completată și se prezentată informația prin Excel de către întreprinzătorul care a primit împrumut de la o persoana fizică? - În conformitate cu instrucțiunea de completare a Anexei nr.11 la Ordinul al SFS nr. Nr. 427 din 21.08.2018, informația se prezintă pentru fiecare operațiune (tranzacție) în parte. Exemplu: * Informația poate fi completată și manual, direct în sistem. Deci, nu este obligatoriu de încărcat prin Excel!!! La completarea formularului este solicitat numărul documentului, aici fiind indicat numărul de ordine al informației. 6.Unde găsim fișierul Excel și instrucțiunile? - Fișierele Excel și instrucțiunile se regăsesc în rubrica „Ajutor” (se deschide pe pagina a doua, după logare pe pagina https://servicii.fisc.md/) 7.Ce format trebuie sa aibă celulele la completare în Excel? - Există mai multe reguli pentru celulele din Excel, dar cel mai rapid și corect va fi să alegeți formatul TEXT la toate celulele. 8.„Codul operațiunii” - ce înseamnă și cum se completează în Excel? - Pentru întreprinzători care au obligația de a prezenta Anexa nr. 11: 9.Întreprinzătorul a primit un împrumut de la un nerezident al RM. Apare obligația de prezenta informația în SIA CISI? - În conformitate cu Ordinul al SFS nr. 663 din 11.12.2018 privind modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 427 din 21 august 2018 „Cu privire la stabilirea modului, structurii și termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92 și art.22611 din Codul fiscal” pct.2: Informația furnizată în baza art. 22611 din Codul fiscal se va prezenta doar aferent persoanelor fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova, iar informația furnizată în baza art. 92 din Codul fiscal se va prezenta atât în privința persoanelor fizice rezidente, cât și nerezidente. 10.Apare obligația de a prezenta Anexele nr.10 și nr. 11 în cazul în care nu există obiectul raportării? - Documentul fără informații nu se prezintă de către întreprinzător, dacă acesta nu a avut tranzacții care îl obligă să prezinte informația stipulată în Ordinul SFS nr. 427 din 21.08.2018. 11.Cum are loc procedura de completare a Anexei nr.11, în cazul în care agentul economic are mai multe operațiuni pe parcursul anului 2018? - Fiecare operațiune se completează separat (fie document creat manual, fie fișier Excel încărcat), deoarece diferă data operațiunii. ________________________________ Articolul 22611. Surse indirecte de informaţii (1) În scopul determinării venitului impozabil estimat, pot fi utilizate următoarele surse indirecte: a) informaţii de la instituţii financiare (sucursale sau filiale ale acestora), persoane care desfăşoară activitate notarială, organe vamale, organe de drept, burse de valori şi/sau alte organe publice privind tranzacţiile şi operaţiunile efectuate de persoana fizică şi datele despre aceasta, precum şi privind tranzacţiile şi operaţiunile similare efectuate de către alte persoane fizice în condiţii similare; b) informaţii deţinute de persoane fizice şi juridice referitoare la bunuri, lucrări, servicii şi mijloace băneşti comercializate şi/sau transmise cu titlu gratuit, referitoare la mijloacele băneşti sau bunurile materiale procurate şi/sau primite de persoana fizică supusă verificării; c) informaţia disponibilă din sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat; d) informaţia sau alte probe obţinute de Serviciul Fiscal de Stat prin utilizarea mijloacelor speciale, prin analize, măsurări, comparări, cercetări; e) alte documente, informaţii, explicaţii şi/sau alte probe obţinute atît de la persoanele terţe, cît şi de la persoana fizică supusă verificării. (2) În vederea executării prezentului capitol, persoanele fizice şi/sau juridice enumerate mai jos vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat următoarele informaţii: 1) Agenţia Servicii Publice: a) informaţia privind datele personale; b) informaţia privind documentarea mijloacelor de transport, inclusiv a celor transmise de către proprietari în folosinţă cu titlu oneros sau gratuit. 2) instituţiile financiare – informaţia privind toate tipurile de conturi active pe parcursul unui an fiscal, inclusiv rulajele (mişcările) pe aceste conturi; 3) Poliţia de Frontieră – informaţia privind trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova; 4) companiile turistice – informaţia privind serviciile turistice prestate; 5) companiile de asigurare – informaţia privind contractele de asigurare; 6) deţinătorii de registre ale deţinătorilor de valori mobiliare – informaţia privind tranzacţiile cu valori mobiliare efectuate în perioada anului fiscal; 7) Banca Naţională a Moldovei – informaţia despre persoanele cărora li s-a autorizat, conform legislaţiei valutare, deschiderea de conturi în străinătate, precum şi rapoartele privind conturile deschise în străinătate prezentate conform legislaţiei de titularii de conturi; 8) notarii şi alte persoane care desfăşoară activitate notarială: a) informaţia privind contractele de vînzare-cumpărare, de schimb, de arendă a bunurilor imobiliare şi mobiliare; b) informaţia privind contractele de împrumut şi de donaţii; c) informaţia privind alte contracte aferente activelor de capital; 9) executorii judecătoreşti – informaţia privind realizarea drepturilor creditorilor recunoscute printr-un document executoriu prezentat spre executare; 10) birourile istoriilor de credit – informaţia privind subiecţii istoriilor de credit persoane fizice şi informaţiile privind obligaţiile debitoriale; 11) persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor fizice care practică activitate independentă – informaţia despre cheltuielile efectuate de către persoanele fizice la procurarea mijloacelor de transport; 12) persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor fizice care practică activitate independentă – informaţia privind împrumuturile contractate de la persoane fizice în perioada anului fiscal şi cele rambursate persoanelor fizice; 13) societăţile de plată – informaţia privind activităţile sau tranzacţiile realizate în numerar de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal; 14) societăţile emitente de monedă electronică – informaţia privind activităţile sau tranzacţiile realizate în numerar de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal; 15) furnizorii de servicii poştale care activează în conformitate cu Legea comunicaţiilor poştale nr.36/2016 şi care prestează servicii de plată în conformitate cu Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică – informaţia privind activităţile sau tranzacţiile prin sisteme de remitere de bani de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal. (3) Persoanele indicate la alin.(2) sînt obligate să prezinte informaţiile gratuit, în modul şi în termenele stabilite de Serviciul Fiscal de Stat. (4) Modul de prezentare şi structura informaţiei se stabilesc de Serviciul Fiscal de Stat. (5) Informaţiile vor conţine date despre: a) intrările şi/sau ieşirile pe parcursul unui an fiscal de mijloace băneşti în/din fiecare cont bancar şi/sau în/din conturile bancare ale unei persoane fizice, dacă rulajul cumulativ debitor sau creditor al conturilor respective, în decursul unui an fiscal, depăşeşte 300 mii de lei; b) serviciile turistice procurate de o persoană fizică pe parcursul unui an fiscal a căror valoare cumulativă depăşeşte suma de 100 mii lei; c) primele de asigurare achitate de o persoană fizică pe parcursul unui an fiscal a căror valoare cumulativă depăşeşte suma de 100 mii lei; d) tranzacţiile cu valori mobiliare efectuate pe parcursul unui an fisca a căror valoare cumulativă depăşeşte suma de 100 mii lei pentru o persoană fizică; e) contractele autentificate notarial pe parcursul unui an fiscal a căror valoare cumulativă depăşeşte suma de 300 mii lei pe numele unei persoane fizice; f) realizarea drepturilor creditorilor efectuate pe parcursul unui an fiscal, care cumulativ depăşesc suma de 300 mii lei pentru o persoană fizică; g) realizarea istoriilor de credit cu valoarea cumulativă a obligaţiilor executate pe parcursul anului fiscal care depăşeşte suma de 100 mii de lei; h) procurarea de către persoana fizică a autoturismelor a căror valoare depăşeşte cumulativ suma de 300 mii de lei; i) contractarea/rambursarea împrumuturilor pe parcursul unui an fiscal, reflectate în contabilitatea întreprinderii, ce depăşesc cumulativ suma de 200 mii de lei; j) operaţiuni menţionate la alin.(2) pct.13), 14) şi 15) efectuate pe parcursul unui an fiscal a căror valoare cumulativă depăşeşte suma de 100 mii de lei (sau echivalentul acesteia).

4 comentariu

avatar
i) contractarea/rambursarea împrumuturilor pe parcursul unui an fiscal, reflectate în contabilitatea întreprinderii, ce depăşesc cumulativ suma de 200 mii de lei;
Se subintelege in total, de la toate persoanele fizice sau fiecare in parte sa nu depaseasca 200 mii?
avatar
incorect!
CUMULATIV — INSEAMNA IN TOTAL
avatar
EXACT! pentru toate persoanele, pentru toate tranzactiile(si acordare, si rambursare — se cumuleaza, adica se aduna toate!
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.