Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.
Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
16
08 2021
750

Порядок использования остатков типографских бланков накладных, а также серий и диапазонов номеров для их самостоятельной печати

 Предприятие располагает остатками как отпечатанных типографским способом бланков первичных документов строгой отчетности «Налоговая накладная» и «Накладная», так и серией и диапазоном номеров для самостоятельной печати указанных бланков, учитывая положения Приказа Министерства Финансов № 118 от 28.08.2017 об утверждении типовой формы первичного документа строгой отчетности «Налоговая накладная». Просим разъяснить каков порядок применения этих остатков? 


Detalii
17
08 2021
512

Persoana juridică are premiu în cadrul campaniei promoționale organizate de altă întreprindere. Regimul fiscal și modul de reflectare

În urma unei campanii de publicitate organizate în luna iunie 2021 întreprinderea „X” (plătitoare a TVA), rezidentă a RM, a obținut un premiu în mărime de 36 000 lei de la altă întreprindere „A”, de asemenea rezidentă a RM. Care este regimul fiscal al operațiunii menționate și modul de reflectare în dările de seamă fiscale? 

În conformitate cu pct. 38) art. 5 din CF, campanie promoțională reprezintă modalitate de promovare a vânzărilor prin organizarea de concursuri, jocuri, loterii anunțate public și desfășurate pe o perioadă de timp limitată, cu acordarea de cadouri, premii, câștiguri, precum și organizarea de către autorități și instituții publice a acestor activități în alt scop decât cel de promovare a vânzărilor.


Detalii
17
08 2021
389

Исключение внутригрупповых операций при составлении консолидированных финансовых отчетов: некоторые аспекты

Так как консолидированная финансовая отчетность – это финансовая отчетность группы, где активы, обязательства, собственные капиталы, доходы, расходы и движение денежных средств материнского предприятия и дочерних предприятий представлены как принадлежащие одному субъекту, то при ее составлении необходимо исключить результаты всех операций, которые имели место между субъектами группы, осуществленных за время владения, то есть остатки по операциям между субъектами группы; признанные в составе активов прибыли или убытки, относящиеся к операциям внутри группы; внутригрупповые доходы и расходы, а также и взаимная задолженность между субъектами группы, существующая на отчетную дату. Об этом свидетельствует и положения п. 32 и 52 из Национального стандарта бухгалтерского учета (НСБУ)
Detalii

17
08 2021
551

Amortizarea în scopuri fiscale a mijloacelor fixe neutilizate temporar (în perioada situației excepționale în sănătate) în activitatea întreprinderii

Pe parcursul anului 2021 din cauza situației excepționale declarate în legătură cu pandemia COVID-19, o parte din angajații întreprinderii „X” fie s-au aflat în șomaj tehnic, fie au lucrat de la distanță, iar timp de aproximativ 2 luni o parte din mijloacele fixe ale întreprinderii nu a fost folosite în activitatea de întreprinzător a acesteia. În asemenea situație se va calcula sau nu amortizarea în scopuri fiscale aferentă mijloacelor fixe care nu au fost utilizate temporar în activitatea întreprinderii?


Detalii

16
08 2021
2152

Concedierea pentru o singură încălcarea gravă a obligaţiilor de muncă

Începând cu anul 2017 concedierea (desfacerea din iniţiativa angajatorului a contractului individual de muncă), se admite pentru încălcarea gravă, chiar şi  o singură dată, a obligaţiilor de muncă.

 

În materialul de mai jos vă propunem să studiați mai multe aspecte în cazul concedierii pentru o singură încălcarea gravă a obligaţiilor de muncă.

 

Materialul va fi publicat și în limba rusă.


Detalii

16
08 2021
1048

Confirmarea stagiului de cotizare la stabilirea diferitelor prestații sociale

Confirmarea stagiului de cotizare este o condiţie obligatorie la etapa survenirii unui anumit drept social. Legislaţia în domeniul asigurărilor sociale prevede diferite perioade de stagiu de cotizare, care necesită a fi confirmate de către persoana asigurată la solicitarea prestaţiilor. Pentru stabilirea unor tipuri de indemnizaţii durata stagiul de cotizare care urmează a fi confirmat variază de la o prestaţie la alta. În continuare propunem câteva aspecte de bază de care trebuie ţinut cont la necesitatea stabilirii diferitelor prestaţii de asigurare socială.


Confirmarea stagiului de cotizare pentru acordarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă


Detalii

16
08 2021
528

Restituirea amenzii penale de către SFS se efectuează în baza unui document executoriu

În sensul restituirii amenzii penale, Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a reiterat poziția Serviciului Fiscal de Stat (SFS) precum că, conform prevederilor art. 1 alin. (2) din Codul fiscal (CF), prezentul cod reglementează relaţiile ce ţin de executarea obligaţiilor fiscale în ce privește impozitele și taxele de stat, stabilind, de asemenea, principiile generale de determinare și percepere a impozitelor și taxelor locale. 


Iar, în corespundere cu prevederile alin. (3) al CF, noţiunile și prevederile prezentului cod se aplică în exclusivitate în limitele relațiilor fiscale și ale altor relaţii legate de acestea.


Detalii

13
08 2021
741

Regimul fiscal în cazul livrărilor scutite de TVA

 Entitatea fondată în octombrie 2020 are ca activitate de bază importul și comercializarea autoturismelor (conform art.103 alin.(24) din CF, poziția tarifară - 870331). Ce regim de impozitare urma a fi aplicat pentru perioada fiscală în care aceasta s-a înregistrat? Ulterior are dreptul entitatea să aleagă regimului de impozitare, ținând cont de faptul că se preconizează ca în anul 2021 să înregistreze livrări scutite de impozitare în mărime ce depășește suma de 1,2 mil. lei? 


Detalii
13
08 2021
592

Impozitarea veniturilor obținute de către un rezident de la un nerezident

Persona fizică ce nu desfășoară activitate de întreprinzător deține un site unde plasează reclamă de la nerezidenți. Cum urmează să-și onoreze obligațiile fiscale și care sunt documentele ce vor confirma sursele de venit obținute? 

Potrivit prevederilor art. 14 alin. (1) din Codul fiscal (CF), obiect al impunerii cu impozitul pe venit pentru persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova îl constituie:


Detalii
13
08 2021
494

Particularitățile contabilității veniturilor din donații voluntare înregistrate de către entitățile bugetare

Donațiile pentru orice entitate, în special pentru autorități/instituții bugetare au scopul de a trezi interesul sau a încuraja o comunitate, echipă, grupă de oameni să obţină acele avantaje sau să dezvolte acele activități, acceptate din punct de vedere economic și/ sau social care, în mod normal, nu puteau fi atinse în cazul când donația nu ar fi fost acordată. Ele sunt orientate spre atingerea unor obiective, pentru a aborda o temă, pentru a rezolva o problemă sau pentru a schimba ceva spre binele societății, pentru finanțarea cheltuielilor urgente legate de înlăturarea consecințelor calamităților naturale, în caz de epidemii, precum și în alte situații excepționale.


Detalii