Monitorul Fiscal FISC.md Nr.2(12)

Aprilie 2013

Versiune tipar:

100.00 MDL

Etichete:

Cuprinsul revistei
icon Cum se vor impozita activele de capital, obținute de soți în urma divorțului şi care au fost ulterior înstrăinate, în cazul în care aceste bunuri au fost cumpărate în timpul căsătoriei de ambii soți?
icon Порядок налогообложения капитальных активов, полученных супругами в результате развода
icon Cum corect urmează de aplicat prevederile art. 15 ale Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse?
icon Trebuie de impozitat sau nu la sursa de plată salariul care este pentru munca desfăşurată pentru întreprinderea din Republica Moldova fără a se afla sau fără a o exercita pe teritoriul Republicii Moldova?
icon În cazul în care rezidentul Federației Ruse desfăşoară activitate salarială pe teritoriul şi la angajatorul din Republica Moldova, pentru un termen doar de o lună de zile, va fi sau nu impozitat la sursa de plată acest venit sub formă de salariu, luînd în considerație că salariatul nu este rezident al Republicii Moldova?
icon În cazul în care cetățeanul Federație Ruse activează la bordul unei aeronave sau a unui tren înmatriculat în Republica Moldova şi care aparține unui agent economic înregistrat în Republica Moldova pe parcursul unui an calendaristic circa 50 zile calendaristice, urmează sau nu a fi impozitate la sursa de plată plățile salariale?
icon Как правильно применять положения ст. 15 Соглашения между Правительством Республики Молдова и Правительством Российской Федерации?
icon Необходимо ли удерживать налог у источника в случае выплаты заработной платы за работу, осуществленную для предприятия Республики Молдова, если лицо не находилось или не осуществляло деятельность на территории Республики Молдова?
icon Если резидент Российской Федерации осуществляет деятельность по найму на территории и у работодателя из Республики Молдова только в течение одного месяца, облагается или нет налогом у источника выплаты этот доход в виде заработной платы, учитывая то, что работник не является резидентом Республики Молдова?
icon Следует ли удерживать налог у источника при выплате заработной платы гражданину Российской Федерации, осуществляющему деятельность в течение 50 дней календарного года на борту воздушного судна или поезда, зарегистрированного в Республике Молдова и принадлежащего хозяйствующему субъекту, зарегистрированному в Республике Молдова?
icon Se va reflecta în coloana 5 din Nota de informare (Forma IAL 09) suma plăților salariale, care au fost calculate de către agentul economic pentru luna decembrie anul 2012, dar care a fost achitată în luna ianuarie a anului 2013?
icon Отражается ли в графе 5 Информации (форма IAL 09) сумма заработной платы, начисленной хозяйствующим субъектом за декабрь 2012 года, но выплаченной в январе 2013 года?
icon Agentul economic a încheiat contracte de arendă a terenurilor agricole cu persoanele fizice-cetățeni pentru anul 2012-2013. Conform prevederilor contractelor, plata pentru arenda terenurilor se efectuează în lunile octombrie-noiembrie prin livrarea producției agricole (grîu şi floarea soarelui). Urmează a fi reținut impozit pe venit la sursa de plată în mărime de 7% sau 10% la achitarea plăților în favoarea deținătorilor de terenuri agricole?
icon Хозяйствующий субъект заключил договоры аренды сельскохозяйственных земель с физическими лицами – гражданами на 2012-2013 гг. В соответствии с положениями контрактов, оплата за аренду земли производится в октябре-ноябре путем поставки сельскохозяйственной продукции (пшеница и подсолнечник). Удерживается ли подоходный налог у источника выплаты в размере 7% или 10% от выплат, осуществленных в пользу обладателей сельскохозяйственных земель?
icon Venitul achitat persoanelor fizice, de către entitate, pentru arenda terenurilor agricole, în formă naturală (grîu şi floarea soarelui), urmează de a fi reflectat în Nota de informare (Forma IAS09), sau nu? Ce documente primare va întocmi agentul economic în cazul livrării producțirei agricole în formă naturală?
icon Отражается ли доход, выплаченный субъектом в натуральном виде (пшеница и подсолнечник) в пользу физических лиц за сдачу в аренду сельскохозяйственных земель в Информации (форма IAS09)? Какие первичные документы должен составлять хозяйствующий субъект в случае поставки сельскохозяйственной продукции в натуральном виде?
icon Privind beneficierea de scutire personală şi scutire pentru persoana întreținută
icon В 2012 году налогоплательщик воспользовался личным освобождением, предоставляемым по основному месту работы, и освобождением на иждивенца, который проходил обучение в Техническом Университете (мун. Кишинэу). В конце года иждивенец трудоустроился, получив за месяцы работы личное освобождение и доход в размере 4 500 леев. Сохраняет ли налогоплательщик в течение 2012 года право на все освобождения, предоставляемые по месту работы?
icon În conformitate cu prevederile art. 103, alin. (1), pct. 12, lit. g) din Codul Fiscal, operațiile de asigurare şi/sau de reasigurare, inclusiv serviciile de intermediere a acestora, sunt scutite de plata taxei pe valoare adăugată.
icon Согласно положениям лит. g) п. 12 ч. (1) ст. 103 Налогового кодекса, операции по страхованию и/или перестрахованию, включая посреднические услуги, освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость.
icon În 2012 studentul-persoană întreținută a obținut venit în sumă de 8 500 lei și, pe parcursul aceluiași an, a primit bursă în valoare totală de 2 500 lei, care este sursă de venit neimpozabil. În cazul dat este oare obligat studentul să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma CET08)?
icon За 2012 год студент-иждивенец за выполненную работу получил доход в размере 8 500 леев, а также в течение истекшего года он получил стипендию в сумме 2 500 леев, которая относится к источникам дохода, не облагаемым подоходным налогом. Возникает ли обязательство в представлении Декларации о подоходном налоге (Форма CET08) у студента?
icon Care sînt consecințele reorganizării prin dezmembrare a unui subiect înregistrat în calitate de plătitor T.V.A.? Se vor califica oare subiecții noi creați ca rezultat al reorganizării drept subiecți ai impunerii cu T.V.A.? Subiecții noi creați au dreptul la trecerea în cont a sumelor T.V.A. ce le revine în urma dezmembrării conform bilanțului de repartiție?
icon Каковы последствия реорганизации путём дробления субъекта, зарегистрированного в качестве плательщика НДС? Будут ли вновь созданные в результате реорганизации субъекты рассматриваться в качестве субъектов налогообложения НДС? Имеют ли вновь созданные субъекты право на зачёт НДС, который переходит им в результате дробления в соответствии с разделительным балансом?
icon Întreprinderea noastră figurează în calitate de comisionar în cadrul contractului de comision, conform căruia se livrează un imobil aflat pe teritoriul zonei economice libere. În calitate de comitent, în tranzacția dată, figurează proprietarul bunului imobil – rezident al zonei. Survin oare careva obligații privind T.V.A. pentru întreprinderea noastră?
icon Наше предприятие выступает в качестве комиссионера в рамках договора комиссии по продаже недвижимости, находящейся на территории свободной экономической зоны. В качестве комитента по данной сделке выступает собственник данной недвижимости – резидент данной зоны. Возникают ли в отношении нашего предприятия какие-либо обязательства по НДС?
icon În conformitate cu Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la administrarea mijloacelor pentru finanțarea sistemului de documente normative în construcții nr. 1436 din 17 decembrie 2008, investitorii sau beneficiarii construcțiilor întocmesc, separat pentru fiecare obiect, informația privind achitarea defalcărilor pentru finanțarea Sistemului de documente normative în construcții (SDNC).
icon В соответствии с Постановлением Правительства «Об утверждении Положения об администрировании средств для финансирования системы нормативных документов в строительстве» №1436 от 17 декабря 2008, инвесторы или заказчики строительства составляют информацию, по каждому объекту отдельно, об оплате отчислений для финансирования Системы нормативных документов в строительстве (СНДС).
icon Cum se va completa factura fiscală şi ulterior aceasta se va reflecta în anexa T.V.A. LIVR a Declarației privind T.V.A. (forma TVA12), în cazul emiterii facturilor fiscale de către persoanele fizice străine, care, respectiv, nu dețin un cod fiscal în Republica Moldova?
icon Как заполняется налоговая накладная и как она отражается в приложении TVA LIVR к Декларации по НДС (форма TVA12), в случае её выписки иностранному гражданину, который не имеет молдавского фискального кода?
icon În cadrul activității de întreprinzător, la depozitul întreprinderii au fost adunate stocuri de mărfuri, care, în baza expertizei efectuate de Camera de Comerț şi Industrie, au fost calificate că şi-au pierdut calitățile de consum şi urmează de a fi casate sau de a se comercializate ca deşeuri
icon В рамках осуществления предпринимательской деятельности на складе предприятия накопился товар, который, на основании экспертизы Торгово-промышленной палаты, был квалифицирован как потерявший потребительские свойства, и его следует продать, как отходы.
icon Cum urmează a fi reflectate în noua Declarație privind T.V.A. (forma TVA12) facturile fiscale aferente procurărilor neutilizate în activitatea de întreprinzător?
icon Как следует отражать в новой Декларации по НДС (форма TVA12) налоговые накладные по приобретениям, не использованным в предпринимательской деятельности?
icon Какой налоговый орган издает распоряжение о приостановлении операций на банковских счетах налогоплательщика и применяет меры по принудительному исполнению в целях взыскания задолженности, допущенной налогоплательщиком, если головное предприятие находится в одной административно-территориальной единице, а его подразделения – в другой административно-территориальной единице?
icon Natalia Plămădeală: „Cu privire la modul de achitare a obligaţiilor fiscale în anul 2013”
icon Наталия Плэмэдялэ: "О порядке уплаты налоговых обязательств в 2013 году"
icon Veronica Vragaleva și Iulia Cernicova: „Aspecte privind aplicarea impozitului pe venitul angajaţilor din domeniul tehnologiilor informaţionale”
icon Вероника Врагалева и Юлия Черникова: "Аспекты, касающиеся применения налога на доходы работников сферы информационных технологий"
icon Particularitățile aplicării impozitului pe venit la organizațiile necomerciale începînd cu anul 2012
icon Вероника Врагалева: "Особенности применения подоходного налога некоммерческими организациями, начиная с 2012 г."
icon Victoria Belous: „Impozitarea cîştigurilor de la jocurile de noroc, campaniile promoţionale şi/sau din loterii”
icon Виктория Белоус: "Налогообложение выигрышей от азартных игр, рекламных кампаний и/или лотерей"
icon Victoria Belous: „Regimul fiscal al patrimoniului donat de persoane juridice unor persoane fizice cetățeni”
icon Виктория Белоус: "Налоговый режим имущества, пожертвованного юридическими лицами физическим лицам – гражданам"
icon Victoria Belous: "Regimul fiscal al venitului obținut de la înstrăinarea imobilelor obținute de persoane fizice cetățeni prin donație"
icon Виктория Белоус: "Налоговый режим дохода, полученного от отчуждения недвижимого имущества, приобретенного физическими лицами – гражданами в порядке дарения"
icon Înstrăinarea bunurilor imobiliare
icon Майя Кацел: "Отчуждение недвижимого имущества "
icon Oleg Lupașco: "Metodologia măsurilor de asigurare și executare silită aplicate de organele fiscale"
icon Олег Лупашко: "Методология мер по обеспечению и принудительному исполнению, применяемых налоговыми органами"
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon