monitorul fiscal FISC.md Nr.7 (41)

Decembrie 2017

Etichete:

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscal

Cuprinsul revistei
icon Об использовании личного освобождения умершего супруга при запросе возврата излишне удержанного подоходного налога
icon Referitor la cota TVA pentru vânzarea unui teren și a unei clădiri
icon О вычете расходов, связанных с оплатой визы
icon Referitor la unele cazuri când nu apare obligația de înregistrare în calitate de contribuabil al TVA
icon О сроке давности, применяемом Государственной налоговой службой для привлечения к ответственности за правонарушения
icon О периоде начисления износа основного средства
icon Privind informarea Serviciului Fiscal de Stat despre eliberarea înainte de termen din funcție a administratorului
icon О возникновении обязательства по уплате акциза при использовании дистиллята не по назначению
icon Cu privire la aplicarea regimului juridic stabilit la art. 10 pct. 5) din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi pentru prestatorii serviciilor de plată nebancari
icon О порядке исправления ошибки, допущенной в налоговой накладной, включенной в сданную Декларацию по НДС
icon Aspectele fiscale aferente achitării costului unei foi de odihnă la sanatoriu pentru copilul angajatului
icon Despre reținerea impozitului la sursa de plată din plățile lunare achitate de către notar în folosul persoanei fizice
icon О признании вычитаемыми расходов, связанных с предоставлением торговых скидок
icon Despre regimul de impozitare cu TVA a unor operațiuni cu capitalul social
icon О некоторых критериях неисправности ККМ
icon Сonsecinţele juridice pentru contravenientul care nu achită amenda contravenţională aplicată de Serviciul Fiscal de Stat
icon Despre necesitatea înregistrării în calitate de plătitor de TVA a persoanei care prestează servicii de administrator al entității aflate în proces de insolvabilitate
icon Privind înregistrarea cazurilor de eliberare a facturii în loc de factura fiscală
icon Despre unele condiții pentru înregistrarea în calitate de contribuabil al TVA
icon Despre subiectele obligaţiei de instalare și utilizare a terminalelor POS
icon Об исправлении ошибки, касающейся отнесения основного средства к одной из категорий собственности
icon Referitor la unele consecințe fiscale aferente vânzării apartamentului primit sub formă de donație
icon Некоторые особенности погашения налоговых обязательств
icon Privind impozitarea și documentarea serviciilor de vămuire a mărfurilor rezidenților Portului Internațional Liber „Giurgiulești”
icon О некоторых удержаниях из дохода физического лица, полученного по гражданскому договоpу об оказании услуг
icon О регламентировании продажи товаров и услуг общественного питания населению в публичных местах
icon Об оформлении возврата товара поставщику
icon Privind aplicarea cotelor noi ale taxei pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova
icon О документах строгой отчетности, оформляемых при передаче товаров на хранение
icon Despre cota TVA și despre documentul primar eliberat pentru livrarea livezii și pământului pe care aceasta se află
icon О налоговых последствиях при заключении договора о безвозмездном пользовании земельным участком примэрии
icon Despre calcularea dobânzii de întârziere în caz de reţinere din vina angajatorului a plăţilor datorate salariatului
icon Об особенностях договора комиссии
icon Cu privire la dreptul persoanei fizice la restituirea impozitului pe venit achitat/reținut în plus
icon О вычете суммы невозвращенного аванса
icon О регламентировании деятельности технических экспертов в строительстве или хозяйствующих субъектов, работающих в области технической экспертизы
icon О праве ГНС на приостановление операций на банковских счетах при обнаружении у экономического агента задолженности перед бюджетом
icon Despre obligația agentului economic de întocmire a unui act de achiziție a mărfurilor și reținere a impozitului la sursa de plată
icon О налогооблагаемой базе для исчисления налога на недвижимость за здание, введенное в эксплуатацию в течение календарного года
icon О выплатах в пользу физических лиц за имущественный наем движимой собственности (автомобиля) физическими лицами, осуществляющими профессиональную деятельность в сфере правосудия
icon Referitor la includerea fondatorului unui BAA în baza impozabilă a taxei pentru amenajarea teritoriului
icon Despre consecințele fiscale aferente neprezentării în termen a dării de seamă (forma BIJ 17)
icon Cu privire la baza impozabilă la taxa pentru dispozitivele publicitare
icon Despre dreptul rezidentului la îndeplinirea obligațiilor fiscale privind impozitul pe bunurile imobiliare în cazul semnării unui contract de folosință cu titlu gratuit a unui bun imobil cu o persoană nerezidentă
icon О признании дохода от получения в дар земельного участка
icon Referitor la cota TVA pentru livrări de carne proaspătă de bovine
icon Despre completarea corectă a facturii fiscale în caz de transportare a activelor în cadrul entității dezintegrate
icon Об отражении суммы, полученной в качестве возмещения материального ущерба
icon Referitor la baza legală pentru sancționarea unor categorii de persoane fizice care desfășoară activitatea de comerț pe teritoriul piețelor autorizate
icon Privind înregistrarea în anexele la Declarația privind TVA a facturilor fiscale eliberate pentru transportarea activelor în cadrul entității dezintegrate
icon О налогообложении аренды стенда на выставке в Румынии резидентом Республики Молдова
icon Об обложении НДС возврата имущества, полученного по договору имущественного найма
icon Об использовании освобождения, предусмотренного ч. (21) ст. 24 Закона о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса
icon О праве на зачет НДС при получении статуса плательщика НДС
icon Privind reflectarea facturilor fiscale eliberate/primite în anexele la Declarația privind TVA, începând cu 28.10.2017, pe faptul returului de marfă
icon О предупреждении руководителя общества с ограниченной ответственностью об освобождении от должности за месяц до такового
icon Despre condițiile de comercializare a producției agroalimentare în teritoriu
icon Despre documentarea de către cumpărător și furnizor a returului de marfă începând cu 28 octombrie 2017
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon