monitorul fiscal FISC.md Nr.6(40)

Octombrie 2017

Etichete:

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscal

Cuprinsul revistei
icon Cu privire la reținerea impozitului pe venit la sursa de plată în favoarea avocatului stagiar
icon Об исчислении льгот для ИТ сектора
icon Privind diferența la deducerea dobânzilor în cazul creditelor obținute de la instituțiile de microfinanțare sau bănci și celor luate de la persoane fizice sau juridice
icon О вычете расходов, понесенных в связи с импортом услуг
icon О вычете в целях налогообложения суммы спонсорской поддержки в пользу больницы
icon Privind refuzul de eliberare a certificatului de rezidență (Forma 1-DTA17)
icon О сроке подачи заявления о предоставлении личного освобождения
icon Referitor la lipsa obligației de reflectare în Declarația privind TVA a serviciilor prestate de către un nerezident, locul livrării cărora, în conformitate cu art. 111 din Codul fiscal, nu este teritoriul Republicii Moldova
icon О налоговых обязательствах юридического лица при выплатах в пользу физического лица– наймодателя в виде компенсации за ущерб, причиненный нанятому автомобилю
icon О представлении Отчета о сумме выплаченного дохода и о подоходном налоге, удержанном из этого дохода (форма IRV 14) с нулевыми показателями
icon Об отнесении к вычету в налоговых целях расходов по организации питания для работников
icon О предоставлении ГНС информации о выплаченных физическому лицу доходах и установлении достоверности данных в налоговом отчете (фор- ма IALS 14)
icon О заполнении приложения к отчету (форма IRV14) в части, касающейся распределения по подразделениям подоходного налога, удержанного у источника выплаты
icon Despre regimul fiscal pentru ajutorul material achitat în folosul persoanelor fizice angajați ai asociației obștești
icon О декларировании юридическим лицом сумм в виде роялти и уплате подоходного налога
icon Referitor la deducerea cheltuielilor suportate pentru reparația unei clădiri
icon Cu privire la obligațiile entității care procură acțiuni aferente diferenței dintre valoarea nominală a acțiunilor și prețul lor de achiziție
icon Об удержании налога из выплат, осуществленных в пользу пайщика – физического лица
icon Privind declararea de către persoana fizică a venitului sub formă de salariu obținut peste hotarele Republicii Moldova
icon Despre dreptul persoanei fizice la unele scutiri de impozite
icon Об условиях передачи личного льготного освобождения супругу
icon Referitor la procedura de solicitare și beneficiere de scutirea personală a soției și scutirea pentru copilul nou-născut
icon О недекларировании автором дохода в виде роялти
icon Despre reținerea impozitului la sursa de plată pentru operele literale acordate de către un nerezident
icon Privind impozitarea unor plăți în favoarea angajaților și deducerea în scopuri fiscale cheltuielilor menționate
icon О подтвердительных документах для разрешения вычета в налоговых целях
icon Об обязательствах физических лиц – сторон дарения
icon Об уплате подоходного налога в рассрочку
icon О некоторых налоговых обязательствах, возникающих при заключении с нерезидентом договора займа
icon Privind depunerea timbrelor de acciz deteriorate sau distruse
icon Despre necesitatea de calculare a TVA pentru bonusurile acordate
icon Referitor la regimul de impozitare cu TVA a unui comision
icon Cu privire la cota TVA la vânzarea produsului în curs de execuție creat din costuri aferente produselor agricole
icon Referitor la transmiterea băncii a unui mijloc fix gajat
icon Despre reflectarea în Declarația privind TVA a unor servicii acordate de nerezident
icon Referitor la aplicarea TVA pentru prestarea serviciilor de coordonator de proiect de către o persoană fizică din Transnistria unui rezident al Republicii Moldova
icon Privind impozitarea cu TVA a serviciilor prestate de către nerezident
icon Despre condițiile înregistrării în calitate de plătitor de TVA a unei întreprinderi, a cărei activitate constituie comerțul de consignație
icon Despre termenul de eliberare a facturii fiscale în cazul când plata pentru serviciul acordat a fost primită în avans
icon Despre unele cazuri de neaplicare a proratei față de suma TVA
icon Referitor la eliberarea mărfurilor cu titlu gratuit în scopuri de publicitate și întocmirea facturii fiscale la aceasta
icon О случаях невозникновения обязательства по регистрации в качестве плательщика НДС и начислению НДС по авансовым платежам
icon Despre completarea Registrelor de livrări și procurări și Declarației privind TVA la prestarea serviciilor de expediție
icon О расчете общей суммы НДС по налоговой накладной и списании налоговой накладной, содержащей ошибку
icon Privind scutirea de accize a unor distilate obținute pe bază de vin
icon Privind dreptul la facilitatea la importul de imobilizări corporale aduse ca aport la capitalul social privind scutirea de achitare a TVA la import
icon О необложении НДС передачи денежных средств взаймы между экономическими агентами
icon Despre achitarea TVA la posturile vamale instalate la intrarea pe teritoriul țării din partea Transnistriei
icon Об условиях возмещения НДС по приобретению оборудования в связи с техническим переоснащением производства
icon Unele explicații cu privire la prezentarea declarației POLMED17
icon О праве предприятия на возмещение НДС на основании ч. (3) и (5) ст. 101 Налогового кодекса
icon Cu privire la unele condiții pentru beneficierea de scutire de la plata impozitului pentru casa de locuit şi lotul de pământ de pe lângă locul de trai
icon Privind înregistrarea unei asociații obștești ca plătitor de TVA
icon О санкциях за недекларирование торговых складов
icon Despre unele consecințe fiscale pentru angajat și angajator
icon О санкциях за неиспользование ККМ и продажу сигарет по ценам ниже установленных законодательством минимальных цен
icon Об уплате подоходного налога в рассрочку
icon О санкциях при обнаружении в ККМ недостатка денежных средств
icon Cu referire la dreptul organului fiscal de a extinde perioada supusă verificării cu mai mult de patru ani
icon О некоторых полномочиях налогового служащего
icon О наказании за отказ от предоставления письменных объяснений налоговому служащему, направленному на проверку
icon О неприменении некоторых санкций при повторном контроле
icon Despre recalcularea indemnizației de maternitate
icon О декларировании дохода, полученного от отчуждения недвижимого имущества – объекта общей совместной собственности супругов
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon