Availables
services

For the command select the service you want from the category

monitorul fiscal FISC.md No.4 (38)

June 2017

Tags:

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale

The contents of the magazine
icon Referitor la impozitarea serviciilor de consultanță şi a serviciilor IT prestate de nerezident
icon Privind deducerea cheltuielilor de sponsorizare a primărie
icon Об удержании подоходного налога из выплат за отчуждаемое автотранспортное средство
icon Privind eliberarea facturilor fiscale la solicitarea cumpărătorului în baza bonurilor fiscale
icon О невозникновении обязательства по НДС
icon Despre unele particularități aferente aplicării TVA pentru prestarea serviciilor de reparație
icon О несоблюдении срока репатриации
icon О выдаче накладной при передаче строительных материалов подрядчиком субподрядчику
icon О предоставлении Государственной налоговой службой информации о налогоплательщике
icon Despre reflectarea sumelor datoriei creditoare în Declarația cu privire la impozitul pe venit
icon Об использовании освобождений индивидуальным предпринимателем
icon Referitor la acordarea compensațiilor pentru concediul nefolosit şi impozitarea acestora
icon Referitor la deducerea cheltuielilor neconfirmate documentar
icon О документе строгой отчетности, выписываемом при транспортировке активов в пределах территориально дезинтегрированного субъекта
icon О предоставлении ГНС информации об открытии банковского счета за рубежом
icon Despre impozitarea burselor acordate persoanelor fizice nerezidente în cadrul învățământului postuniversitar specializat
icon Despre regimul de impozitare a unei întreprinderi
icon Despre aplicarea TVA în cazul transmiterii gratuite a imobilului nelocativ
icon О декларировании имеющихся денежных средств и оценке налогооблагаемого дохода физического лица
icon Privind TVA la livrarea pe teritoriul țării a lemnelor de foc
icon О представлении скорректированной Декларации о НДС
icon Cu privire la verificarea în cadrul controlului a defalcărilor pentru finanțarea sistemului de documente normative
icon Despre deducerea unei datorii compromise
icon Об указании в отчете IALS14 данных собственника при передаче его имущества в аренду через доверенное лицо
icon Privind achitarea obligațiilor fiscale aferente subdiviziunilor
icon Despre metodele estimării venitului impozabil nedeclarat
icon Об округлении ежемесячного условного коэффициента
icon Об удержании взносов обязательного государственного социального страхования и обязательного медицинского страхования из выплат в адрес пенсионера
icon О документе строгой отчетности, выписываемом при транспортировке активов в пределах территориально дезинтегрированного субъекта
icon Privind perioada pentru care se aplică majorare de întârziere
icon Referitor la neprezentarea declarației privind impozitul pe venit
icon О сроке представления в ГНС информации об изменении юридического адреса
icon Despre neaplicarea prevederilor art. 90 din CF asupra executorilor judecătoreşti
icon Об освобождении некоммерческих организаций от уплаты подоходного налога
icon Referitor la reținerea impozitului pe venit din plățile efectuate în favoarea titularului de patentă
icon О некоторых особенностях налогообложения дохода некоммерческих организации
icon Despre eliberarea facturii fiscale pe discont
icon Privind lansarea regimului fiscal de funcționare a MCC
icon Privind deducerea plății pentru locațiunea unui automobil de la o persoană interdependentă
icon Privind deducerea cheltuielilor de reprezentanță
icon Об освобождении резидентов свободных экономических зон от уплаты подоходного налога за инвестиции, осуществленные в основные средства
icon Cu privire la TVA aferentă serviciilor de organizare a stagiunilor de training furnizate de către nerezident
icon Referitor la eliberarea facturii fiscale pentru o livrare impozabilă pe teritoriul țării
icon О погашении налогового обязательства путем компенсации
icon Об обязательстве по заполнению приложения к Отчету (форма IRV14)
icon Об обязательстве по корректировке сумм доходов и расходов в Декларации о подоходном налоге
icon Referitor la cerințele fața de starea de funcționare a MCC
icon О предоставлении покупателю налоговой накладной в момент передачи товара со склада
icon О периоде отражения в приложении к Декларации о НДС налоговой накладной, полученной по услугам, поставляемым на регулярной основе
icon Despre ciclul zilnic de lucru cu utilizarea MCC
О налоговом периоде для зачета НДС по коммунальным и другим услугам
icon О порядке заполнения налоговой накладной при предоставлении дисконта
icon Cu privire la cota TVA pentru energia electrică folosită de întovărășirile pomicole
icon О порядке начисления и уплаты акцизов на табак обыкновенный, используемый при производстве ароматизированного табака
icon Despre aplicarea cotei zero a TVA
icon Referitor la impozitarea serviciilor prestate de către un angajat angajatorului
icon Cu privire la regimul de aplicare a TVA pentru livrarea proprietății confiscate prin intermediul contractului de comision
icon Удержание судебным исполнителем подоходного налога из выплат, осуществляемых в пользу физического лица в порядке принудительного исполнения
icon Despre sancțiunile pentru împiedicarea controlului fiscal
icon Referitor la sancțiunile contravenționale aplicate contabilului
icon Eliberarea avizelor pentru declanșarea procedurii de insolvabilitate în urma reorganizării SFS
О вычете в налоговых целях расходов, относящихся к периоду приостановления деятельности
icon Cu privire la obligația contribuabilului să prezinte la SFS informația despre modificarea sediului
icon Unele particularități aferente executării obligațiilor fiscale: Privind perfectarea documentelor de plată în scopul achitării corecte a sumelor la BPN
icon Об использовании контрольно-кассовых машин с фискальной памятью в деятельности ломбардов
icon Unele particularități aferente executării obligațiilor fiscale: Privind depunerea cererii introductive, efectuarea controlului fiscal și înaintarea sumei restante admisă de agentul economic care este în incapacitate de a-și onora obligațiile față de BPN
icon Unele particularități aferente executării obligațiilor fiscale: Etapele procedurii de insolvabilitate, categoriile de creditori care participă la procedura de insolvabilitate, precum și ordinea de executare a creanțelor înaintate
icon Unele particularități aferente executării obligațiilor fiscale: Prezentarea dării de seamă fiscale (în contextul modificărilor operate la art. 187 din Codul fiscal prin Legea nr. 281 din 16 decembrie 2016)
icon Некоторые аспекты розничной торговли основными видами нефтепродуктов
icon Modalitățile de plată a produselor petroliere principale şi a gazului lichefiat în comerțul cu amănuntul
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon