monitorul fiscal FISC.md Nr.6(34)

Decembrie 2016

Etichete:

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.

Cuprinsul revistei
icon Modificările efectuate la Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător
icon Domenii specifice supuse controlului de către Serviciul Fiscal de Stat
icon Registrul de stat al controalelor
icon Unele prevederi generale privind controalele de stat specificate în Lege 131
icon Supravegherea controalelor (Cap. II, art. 10-13 din Lege 131)
icon Supravegherea internă (art. 311 din Lege 131)
icon Răspunderea pentru încălcarea Legii 131 (art. 321)
icon Dispoziții finale la aplicarea modificărilor și completărilor la Lege 131
icon Modificările operate în Legea cu privire la comerțul interior nr. 231 din 23 septembrie 2010 prin Legea nr. 153 din 1 iulie 2016, în vigoare din 19 iulie 2016
icon Modul de efectuare a achizițiilor de lapte de la persoanele fizice
icon Modul de efectuare a achizițiilor, altele decât produsele agricole și laptele, de la persoanele fizice
icon Nulitatea rezultatelor controlului și a sancțiunilor aplicate în temeiul acestora (art. 31 din Lege)
icon Raportarea activității de control (art. 312 din Lege)
icon Încălcarea legislației privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător
icon Некоторые аспекты Закона о внутренней торговле № 231 от 23 сентября 2010 г
icon Aspecte practice și teoretice privind achiziționarea diferitelor categorii de bunuri și servicii de la persoanele fizice cetățeni
icon Порядок приобретения сельскохозяйственной продукции от физических лиц
icon Порядок закупки услуг имущественного найма у физических лиц и сопряженных с ними расходов
icon Referitor la declararea veniturilor sub formă de dobânzi
icon О причине учреждения налогового поста
icon Privind deducerea cheltuielilor aferente consumului de combustibil şi de ulei pentru motoare
icon Despre nedeclararea subdiviziunilor la organul fiscal
icon О возмещении уплаченного подоходного налога в случае неполного использования личного освобождения
icon Referitor la reținerile la sursă a impozitului pe venit din plățile acordate nerezidentului
icon Privind reținerile la sursă a impozitului pe venit din plățile acordate nerezidentului
icon О вычете процентных начислений, сопряженных с займом денежных средств
icon Об отчислении в размере 2% из подоходного налога физических лиц
icon Некоторые аспекты налогообложения доходов физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность
icon Об освобождении некоммерческой организации от уплаты налога на доход
icon О налогообложении денежных средств, полученных из специальных фондов
icon Об отражении в учете скидок, предоставляемых клиентам
icon О составлении Акта закупки товаров в случае закупки товаров и услуг у физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность
icon О вычете в налоговых целях расходов в виде выплат в пользу работников
icon Об отражении в учете и вычете некоторых разниц, связанных с поставками товара по цене ниже его балансовой стоимости
icon О праве на использование личного освобождения супруга
icon Об освобождении на иждивенца
icon О налоговых последствиях изменений договора имущественного найма
icon Privind restituirea TVA în cazul efectuării investițiilor (cheltuielilor) capitale în clădiri de producție
icon Cu privire la eliberarea facturii fiscale și bonului de casă în cadrul comerțului electronic
icon Cu privire la impozitarea cu TVA a livrării unui depozit și a pământului aferent acestuia
icon Referitor la aplicarea scutirii de TVA prevăzută la art. 103 alin. (1) pct. 29) din CF
icon Cu privire la aplicarea proratei
icon Referitor la aplicarea accizelor aferent operațiunii de comercializare a mărfurilor străine în cadrul regimului vamal suspensiv „Antrepozit vamal”
icon Despre achitarea accizului la expedierea (transportarea) mărfurilor accizate din încăperea de acciz
icon Privind impozitarea cu TVA la cota zero a unor livrări de energie electrică
icon О наличии печати таможенных органов на документе о международной перевозке
icon Об освобождении от НДС курьерских услуг
icon Об условиях выдачи и регистрации налоговой накладной в ГЭРНН
icon О применении НДС для операции по передаче недвижимого имущества в рамках процесса использования дебиторской массы
icon О зачете НДС в случае продажи заложенного имущества
icon Имеет ли право предприятие на зачет НДС, если налоговая накладная была выписана 30.06.2016 г., дата фактической поставки товара – 01.07.2016 г., а предприятие зарегистрировано как плательщик НДС 01.07.2016 г.?
icon Ce cotă a TVA se aplică la livrarea energiei electrice, energiei termice și apei calde pentru bunurile imobiliare proprietate comună a condominiului?
icon Может ли в налоговую накладную на поставку услуг по аренде недвижимого имущества быть включена и пеня за несвоевременную уплату услуг по аренде?
icon Privind eliberarea facturii fiscale pentru servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție
icon Privind eliberarea facturii fiscale pentru servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție
icon Cu privire la modul de completare a Declarației privind TVA în cazul importului unor produse pentru care se achită redevențe
icon О режиме по НДС при покупке обучающих услуг
icon Referitor la regimul fiscal privind TVA
icon Cum se calculează TVA în cazul serviciilor de reparație a avionului, prestate de către un nerezident în România unui rezident al Republicii Moldova?
icon Об указании в налоговой накладной адресов подразделений, расположенных вне пределов юридического адреса предприятия
icon Despre reflectarea în evidența fiscală și contabilă a valorii mărfii deteriorate
icon Despre regimul fiscal pentru livrarea autovehiculului pentru transport de mărfuri unui rezident al zonei economice libere
icon Agenția turistică vinde bilete aeriene către persoane fizice. Cum se impozitează cu TVA livrarea acestora?
icon Cum se impozitează cu TVA livrarea biletelor aeriene către persoanele fizice, în baza contractului de agent încheiat cu compania aeriene?
icon Экономический агент Республики Молдова получает бухгалтерские консультации от нерезидента. Возникает ли обязательство по НДС при оплате услуг нерезиденту, если экономический агент пока не является плательщиком НДС?
icon Cine trebuie se elibereze factura fiscală la serviciile prestate în cadrul comerțului electronic de către mandatar, în cadrul realizării contractului de mandat?
icon Entitatea „X” furnizor, livrează pietriș entității „Y” cumpărător și transportator de mărfuri
icon Cu privire la trecerea în cont a sumei TVA aferente mărfurilor care și-au pierdut calitățile de consum
icon Reprezintă activitate de întreprinzător impozabilă cu TVA transmiterea obiectelor de construcție nefinisate la decizia autorității publice de la bilanțul unei întreprinderi municipale la bilanțul altei întreprinderi municipale?
icon Școala Profesională conform statutului are dreptul la activitate economico-financiară
icon Despre regimul de TVA pentru transmiterea bunului în natură în contul stingerii creanțelor
icon Cu privire la obligația de achitare a TVA la buget
icon Despre prezentarea declarațiilor corectate privind TVA
icon О режиме по НДС для поставок в рамках зоны свободного предпринимательства и вне зоны
icon О применении законодательства в части, касающейся сбора за пользование автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова
icon Cu privire la patenta de intreprinzător
icon Despre obiectul impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare
icon О представлении Расчета налога на недвижимое имущество крестьянским (фермерским) хозяйством
icon Despre necesitatea de obținere a autorizației și obligaţia achitării taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii
icon Об обязательстве по сбору за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг для мельницы
icon Сu privire la modul de calculare și aplicare a înlesnirilor la plata taxei pentru apa livrată persoanelor fizice
icon Cu privire la calcularea și achitarea impozitului pe bunurile imobiliare pentru terenul aflat în proprietatea unei comunități religioase
icon Об обязательстве по начислению и уплате сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг
icon О процедуре обжалования платежного извещения о поимущественном налоге
icon Despre necesitatea semnării unei declarații de confidențialitate
icon Cu privire la obligația de transfer a impozitului pe venit
icon Privind obligația de declarare și achitare a impozitului pe venit din câștigul de la cazinou
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon